Zasady udzielania zamówień

2018-12-31 10:20:51

 1. Postępowanie poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które prowadzi się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej Agencji. Ponadto ogłoszenie o postępowaniu przetargowym przesyłane jest do przedsiębiorców, którzy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu. Do przedsiębiorców, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, wysyłane są zaproszenia do składania ofert wraz z warunkami przetargu, w których określony jest przedmiot zamówienia, wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca oraz niezbędne dokumenty.
 2. Na pierwszym etapie postępowania Agencja wymaga od przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów wraz z ofertą, w szczególności:
 • aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – dla podmiotów wpisanych do KRS,
 • dokumentów stwierdzających, że osoby reprezentujące przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, które uczestniczą w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone" lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone" wydane przez Prezesa Agencji lub inną uprawnioną osobę. Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców w tym zakresie znajdują się w zakładce informacje niejawne,
 • dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, np. koncesje, zezwolenia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania),
 • zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że przedsiębiorca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do magazynu, w którym mają być przechowywane rezerwy (np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, wyciąg z ewidencji środków trwałych, umowę leasingu magazynu lub zawartą na wymagany przez Agencję okres umowę: najmu, dzierżawy lub nieodwołalną promesę zawarcia takich umów),
 • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej: osób fizycznych, wspólników spółek jawnych, partnerów i członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych oraz spółek komandytowo – akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osoby prawnej, członków organu zarządzającego jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie popełnienia przez te osoby przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W zależności od przedmiotu przetargu Agencja może żądać od przedsiębiorcy innych dokumentów, w szczególności:

 • oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • oświadczenia, że przedsiębiorca zapewni warunki przechowywania towaru zgodnie z wymaganiami umownymi oraz że zapewni ochronę obiektu lub pomieszczeń, w którym przechowywane będą rezerwy zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu i umowie.
 1. W drugim etapie postępowania Agencja prowadzi negocjacje z przedsiębiorcami, którzy przedstawią najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oraz dokonuje wyboru ofert.
 2. Wpłata wadium.

Przedsiębiorca zaproszony do składania ofert zobowiązany będzie do zabezpieczenia oferty wadium na cały okres związania ofertą.

 1. Zawarcie umowy:
 • przedsiębiorca, którego oferta zostanie wybrana, przed terminem zawarcia umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w warunkach przetargu,
 • umowy zawierane są na czas określony.
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.12.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty