Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą przechowywania

2020-02-11 09:09:39

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą przechowywania.

Agencja Rezerw Materiałowych Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą jego przechowywania.

 1. Przedmiot zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA oraz usługa jego przechowywania w okresie do 31 grudnia 2022 r. z możliwością przedłużenia okresu przechowywania.
 3. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie m.in. do:
  1. dostawy węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA o następujących parametrach:

   Sortyment węgla

   Miał IA lub IIA

   Wartość opałowa w stanie roboczym (QIR)

   minimum 17 MJ/kg (preferowana wartość opałowa 20-26 MJ/kg)

   Maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym (AR)

   34%

   Maksymalna zawartość siarki w stanie roboczym(STR)

   1,5%

  2. świadczenia kompleksowej usługi przechowania surowca w składzie węgla zwałowego ze zwałami odkrytymi zgodnie z polską normą PN-G-07010:1994 Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego – Składowanie,
  3. utrzymywania nienaruszonego stanu ilościowego i jakościowego surowca w okresie obowiązywania umowy,
  4. zamiany całości lub części surowca na surowiec o odpowiedniej jakości, w przypadku stwierdzenia, że całość lub część surowca nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie,
  5. pozostawania w stałej gotowości do wydania surowca na każde żądanie Agencji realizowanego w sposób ciągły obejmujący 24 godzinną dyspozycję w ciągu doby, w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/dobę,
  6. poddania się w każdym czasie kontroli Prezesa Agencji i uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o rezerwach.
 4. Oferowany do sprzedaży miał węglowy musi pochodzić z produkcji krajowej.
 5. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
  1. dostawa – do 30.04.2020 r.;
  2. przechowanie – do 31 grudnia 2022 r.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego
 2. Wybór Przedsiębiorcy, którzy zrealizują dostawę węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą jego przechowywania, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
  1. I etap postępowania przetargowego
  2. Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
   • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
   • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.
  4. Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.
  1. II etap postępowania przetargowego
  2. Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.
  3. Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
  4. Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży oraz wysokości zryczałtowanej stawki za usługę przechowania surowca.

   Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

   • cenę sprzedaży 1 Mg surowca (w złotych bez podatku VAT),
   • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania surowca (w zł/tonodobę bez podatku VAT),
   • wartość opałową w stanie roboczym.
   Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy na sprzedaż i przechowanie węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA.
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) o ochronie informacji niejawnych
 2. W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.
 3. Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.
 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
  1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt II.
  2. Przedsiębiorca musi zajmować się wydobyciem lub jest właścicielem podmiotu zajmującego się wydobyciem, sprzedażą, magazynowaniem węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA na terenie Polski .
 2. Inne postanowienia
  1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określają projekty umów na sprzedaż i przechowanie surowca, które zostaną przesłane Oferentowi wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt III.
  2. Warunkiem zawarcia umowy na przechowanie surowca będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.
  3. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
  4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
   • Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
   • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 360 92 37;
   • dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;
   • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn.zm.);
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
    • ograniczenia przetwarzania;
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza zgłoszenia” do postępowania przetargowego.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 17.02.2020 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
  2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
  3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
  4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne / Rezerwy techniczne / Zakup towarów i usług do rezerw / Ogłoszenia na zakup do rezerw technicznych – w treści niniejszego ogłoszenia.
  6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 602 422 052, 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 66.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (10.02.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (11.02.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (11.02.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty