Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą przechowywania

2019-10-18 10:36:38

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą przechowywania

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą jego przechowywania. 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA oraz usługa jego przechowywania w okresie do 31 grudnia 2022 r. z możliwością przedłużenia okresu przechowywania.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie m.in. do:

 • dostawy węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA o następujących parametrach:

SORTYMENT węgla

Miał IA lub IIA

WartoŚĆ opałowa W STANIE ROBOCZYM ( qir )

20 – 26 MJ/kg

Maksymalna Zawartość popiołu W STANIE ROBOCZYM ( AR )

34%

Maksymalna zawartość siarki W STANIE ROBOCZYM ( STR )

1,5%

 • świadczenia kompleksowej usługi przechowania surowca w składzie węgla zwałowego ze zwałami odkrytymi zgodnie z polską normą PN-G-07010:1994 Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego – Składowanie,
 • utrzymywania nienaruszonego stanu ilościowego i jakościowego surowca w okresie obowiązywania umowy,
 • zamiany całości lub części surowca na surowiec o odpowiedniej jakości, w przypadku stwierdzenia, że całość lub część surowca nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie,
 • pozostawania w stałej gotowości do wydania surowca na każde żądanie Agencji realizowanego w sposób ciągły obejmujący 24 godzinną dyspozycję w ciągu doby, w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/dobę,
 • poddania się w każdym czasie kontroli Prezesa Agencji i uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o rezerwach.

Oferowany do sprzedaży miał węglowy musi pochodzić z produkcji krajowej.

Planowany  termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • dostawa – do 20 grudnia 2019 r.
 • przechowanie do 31 grudnia 2022 r.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy zrealizują dostawę węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA wraz z usługą jego przechowywania, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży  oraz wysokości zryczałtowanej stawki za usługę przechowania surowca.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • cenę sprzedaży 1 Mg  surowca (w złotych bez podatku VAT),
 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania surowca (w zł/tonodobę bez podatku VAT).

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy na sprzedaż i przechowanie węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce Informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
  1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt II.
  2. Przedsiębiorca musi zajmować się wydobyciem lub jest właścicielem podmiotu zajmującego się wydobyciem, sprzedażą, magazynowaniem węgla kamiennego w sortymencie Miał IA lub IIA na terenie Polski.
 2. Inne postanowienia
 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określają projekty umów na sprzedaż i przechowanie surowca, które zostaną przesłane Oferentowi wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt III.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na przechowanie surowca będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.
 3. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
  • Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 360 92 37;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;
  • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
  • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
   1. żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
   2. ograniczenia przetwarzania;
   3. przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
  • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza zgłoszenia” do postępowania przetargowego.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 28 października 2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,  email: g.matkowski@arm.gov.pl i e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne/ Rezerwy techniczne/ Zakup towarów i usług do rezerw/ Ogłoszenia na zakup do rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 602 422 052, 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 64.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (18.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (18.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (18.10.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty