[Archiwum] Zakup usługi transportu (przewozu) produktów

2018-07-30 14:25:04

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-08-17 15:31:06
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi transportu produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi transportu specjalistycznego produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportu (przewozu) specjalistycznego produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub wyrobów medycznych na terenie Polski przez okres 3 lat od dnia podpisania umowy, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w wyniku negocjacji.

Transportem mogą zostać objęte następujące rodzaje produktów:

 • produkty lecznicze, o których mowa w ustawie z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne,

i/lub

 • produkty biobójcze, o których mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych,

i/lub

 • wyroby medyczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

W zależności od rodzaju produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub wyrobów medycznych oraz wymagań dotyczących transportu określonych przez ich producentów, Oferent zobowiązany będzie zapewnić środki transportu umożliwiające przewóz produktów:

 • w temperaturze 15oC – 25oC,
 • w temperaturze 2oC – 8oC (tzw. „zimny łańcuch dostaw”),
 • bardzo silnie działających, odurzających oraz psychotropowych,
 • zgodnie z postanowieniami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do przewozu produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub wyrobów medycznych w ilościach i terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Poszczególne transporty realizowane będą w zależności od bieżących potrzeb Agencji. Ilość produktów, kubatura oraz trasa przewozu będą każdorazowo zgłaszane przez Agencję z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Planowana przez Agencję wielkość przewozów wynosi maksymalnie ok 5.000 km w ciągu jednego roku.

W przypadku przewozu produktów leczniczych Oferent musi zapewnić ich załadunek, transport i rozładunek spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Ponadto Oferent zobowiązany będzie do przekazania Agencji wydruków potwierdzających utrzymanie podczas transportu produktów leczniczych temperatury w granicach określonych przez ich producentów.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:

W przypadku wyboru Państwa oferty, Agencja wystąpi do Oferenta o złożenie nw. dokumentów:

 1. aktualny wypis z właściwej bazy podmiotów, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. kopię zezwolenia na transport nw. produktów:
  • produktów leczniczych w temperaturze 15oC – 25oC,
  • produktów leczniczych w temperaturze 2oC – 8oC (tzw. „zimny łańcuch dostaw”),
  • produktów leczniczych bardzo silnie działających, środków odurzających oraz psychotropowych,
  • produktów zgodnie z postanowieniami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR.
 3. kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia co najmniej na poziomie 100.000,00 zł.
 4. kopię OC pojazdów, którymi przewożone będą produkty,
 5. kopię świadectwa wzorcowania oraz kopię mapowania pojazdów, którymi będą przewożone produkty lecznicze,
 6. kopię zaświaczenia potwierdzającą odbycie szkolenia w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, przez kierowców, którzy będą przewozili produkty lecznicze.

Dokumenty o których mowa w pkt 1 – 6 powinnyc być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:

 1. administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Urszula Obrębska, tel. 22 3609 237,adres e-mail: iod@arm.gov.pl;
 3. dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
 4. dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 6. w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:
  • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 7. w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji niniejszej umowy;
 10. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Oczekujemy na Państwa odpowiedź na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 17.08.2018 r. Oferta będzie wiążąca przez okres 14 dni .

Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz Oferty wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl;

Dodatkowych informacji o postępowaniu można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 311.

Do pobrania

Załącznik nr 1 – Oferta (rozmiar: 66.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (27.07.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (30.07.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (30.07.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty