[Archiwum] Zakup usługi transportu (przewozu) produktów

2018-04-26 10:38:00

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-05-17 15:32:30
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi transportu produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi transportu produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportu (przewozu) produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub wrobów medycznych na terenie Polski przez okres 3 lat od dnia podpisania umowy, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w wyniku negocjacji.

W zależności od rodzaju produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub  wyrobów medycznych oraz wymagań dotyczących ich transportu określonych przez producentów, Oferent zobowiązany będzie zapewnić środki transportu umożliwiające przewóz:

 • w temperaturze 15o C–25o C,
 • w temperaturze 2o C–8o C (tzw. „zimny łańcuch dostaw”),
 • produktów bardzo silnie działających,
 • środków odurzających oraz psychotropowych,
 • produktów biobójczych i/lub wyrobów medycznych zgodnie z postanowieniami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR.

Transpotrem mogą zostać objęte następujące rodzaje produktów:

 • produkty lecznicze spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211),

i/lub

 • produkty biobójcze spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 122),

i/lub

 • wyroby medyczne spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211).

Informacje dotyczące ilości produktów oraz miejsca ich odbioru (przechowywania), stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Produkty objęte usługą transportu będącą przedmiotem niniejszego postępowania stanowią rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1846). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, produkty te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia.

II. Obowiązki Oferenta wynikające z usługi będącej przedmiotem postępowania w trakcie realizacji zamówienia

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do przewozu produktów leczniczych i/lub produktów biobójczych i/lub wyrobów medycznych w ilościach i terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Poszczególne transporty realizowane będą w zależności od bieżących potrzeb Agencji. Ilość produktów, kubatura oraz trasa przewozu będą każdorazowo zgłaszane przez Agencję z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Planowana przez Agencję wielkość przewozów wynosi maksymalnie do 2.000 km w jednym roku.

W przypadku przewozu produktów leczniczych Oferent musi zapewnić ich załadunek, transport i rozładunek spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U . z 2017 r. poz. 509). Ponadto Oferent zobowiązany będzie do przekazania Agencji wydruków potwierdzających utrzymanie podczas transportu produktów leczniczych temperatury w granicach określonych przez ich producentów.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412)

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące asortymentu, ilości oraz miejsc odbioru (przechowywania) produktów, które stanowią rezerwy strategiczne, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ww. ustawy.

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub ważnego zaświadczenia ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w ciągu 14 dni od daty złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne w podzakładce Informacje dla przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje w sprawie wydania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej Agencji www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

IV. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi posiadać odpowiednie rozwiązania logistyczne oraz możliwość zapewnienia transportu umożliwiającego przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy przewóz produktów.
 2. Oferent musi posiadać zezwolenie na transport nw. produktów:
 • produktów leczniczych w temperaturze 15o C–25o C,
 • produktów leczniczych w temperaturze 2o C–8o C (tzw. „zimny łańcuch dostaw”),
 • produktów leczniczych bardzo silnie działających,
 • środków odurzających oraz psychotropowych,
 • produktów biobójczych i/lub wyrobów medycznych zgodnie z postanowieniami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR.
 1. Oferent musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia co najmniej na poziomie 100.000,00 zł.
 2. Oferent musi posiadać następujące dokumenty, do których przedłożenia Oferent będzie zobowiązany na etapie prowadzonego postępowania przetargowego:
 • aktualny wypis z właściwej bazy podmiotów, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • kopię OC pojazdów, którym przewożone będą produkty,
 • kopię świadectwa wzorcowania oraz kopię mapowania pojazdów, którym będą przewożone produkty lecznicze,
 • kopię zaświaczenia dla kierowców, którzy będą przewozili produkty lecznicze o przebytym szkoleniu w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt V ppkt 5 niniejszego ogłoszenia.
 3. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na postawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (ustawa z dnia 26.06. 1974 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 108).
 4. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

V. Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412). Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 5. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
 • administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w planowanym postępowaniu przetargowym oraz przygotowania postepowania przetargowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetargowego przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
 • osoby wskazane w Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Agencji danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym.
 1. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert, to cena – 100% (wysokość wynagrodzenia za transport produktów za jeden kilometr w przeliczeniu na jeden kilogram produktów bez podatku VAT).
 2. Agencja informuje, że do udziału w postepowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 16.05.2018 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta ARM nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl.- w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 311.

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 68 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Alicja Milewska (26.04.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (26.04.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (26.04.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty