[Archiwum] Zakup usługi przeglądu nagrzewnic powietrza Famer P30

2018-07-26 13:58:47

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-07-31 15:30:27
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup usługi

przeglądów nagrzewnic powietrza FARMER P30

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów nagrzewnic powietrza FARMER P30, których producentem jest firma Flop System Sp. z o.o.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów objętych usługą

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi przeglądów nagrzewnic powietrza, których producentem jest firma Flop System Sp. z o.o. w miejscach ich przechowywania, tj. w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego, mazowieckiego i małopolskiego, w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania ww. sprzętu za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.

Termin wykonania usługi przeglądów:

 • I przegląd: listopad 2018 r.,
 • II przegląd: listopad 2019 r.,
 • III przegląd: listopad 2020 r.

Producentem nagrzewnic powietrza FARMER P3o, które zostały wyprodukowane w roku 2008 i 2009 jest firma Flop System Sp. z o.o. Przedmiotowe nagrzewnice powietrza dotychczas nie były używane i podlegały corocznym przeglądom. Ostatni przegląd ww. nagrzewnic powietrza został przeprowadzony przez autoryzowany serwis w listopadzie 2017 r., w ramach którego przeprowadzono testy sprawdzające poprawność działania każdego urządzenia. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że nagrzewnice powietrza są sprawne i w pełni gotowe do użycia.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. przeglądu sprzętu oraz wykonania czynności, których terminy oraz zakres określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym),
 2. wymiany zapinek kabla do automatycznej regulacji temperatury, która polegać będzie na wyjęciu zapinek kabla do automatycznej regulacji temperatury, a następnie włożeniu nowych i nieużywanych ww. zapinek dedykowanych przez producenta towaru pochodzących z bieżącej produkcji. Zapinki kabla do automatycznej regulacji temperatury, które zostaną zastąpione nowymi, Oferent zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
 3. dokonania, w terminie określonym w załączniku nr 1, tj. w listopadzie 2020 r. oceny jakościowej nagrzewnic powietrza, w celu ustalenia możliwości dalszego ich przechowywania w rezerwach strategicznych z zapewnieniem co do ich sprawności działania i bezpieczeństwa używania w kolejnych latach w przypadku konieczności nagłego ich użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłożenia w formie pisemnej wyników tej oceny. Ocena może być podstawą do dalszego przechowywania wyrobów w rezerwach strategicznych przez Agencję w okresie wskazanym przez Oferenta lub wycofania urządzeń z rezerw strategicznych.

Informacje dotyczące ilości towarów objętych usługą przeglądów oraz miejsc, w których są przechowywane towary, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy. Towary, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, towary te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta
  1. Oferent musi spełniać wymogi aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie o którym mowa w pkt IV.
  2. Przeglądy nagrzewnic powietrza FARMER P30, których producentem jest firma Flop System Sp. z o.o. mogą być wykonywane przez podmioty świadczące usługi serwisowe posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przeglądów nagrzewnic powietrza FARMER P30 produkcji firmy Flop System Sp. z o.o.
  3. Przeglądy nagrzewnic powietrza FARMER P30 mogą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia SEP, w tym kontrolno-pomiarowe do 1kV oraz uprawnienia eksploatacji, naprawy, konserwacji prac kontrolno-pomiarowych olejowych urządzeń grzewczych o mocy do 50 kW, potwierdzone ważnym Świadectwem kwalifikacyjnym E-1 i D-1 uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.
  4. Oferent musi stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta nagrzewnic powietrza FARMER P30, tj. Flop System Sp. z o.o. części zamienne i materiały eksploatacyjne.
  5. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
  6. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., z późn. zm.).
  7. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądów nagrzewnic powietrza FARMER P30 bez zastrzeżeń.
  8. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za usługę (z podatkiem VAT), o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 2. Inne postanowienia
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
  2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  4. Ilości towarów będących przedmiotem usługi oraz miejsce ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  7. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   1. administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Urszula Obrębska, tel. 22 36 09237, adres e-mail: iod@arm.gov.pl;
   3. dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r;
   4. dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postepowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   5. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   6. w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania,
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   7. w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   8. osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   9. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   10. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  8. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert, to w szczególności cena oferty (łączne wynagrodzenie za świadczenie usługi przeglądów sprzętu).
  9. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu

W ramach prowadzonego postępowania, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) towarów, które wprowadzane są do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie dostawy towaru, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce – informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć:
   • formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia),
   • dokumenty potwierdzające, że serwisanci Oferenta posiadają stosowne uprawnienia SEP, w tym kontrolno-pomiarowe do 1kV oraz uprawnienia eksploatacji, naprawy, konserwacji prac kontrolno-pomiarowych olejowych urządzeń grzewczych o mocy do 50 kW, tj. ważne Świadectwo kwalifikacyjne E-1 i D-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru,
   • oświadczenie producenta nagrzewnic FARMER P30, tj. Flop System Sp. z o.o. o posiadanej przez Oferenta dostępności do oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do nagrzewnic powietrza FARMER P30,

w terminie do dnia 31.07.2018 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa przesłać faksem 22 36 09 319 lub przesłać skan mailem na adres kancelaria@arm.gov.pl, a następnie pocztą.

  1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl - w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.:
22 36 09 314.

Do pobrania

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 86.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (26.07.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (26.07.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (26.07.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty