[Archiwum] Zakup usługi przeglądu kombinezonów ochrony biologicznej EBO-10

2018-03-30 09:26:42

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-04-30 15:30:28
Jego treść może być już nieaktualna

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądu kombinezonów ochrony biologicznej EBO-10.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów objętych usługą

Przedmiotem zamówienia będzie zakup usługi przeglądu kombinezonów ochrony biologicznej EBO-10, w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania tych towarów, stanowiących rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846), za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.

Terminy oraz miejsce przeprowadzenia usługi przeglądu kombinezonów EBO-10:

Zadanie nr 1 – przegląd wykonany w zakładzie produkcyjnym producenta kombinezonów tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. U Pekárny 438, 763 14 Zlin-Stipa, Republika Czech w terminie od 22 czerwca 2018 r. do  30 listopada 2018 r.

Zadanie nr 2 – przegląd wykonywany w magazynie znajdującym się na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania w Zadaniu nr 1 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do:

 1. zapewnienia wykonania przeglądu kombinezonów w zakładzie produkcyjnym ich producenta tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. znajdującym się w miejscowości Zlin-Stipa w Republice Czeskiej wyłącznie przez techników serwisowych albo pracowników Ego Zlin, posiadających odpowiednie w tym zakresie przeszkolenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakres czynności określa załącznik nr 1 pkt. I, tabela nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. wymiany akumulatora NiMH 9,6V/ 4 Ah w jednostce filtracyjno – wentylacyjnej Proflow 2SC oraz kleju w zestawie naprawczym wchodzących w skład kombinezonu. Produkty, które będą zastępowały wymieniane elementy, powinny pochodzić z bieżącej produkcji wykonanej do 6 miesięcy przed dniem zwrotu tych kombinezonów Agencji po wykonaniu przedmiotowej usługi. Oferent zapewni zagospodarowanie produktów, które zostaną zastąpione nowymi produktami, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Unii Europejskiej;
 3. przewiezienie jednym transportem kombinezonów z magazynu znajdującego się w województwie mazowieckim do zakładu produkcyjnego producenta firmy Ego Zlin, który zlokalizowany jest:
  U Pekárny 438
  763 14 Zlin-Stipa, Republika Czech;
 1. po wykonaniu usługi przeglądu kombinezonów, Oferent zobowiązany będzie do przetransportowania jednym transportem kombinezonów z zakładu produkcyjnego producenta do magazynu znajdującego się w województwie mazowieckim;
 2. zachowania odpowiednich warunków w czasie transportu kombinezonów, tj. temperatura od – 10 °C do + 30 °C, wilgotność względna maks. 75%, w naczepie kontenerowej zamkniętej czystej, suchej chroniącej przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
 3. udzielenia gwarancji jakości na kombinezon po przeprowadzonej usłudze przeglądu kombinezonów w zakładzie produkcyjnym ich producenta tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. znajdującym się w miejscowości Zlin-Stipa w Republice Czeskiej na okres co najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia zwrotu kombinezonów do magazynu;
 4. do każdego zwracanego po dokonaniu przeglądu kombinezonu dołączona będzie nowa instrukcja obsługi wraz z książką eksploatacyjni i serwisowania oraz dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przez ich producenta firmę Ego Zlin. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być dostarczone w języku polskim. W przypadku tłumaczenia z języka obcego powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania w Zadaniu nr 2 Oferent zobowiązany będzie w szczególności do:

 1. wykonania czynności określonych w załączniku nr 1, pkt. I tabela nr 2.
 2. wymiany kleju w zestawie naprawczym. Klej, który będzie zastępował produkt, w dniu wykonania przeglądu powinien posiadać, do upływu terminu ważności określonego przez producenta co najmniej 36 miesięcy. Oferent zapewni zagospodarowanie produktów, które zostaną zastąpione nowymi produktami, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Kombinezony ochrony biologicznej EBO-10, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, wyrób ten musi być utrzymany w stałej gotowości do użycia.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.).
 2. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy usługi przeglądu kombinezonów EBO-10.
 3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie o którym mowa w pkt IV.
 4. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia, jak również znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. Wymagane jest wniesienie zabezpieczeń należytego wykonania umowy w następujących wysokościach:
 • 10 % wynagrodzenia za usługę , o której mowa w Zadaniu nr 1,
 • 5 % wynagrodzenia za usługę, o której mowa w Zadaniu nr 2.

Powyższe zabezpieczenia mogą zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 i 5 K.p.c.).

 1. Realizując usługę przeglądu, o której mowa w Zadaniu nr 1, Oferent zapewni wykonanie przeglądu kombinezonów w zakładzie produkcyjnym ich producenta tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. znajdującym się w miejscowości Zlin-Stipa w Republice Czeskiej wyłącznie przez techników serwisowych albo pracowników Ego Zlin, posiadających odpowiednie w tym zakresie przeszkolenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 2. Oferent zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
 3. Oferent na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy, co najmniej na okres wykonywania usługi, o której mowa w Zadaniu nr 1 tj.: od 22 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz zapewni ciągłość, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia co najmniej na poziomie 3.700.000,00 zł.
 4. Oferent realizując przegląd, o którym mowa w Zadaniu nr 1, zobowiązany jest do zapewnienia transportu kombinezonów przez licencjonowaną firmę transportową, która posiadać będzie ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; przewoźnika w ruchu międzynarodowym. Suma ubezpieczenia przewoźnika na poziomie nie niższym niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 5. Oferent realizując przegląd, o którym mowa w Zadaniu nr 1 zobowiązany jest do zapewnienia transportu kombinezonów przez środek transportu, posiadający ważne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) na terytorium krajów Unii Europejskiej.
 6. Oferent udzieli gwarancji jakości na kombinezon po przeprowadzonej usłudze przeglądu kombinezonów w zakładzie produkcyjnym ich producenta tj. firmy Ego Zlin, spol. s.r.o. znajdującym się w miejscowości Zlin-Stipa w Republice Czeskiej na okres co najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia zwrotu kombinezonów do magazynu rezerw.

III. Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167). Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postepowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 3. Ilości towarów, które będą objęte usługą przeglądu oraz miejsce ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Oferent może złożyć Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 6. Nie dopuszcza się złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym obejmującego tylko jedno Zadanie. Powyższy dokument musi być złożony na dwa Zadania jednocześnie.
 7. Postepowanie prowadzi się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
  • administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w planowanym postępowaniu przetargowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetargowego przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),
  • osoby wskazane w Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie ARM danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne
   do złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym.
 8. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
 • cena oferty (wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu kombinezonów ochrony biologicznej EBO-10, o których mowa w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2),

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1167)

W ramach prowadzonego postępowania  zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2016 r., poz 1167), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania produktów, które zostaną objęte usługą przeglądu będącej przedmiotem postępowania, jak również inne informacje niezbędne do realizacji powyższej usługi, po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).

Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy, nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub ważnego zaświadczenia ze szkolenia w zakresie informacji niejawnych mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w ciągu 14 dni od daty złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne w podzakładce informacje dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia), w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa przesłać faksem 22 36 09 319 lub przesłać skan mailem na adres kancelaria@arm.gov.pl a następnie pocztą.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl - w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 313.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 99 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Milewska Alicja (30.03.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (30.03.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (30.03.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty