[Archiwum] Zakup usługi przeglądów pomp infuzyjnych strzykawkowych model AP23

2019-03-11 13:58:53

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów pomp infuzyjnych strzykawkowych model AP23 produkcji firmy ASCOR S.A.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów pomp infuzyjnych strzykawkowych model AP23 produkcji firmy ASCOR S.A.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące wyrobów medycznych objętych usługą.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi przeglądów pomp infuzyjnych strzykawkowych model AP23, których producentem jest firma ASCOR S.A., w miejscu ich przechowywania, w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania ww. urządzeń, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji.

Terminy wykonania usługi przeglądów:

 • I przegląd – listopad 2019 r.,
 • II przegląd – listopad 2020 r.,
 • III przegląd – listopad 2021 r.,
 • IV przegląd – listopad 2022 r.

Miejsce wykonania usługi przeglądów: magazyny Agencji zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego i śląskiego (dokładny adres zostanie podany na dalszym etapie postępowania).

Producentem przedmiotowych pomp infuzyjnych strzykawkowych model AP23 jest firma ASCOR S.A. Pompy infuzyjne zostały zakupione przez ARM w październiku 2010 r., nie były dotychczas używane i podlegały corocznym przeglądom. Ostatni przegląd został przeprowadzony przez autoryzowany serwis w listopadzie 2018 r., w ramach którego dokonano aktualizacji wersji oprogramowania, kontroli zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym oraz przeprowadzono testy: poprawności działania klawiatury, układu detekcji strzykawek, poprawności działania elektroniki oraz wyświetlacza, a także testy braku zasilania i prawidłowego założenia strzykawki. Podczas przeglądu przeprowadzonego w listopadzie 2017 r. zostały wymienione akumulatory (baterie) we wszystkich urządzeniach. Dokonano również oceny jakościowej pomp infuzyjnych w celu ustalenia możliwości dalszego ich przechowywania w rezerwach strategicznych z zapewnieniem, co do ich sprawności działania i bezpieczeństwa używania w kolejnych latach w przypadku konieczności nagłego ich użycia zgodnie z przeznaczeniem. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że pompy infuzyjne są sprawne i w pełni gotowe do użycia oraz że przy zachowaniu procedur przeglądowych wskazanych przez producenta tych urządzeń, można je nadal przechowywać w rezerwach strategicznych przez okres kolejnych 4 lat.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Wykonania czynności, których terminy oraz zakres określa Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym).
 2. W ramach dokonywania przeglądu w listopadzie 2019 r. Oferent będzie zobowiązany do wymiany zasilaczy sieciowych oraz akumulatorów (baterii) w urządzeniach, natomiast w listopadzie 2021 r. do wymiany akumulatorów (baterii). W dniu wymiany elementy zastępujące wymieniane, tj. zasilacze sieciowe oraz akumulatory, powinny pochodzić z bieżącej produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich wymiany.

Produkty, które zostaną zastąpione nowymi produktami Oferent zobowiązany będzie odebrać i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

 1. Dokonania, w terminie określonym w Załączniku nr 1, oceny jakościowej pomp infuzyjnych w celu ustalenia możliwości dalszego ich przechowywania w rezerwach strategicznych z zapewnieniem, co do ich sprawności działania i bezpieczeństwa używania w kolejnych latach w przypadku konieczności nagłego ich użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłożenia w formie pisemnej wyników tej oceny. Ocena może być podstawą do dalszego przechowywania urządzeń w rezerwach strategicznych przez Agencję w okresie wskazanym przez Oferenta lub wycofania urządzeń z rezerw strategicznych.

Informacje dotyczące ilości urządzeń objętych usługą przeglądów oraz miejsc, w których są przechowywane urządzenia, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Urządzenia, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, urządzenia te muszą być utrzymane w stałej gotowości do użycia.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt. IV.
  2. Przeglądy pomp infuzyjnych mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych w tym zakresie serwisantów, którzy posiadają uprawnienia pomiarowe w zakresie wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i przeciwporażeniowych do 1 kW potwierdzone ważnym Świadectwem kwalifikacyjnym E-1 i D-1 uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.
  3. Oferent powinien być autoryzowanym serwisem producenta pomp infuzyjnych.
  4. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne oraz niezbędne urządzenia i części zamienne, które umożliwią przeprowadzenie przeglądów pomp infuzyjnych w miejscach ich przechowywania w sposób prawidłowy zgodnie z zaleceniem producenta pomp infuzyjnych.
  5. Oferent musi stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta pomp infuzyjnych firmę ASCOR części zamienne i materiały eksploatacyjne.
  6. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., z późn. zm.).
  7. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa z zakresu BHP, Ochrony Ppoż. i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
  8. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres minimum 12 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądów pomp infuzyjnych bez zastrzeżeń.
  9. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na zasilacze sieciowe i akumulatory (baterie) na okres minimum 24 m-cy licząc od dnia wykonania wymiany.
  10. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia za usługę (z podatkiem VAT), o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 2. Inne postanowienia.
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego, zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
  2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  4. Ilości towarów, które będą objęte usługą przeglądów oraz miejsce ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. 22 3609 237;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
    • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:
    • przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  8. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
   • wartość oferty (wynagrodzenie za świadczenie usługi przeglądów pomp infuzyjnych strzykawkowych model AP23),
   • udzielony przez Oferenta okres gwarancji jakości na wykonaną usługę.
  9. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny lub nienależycie realizował zawarte z Agencją umowy cywilnoprawne.
 3. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania urządzeń, stanowiących rezerwy strategiczne, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać, co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.
 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć:
  • formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt. 6 zgłoszenia),
  • dokument potwierdzający, że Oferent jest autoryzowanym serwisem firmy ASCOR oraz posiada wykwalifikowanych i przeszkolonych w tym zakresie serwisantów,
  • kopie ważnych Świadectw kwalifikacyjnych E-1 i D-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i przeciwporażeniowych do 1 kW,

w terminie do dnia 22.03.2019 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa przesłać faksem 22 36 09 319 lub przesłać skan mailem na adres kancelaria@arm.gov.pl, a następnie pocztą.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 318.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 101 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (07.03.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (07.03.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (11.03.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty