Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zakup usługi przeglądów okresowych maszyn budowlanych: ładowarek 534E i spycharek TD-15M firmy Stalowa Wola/Dressta

2020-07-30 10:22:04

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych maszyn budowlanych

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na wykonanie przeglądów okresowych maszyn budowlanych: ładowarek kołowych 534E i spycharek TD-15M w podziale na zadania (miejsca postoju):

 1. Zadanie nr 1 - Magazyn w woj. łódzkim;
 2. Zadanie nr 2 - Magazyn w woj. dolnośląskim;
 3. Zadanie nr 3 - Magazyn w woj. lubelskim;
 4. Zadanie nr 4 - Magazyn w woj. wielkopolskim;
 5. Zadanie nr 5 - Magazyn w woj. małopolskim (magazyn pierwszy);
 6. Zadanie nr 6 - Magazyn w woj. małopolskim (magazyn drugi);
 7. Zadanie nr 7 - Magazyn w woj. śląskim.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia zwanego dalej „Usługą” jest wykonanie przeglądów okresowych maszyn budowlanych: ładowarek kołowych 534E i spycharek TD-15M w podziale na zadania, zgodnie z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Z Przedsiębiorcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa na realizację usług wykonania przeglądów okresowych o czym mowa powyżej.

Planowany termin wykonania prac: do 16.11.2020 r.

Informacje dotyczące ilości maszyn oraz miejsca ich stacjonowania, niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawne o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy wykonają ww. usługę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania. 

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie łącznej ceny netto za wykonanie podstawowych przeglądów okresowych maszyn budowlanych dla danego zadania, zgodnie z otrzymaną specyfikacją.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostanie zawarta umowa.

III.   Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych (Biuro Bezpieczeństwa ARM), tel. 22 36 09 107.

IV. Wymogi w stosunku do Oferenta

 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III;
 2. Przedsiębiorca musi posiadać doświadczenie w serwisowaniu spycharek i ładowarek produkcji Stalowa Wola (Dressta). Potwierdzenie na podstawie oświadczeń przedstawicieli zarządu i innych dokumentów;
 3. Przedsiębiorca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania usługi, tj.:
  1. co najmniej jednym pracownikiem przeszkolonym w zakresie budowy, działania, obsługi, diagnostyki usterek i napraw ładowarki kołowej 534E,
  2. co najmniej jednym pracownikiem przeszkolonym w zakresie budowy, działania, obsługi, diagnostyki usterek i napraw spycharki TD-15M.
 4. Przedsiębiorca musi dysponować stacją obsługi klimatyzacji do wykonania serwisu maszyn w zakresie klimatyzacji,
 5. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić Agencji na zrealizowaną usługę będącą przedmiotem zamówienia gwarancji na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy gwarancja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych w ramach świadczonych usług serwisowych jest dłuższa, wiążąca dla stron jest gwarancja producenta.
 6. Zatrudniają na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), i utrzymują ten stan przez cały okres realizacji umowy osoby, które wykonywać będą prace serwisowe oraz związane z wytwarzaniem dokumentów niejawnych.

V. Inne postanowienia

 1. Ilość maszyn budowlanych, oraz miejsce ich stacjonowania, które będą objęte usługą zostanie podana po wyrażeniu przez Przedsiębiorcę woli współpracy z ARM we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert to łączna cena za wykonanie przeglądu maszyn budowlanych (ładowarek i spycharek) dla danego Zadania.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
 4. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informujemy, że:
  1. administratorem danych osobowych, w przypadku wyboru oferty, przetwarzanych w związku z postępowaniem w sprawie sprzedaży towarów jest Agencja Rezerw Materiałowych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel.: 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel.: 22 36 09 237;
  3. dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
   • przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 26 października 2010 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  5. osobom, których dane dotyczą przysługuje:
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
   • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych;
  6. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
  7. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 14.08.2020 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, email: e.narewska@arm.gov.pl lub m.wojciechowski@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2), wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Przedsiębiorcy Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 145.

Plik do pobrania:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (rozmiar: 143.5 kB)

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 90 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marek Podgórski (29.07.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (30.07.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (30.07.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty