Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi przeglądów agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 produkcji firmy HIMOINSA S.L.

2020-06-18 09:09:35

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup usługi przeglądów agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 produkcji firmy HIMOINSA S.L.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na zakup usługi przeglądów agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 produkcji firmy HIMOINSA S.L.

 1. Przedmiot zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5, o mocy 24 KW, produkcji firmy HIMOINSA S.L. w miejscu ich przechowywania, w magazynach zlokalizowanych na terenie województw:
  • podlaskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • małopolskiego,
  • lubelskiego,
  • pomorskiego,
  • mazowieckiego,
  w celu zapewnienia ich sprawnego działania i bezpieczeństwa użytkowania, za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.
 3. Terminy wykonania usługi przeglądów agregatów prądotwórczych:
 4. I przegląd: sierpień – wrzesień 2020 rok,

 5. II przegląd: sierpień - wrzesień 2021 rok,

  III przegląd: sierpień – wrzesień 2022 rok,

  IV przegląd: sierpień – wrzesień 2023 rok.

  Producentem agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 jest firma HIMOINSA S.L. Agregaty ARM zakupiła w 2005 r. i w 2006 r. i dotychczas nie były eksploatowane. Są one przechowywane w magazynach ARM z zachowaniem warunków określonych przez producenta oraz poddawane są corocznym przeglądom. Ostatni przegląd agregatów został przeprowadzony w listopadzie 2019 r.

  Gwarancja na wszystkie agregaty upływa w dniu 12 września 2020 r.

  Przedmiotowe agregaty prądotwórcze posiadają silnik IVECO wysokoprężny, czterosuwowy z wtryskiem bezpośrednim, wolnossące.

  W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

  1. wykonania czynności, których zakres oraz termin realizacji określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym),
  2. wszystkie wymieniane części i materiały eksploatacyjne muszą pochodzić z bieżącej produkcji zrealizowanej do 6 miesięcy przed dniem wymiany,
  3. wszystkie wymienione części i materiały eksploatacyjne Oferent zobowiązany będzie odebrać i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ww. ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
  Agregaty prądotwórcze typ HIW-30 i HIW-35 T5, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, wyrób ten musi być utrzymany w stałej gotowości do użycia.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego
 2. Wybór Przedsiębiorcy, który zrealizuje przedmiotową usługę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
  1. I etap postępowania przetargowego
  2. Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
   • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
   • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.
  4. Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.
  1. II etap postępowania przetargowego
  2. Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.
  3. Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem negocjacji będzie cena oferty tj.: wynagrodzenie za świadczenie usługi przeglądów agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i typ HIW-35 T5). Z wybranym w wyniku postępowania przetargowego Oferentem, zostanie zawarta umowa. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Oferenta zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) o ochronie informacji niejawnych.
 2. W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towarów, które zostaną objęte usługą będą przedmiotem postępowania, jak również inne informacje niezbędne do realizacji usługi przeglądów, po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.
 3. Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji www.arm.gov.pl,w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych (Biuro Bezpieczeństwa ARM), tel. 22 36 09 107.
 1. Wymogi w stosunku do Oferenta i do realizacji usługi.
  1. Przeglądy agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis firmy HIMOINSA S.L.
  2. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy przeglądów agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 w miejscach ich przechowywania.
  3. Przeglądy agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych serwisantów, posiadających uprawnienia SEP (Grupa 1, eksploatacja + dozór): urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.
  4. Koszty wszystkich materiałów eksploatacyjnych montowanych lub wymienianych przez Oferenta w ramach przeprowadzanych przeglądów agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 (np. oleje, smary, filtry, płyny chłodzące, itp.) pokrywa Oferent.
  5. Wymagane jest zastosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych stosowanych lub zalecanych przez producenta agregatów prądotwórczych typ HIW-30 i HIW-35 T5 tj. firmę HIMOINSA S.L.
  6. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie o którym mowa w pkt III.
  7. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykona czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
  8. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres 4 lat na wszystkie agregaty.
  9. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres 12 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądów agregatów bez zastrzeżeń.
  10. Wymagane jest aby osoby zatrudnione przy realizacji umowy, które wykonywać będą prace serwisowe oraz podpisujące w imieniu Oferenta dokumenty niejawne były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), przez cały okres realizacji umowy.
  11. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia za usługę będącą przedmiotem postępowania.
 2. Inne postanowienia
  1. Ilość agregatów, które będą objęte usługą przeglądów oraz miejsca ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  2. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert to łączna cena za wykonanie wszystkich przeglądów agregatów prądotwórczych (bez podatku VAT).
  3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
  4. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
  5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
   • Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
   • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 360 92 37;
   • dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;
   • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn.zm.);
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
    • ograniczenia przetwarzania;
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza zgłoszenia” do postępowania przetargowego.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Oferenci, powinni w terminie do 30.06.2020 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, email: w.pawelczak@arm.gov.pl i e.narewska@arm.gov.pl:
   1. wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia),
   2. dokument potwierdzający, że oferent jest autoryzowanym serwisem firmy HIMOINSA S.L. oraz posiada wykwalifikowanych i przeszkolonych w tym zakresie serwisantów posiadających uprawnienia SEP (Grupa 1, eksploatacja + dozór): urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.
  2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
  3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
  4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  5. .Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne/Rezerwy techniczne/Zakup towarów i usług do rezerw technicznych/Ogłoszenia na zakup do rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
  6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 147.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 83 kB

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Robert Kaczorowski (17.06.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (18.06.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (18.06.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty