[Archiwum] Zakup usługi przechowywania i wymiany produktów leczniczych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie centralnej Polski

2018-08-29 11:54:33

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-09-12 15:32:02
Jego treść może być już nieaktualna

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania produktów leczniczych w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie centralnej Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przechowywania produktów leczniczych wymienionych w Tabeli  w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie centralnej Polski wraz z dokonywaniem ich wymiany, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji przez okres od dnia 01.04.2019 r.do dnia 31.03.2022 r.

Tabela

Lp.

Nazwa międzynarodowa, postać farmaceutyczna i dawka

Nazwa własna, postać farmaceutyczna i dawka

J.m.

Okres ważności określony przez producenta w miesiącach

1.        

Adrenalinum roztwór
do wstrzykiwań 1 mg/ml

Adrenalina WZF 0,1% roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml

1 ml x 10 amp.

Op.

36

2.        

Atropini sulfas roztwór
do wstrzykiwań 1 mg/ml

Atropinum sulfuricum WZF roztwór do wstrzykiwań

1 mg/ml – 1 ml x 10 amp.

Op.

36

3.        

Bupivacainum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml

Bupivacainum h/chlor. WZF 0,5 % roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml – 10 amp. po 10 ml

Op.

36

4.        

Bupivacainum roztwór
do wstrzykiwań 5 mg/ml

Bupivacainum h/chlor. WZF 0,5 % roztwór
do wstrzykiwań 5 mg/ml – 5 fiol. po 20 ml

Op.

36

5.        

Pethidini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml

Dolcontral 50 mg/ml 2 ml x 10 amp.

Op.

36

6.        

Dopaminum hydrochloricum roztwór do wlewu dożylnego 40 mg/ml

Dopaminum hydrochloricum WZF 4% roztwór do wlewu dożylnego 40 mg/ml- 5 ml x 10 amp.

Op.

36

7.        

Chlorpromazini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml

Fenactil roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml 2 ml x 10 amp.

Op.

36

8.        

Fentanylum roztwór do

Wstrzykiwań 50 mcg/ml

Fentanyl WZF roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml –

2 ml x 50 amp.

Op.

36

9.        

Fentanylum roztwór do

Wstrzykiwań 50 mcg/ml

Fentanyl WZF roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml –
10 ml x 50 amp.

Op.

36

10.     

Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 5.000 j.m./ml

Heparinum WZF roztwór do wstrzykiwań 25.000 j.m./5 ml – 5 ml x 10 fiol.

Op.

36

11.     

Noradrenalinum roztwór
do infuzji 1 mg/ml

Levonor roztwór do wlewu dożylnego 1 mg/ml –

4 ml x 5 amp.

Op.

24

12.     

Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml

Lignocainum hydrochloridum WZF 2% roztwór
do wstrzykiwań 20 mg/ml – 20 ml x 5 fiol.

Op.

36

13.     

Midazolamum roztwór do

wstrzykiwań 1 mg/ml

Midanium roztwór do wstrzykiwań 5 mg/5 ml –
5 ml x 10 amp.

Op.

36

14.     

Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml

Morphini Sulfas WZF roztwór do iniekcji 20 mg/ml
– 10 amp. x 1 ml

Op.

48

15.     

Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 400 mcg/ml

Naloxonum h/chl WZF roztwór do wstrzykiwań
400 mcg/ml – 1 ml x 10 amp.

Op.

36

16.     

Antazolini mesilas roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml

Phenazolinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml –
2 ml x 10 amp.

Op.

36

17.     

Propofolum emulsja do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml

Plofed 1% emulsja do wstrzykiwań 10 mg/ml –

5 fiol. po 20 ml

Op.

36

18.     

Diazepamum roztwór do

wstrzykiwań 5 mg/ml

Relanium roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml –

2 ml x 50 amp.

Op.

36

19.     

Diazepamum roztwór do

wstrzykiwań 5 mg/ml

Relanium roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml –

2 ml x 5 amp.

Op.

36

20.     

Diazepamum mikrowlewka

doodbytnicza, roztwór

2 mg/ml (5 mg/2,5 ml)

Relsed 2 mg/ml (5 mg/2,5 ml) x 5 mikrowlewek x 2,5 ml

Op.

24

21.     

Diazepamum mikrowlewka

doodbytnicza, roztwór

4 mg/ml (10mg/2,5 ml)

Relsed 4 mg/ml (10 mg/2,5 ml) x 5 mikrowlewek x 2,5 ml

Op.

24

Produkty lecznicze wymienione w Tabeli przechowywane są aktualnie w magazynie farmaceutycznym zlokalizowanym na terenie woj. mazowieckiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz warunkami określonymi przez ich producentów oraz posiadają do upływu terminu ważności nie mniej niż 40 % okresu ważności określonego przez ich producenta.

Odbiór i przemieszczenie produktów leczniczych wymienionych w Tabeli do magazynu farmaceutycznego Oferenta odbywać się będzie staraniem własnym
i na koszt oraz ryzyko Oferenta.

Planowany termin przemieszczenia do magazynu farmaceutycznego Oferenta produktów leczniczych do dnia 31 marca 2019 r.

Informacje dotyczące ilości produktów leczniczych wymienionych w Tabeli oraz miejsce ich przechowywania (wymiany), stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Produkty lecznicze wymienione w Tabeli objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania stanowią rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, produkty te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie ich bieżącej wymiany.

II. Obowiązki Oferenta związane z realizacją usługi będącej przedmiotem postępowania

Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Przechowywania produktów leczniczych wymienionych w Tabeli w magazynie farmaceutycznym Oferenta zgodnie z wymogami ustawy z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania – producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – dot. hurtowni farmaceutycznych.
 2. Przechowywania produktów leczniczych wymienionych w Tabeli w magazynie farmaceutycznym Oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producentów.
 3. Wydawania rezerwy przez 24 godz./dobę w przypadku wydania przez właściwego ministra decyzji o jej udostępnieniu.
 4. Wymiany produktów leczniczych wymienionych w Tabeli przeprowadzanej bezwynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanów ilościowych przy uwzględnieniu zasady: w pierwszej kolejności złożenie produktów zastępujących wymieniane produkty, a następnie wydanie produktów podlegających wymianie w celu ich zagospodarowania przez Oferenta.

Wymiana będzie dokonywana tak, aby w każdym czasie trwania umowy do upływu terminu ważności produktów leczniczych pozostało nie mniej niż 40 % okresu ważności określonego przez ich producenta.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skrócenia okresu, o którym mowa powyżej. Wymiana produktów może być dokonywana na bieżąco sukcesywnie i bez ograniczeń w ilościach określonych przez Oferenta w okresie trwania umowy przy uwzględnieniu ww. zasad, tj. w szczególności nienaruszenia stanów ilościowych rezerwy strategicznej.

 1. Informowania o trudnościach z dokonywaniem bieżącej wymiany produktów wynikających ze zmniejszenia popytu, podaży lub innych okoliczności mających wpływ na obrót tymi produktami, celem wspólnego dokonania ustaleń, co do dalszego postępowania. Powyższe dotyczy również konieczności zamiany produktów poprzez zastępowanie asortymentu rezerwy innymi produktami w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnymi pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości.
 2. Odkupienia rezerwy w przypadkach, o których mowa w umowie lub przystąpienia Oferenta do ogłoszonego przez Agencja przetargu na sprzedaż produktów objętych usługą będącą przedmiotem umowy, w przypadku podjęcia przez organ tworzący rezerwy decyzji o jej likwidacji, po cenach zawartych w warunkach przetargu.
 3. Ochrony magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia przechowywanych rezerw przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca przechowywania (wymiany) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce – Informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

IV. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania – producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – dot. hurtowni farmaceutycznych.
 2. Oferent będący wytwórcą produktów będących przedmiotem postępowania musi posiadać aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych wymienionych w Tabeli lub w przypadku hurtowni farmaceutycznej Oferent musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej obejmujące swoim zakresem produkty lecznicze wymienione w Tabeli niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferent musi spełniać wymogi przepisów o ochronie danych osobowych
  w zakresie, o którym mowa w pkt V ppkt 5 niniejszego ogłoszenia.
 5. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na postawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy.
 6. Agencja nie wyraża zgody na skorzystanie z instytucji pośrednika w obrocie produktami leczniczymi.
 7. Oferent musi posiadać odpowiednie pomieszczenia magazynowe do przechowywania produktów leczniczych spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania – producentów lub rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej – dot. hurtowni farmaceutycznych oraz wymogi w zakresie warunków przechowywania określone przez producenta tych produktów.
 8. Oferent będzie odpowiedzialny za nienaruszalność stanów ilościowych przyjętych na przechowywanie produktów leczniczych.
 9. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne oraz możliwość wytwarzania produktów - producentów lub możliwość nabycia produktów – dot. hurtowni farmaceutycznych w ilościach, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy wymianę produktów wymienionych w Tabeli w magazynie farmaceutycznym Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski.
 10. Produkty lecznicze, które będą zastępowały wymieniane produkty lecznicze muszą pochodzić z legalnego źródła dostaw i pozostawać w legalnym łańcuchu dostaw.
 11. Oferent musi zapewnić ochronę magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna, w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przechowywanej rezerwy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.

Minimalna ochrona magazynu, jaką musi zapewnić Oferent polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, stanowiących najmniej zaawansowany dopuszczalny sposób ochrony (np. drzwi stalowe, kraty, zamki patentowe, kłódki, itp.).

Pożądanym przez Agencję jest zapewnienie minimalnej ww. ochrony magazynu
w połączeniu z:

 • bezpośrednią ochroną fizyczną – polegającą na stałym lub doraźnym dozorze pomieszczeń magazynowych lub na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

lub/i

 • elektronicznymi urządzeniami i systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenie.
  1. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia (bez podatku VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwaranci bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
  2. Transport w przypadku przemieszczania produktów leczniczych musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz wymogi dotyczące transportu i przechowywania określone przez producenta tych produktów.

V. Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów
  i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne – Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw – Zasady udzielania zamówień.
 3. Ilości produktów leczniczych, które Oferent obejmie usługą przechowywania i wymiany oraz miejsce ich przechowywania, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 6. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
 • administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Urszula Obrębska, tel. 22 36 09 237, adres e-mail: iod@arm.gov.pl;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:
 1. żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
 2. ograniczenia przetwarzania,
 3. przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji niniejszej umowy;
 • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 1. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie oferty jest cena – 100 % (wynagrodzenie za usługę przechowywania wraz z dokonywaniem wymiany produktów leczniczych bez podatku VAT).
 2. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 4. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) w terminie do dnia 11 września 2018 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
 5. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl. oraz www.arm.gov.pl. w zakładce Rezerwy strategiczne – Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 308.

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 110 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (29.08.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.08.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.08.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty