[Archiwum] Zakup oleju silnikowego API SL/CF (lub klas wyższych), SAE 10W/40, typ XHPDO wraz z usługą jego przechowywania

2018-05-29 12:42:33

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-06-07 12:20:13
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup oleju silnikowego API SL/CF (lub klas wyższych) SAE 10W/40, typ XHPDO wraz z usługą jego przechowywania

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na zakup oleju silnikowego API SL/CF (lub klas wyższych), SAE 10W/40, typ XHPDO wraz z usługą jego przechowywania. 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju silnikowego API SL/CF (lub klas wyższych), SAE 10W/40, typ XHPDO wraz z usługą jego przechowywania przez okres 48 miesięcy.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do:

 • dostawy oleju silnikowego API SL/CF (lub klas wyższych), SAE 10W/40, typ XHPDO, przeznaczonego do pracy w bardzo obciążonych warunkach w samochodach ciężarowych oraz innym intensywnie eksploatowanym sprzęcie, do stosowania w silnikach wysokoprężnych wolnossących i doładowanych oraz benzynowych, wg specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 30.11.2018 r., zwanym dalej „towarem”
 • przechowywania towaru, o którym mowa w pkt 1 zgodnie z obowiązującymi normami i kartami charakterystyki towaru w składach podatkowych przez okres 48 miesięcy,
 • prowadzenia cyklicznej wymiany towaru w celu zapewnienia jego odpowiedniej jakości, i co najmniej 12 miesięcznego terminu gwarancji jakości,
 • utrzymywania nienaruszonego stanu ilościowego i jakościowego towaru w okresie obowiązywania umowy.

Przedsiębiorca, z którym zostanie podpisana umowa musi posiadać technologię i infrastrukturę magazynową niezbędną do przechowywania towaru oraz prowadzenia jego ciągłej rotacji zgodnie z postanowieniami pkt 2 i 3.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania, przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie wg stawki zł/Mg towaru za każdy pełny miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę za ubiegły miesiąc. W przypadku gdy towar będzie przechowywany w okresie krótszym niż miesiąc, kwota wynagrodzenia zostanie naliczona za rzeczywisty okres przechowywania.

Informacje dotyczące ilości towaru niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję  potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa, ponosić będzie pełną odpowiedzialność za: ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego towaru. Towar stanowi rezerwę strategiczną i pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, który zrealizuje dostawę oleju silnikowego klasy API SL/CF 10W/40 XHPDO wraz z usługą jego przechowywania, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej  w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży 1 kg towaru oraz miesięcznej zryczałtowanej stawki za usługę przechowania w zł/Mg towaru za każdy miesiąc kalendarzowy (bez podatku VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • cenę sprzedaży 1 kg  towaru (w złotych bez podatku VAT, bez akcyzy),
 • wysokość miesięcznej zryczałtowanej stawki za usługę przechowania w zł/Mg towaru za miesiąc kalendarzowy (bez podatku VAT).

Z wybranym w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcą, zostanie zawarta umowa na zakup towaru wraz z usługą jego przechowania.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce Informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 38

IV. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 2. Przedsiębiorca musi zajmować się produkcją, sprzedażą, magazynowaniem produktów naftowych, w tym m.in. olejów silnikowych na terenie Polski.
 3. Wymagane jest dostarczenie i przechowywanie towaru w beczkach o poj. 180 kg.
 4. Przedsiębiorca musi przechowywać towar w magazynie własnym, lub do którego posiada inny tytuł prawny, będącym składem podatkowym przy zapewnieniu jego ochrony zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu.
 5. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości kwoty wniesionego wadium przetargowego.
 6. Wymagane jest aby osoby zatrudnione przy realizacji umowy, które wykonywać będą prace magazynowe oraz związane z wytwarzaniem dokumentów niejawnych będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), przez cały okres realizacji umowy.

V. Inne postanowienia

 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie przesłany Oferentowi wraz z zaproszeniem do złożenia oferty po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt IV.
 2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.
 3. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 07.06.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,  email: e.narewska@arm.gov.pl lub g.matkowski@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl w dziale Komunikaty lub zakładce Rezerwy strategiczne / Rezerwy techniczne w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.

Plik do pobrania:

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 99.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (29.05.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.05.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.05.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty