Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup olejów silnikowych, przekładniowych oraz smarów wraz z usługą jego przechowywania

2019-04-19 11:05:43

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup olejów silnikowych, przekładniowych oraz smarów wraz z usługą ich przechowywania

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) zakup olejów silnikowych, przekładniowych oraz smarów wraz z usługą ich przechowywania.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

 • oleju do przekładni samochodowych klasy GL-5 80W/90 – opakowanie beczka 205 l,
 • syntetycznego oleju do przekładni samochodowych GL-5 75W/140 opakowanie beczka
  180 kg
  ,
 • oleju silnikowego mineralnego API CG-4/SJ SAE 15W40 – opakowanie beczka 180 kg,
 • wielofunkcyjnego smaru litowego plastycznego do smarowania różnorodnych węzłów tarcia, (łożysk tocznych i ślizgowych, przekładni wolnoobrotowych, przegubów, prowadnic) pracujących w zakresie temperatur od -30oC do +140oC w warunkach średnich obciążeń – opakowanie beczka 180 kg/chobok 17 kg (należy podać cenę osobno za każde opakowanie),

wraz z usługą ich przechowywania przez okres 48 miesięcy.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do:

 • dostawy asortymentu, wg specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 (w tym rodzaj opakowania) do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 30.11.2019 r., zwanego dalej „towarem”
 • przechowywania towaru, o którym mowa w pkt 1 zgodnie z obowiązującymi normami i kartami charakterystyki towaru w składach podatkowych (dotyczy towarów objętych podatkiem akcyzowym) przez okres 48 miesięcy,
 • prowadzenia cyklicznej wymiany towaru w celu zapewnienia jego odpowiedniej jakości, i co najmniej 12 miesięcznego terminu gwarancji jakości,
 • utrzymywania nienaruszonego stanu ilościowego i jakościowego towaru w okresie obowiązywania umowy.

Przedsiębiorca, z którym zostanie podpisana umowa musi posiadać technologię i infrastrukturę magazynową niezbędną do przechowywania towaru oraz prowadzenia jego ciągłej rotacji zgodnie z postanowieniami pkt 2 i 3.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania, przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie wg stawki zł/Mg towaru za każdy pełny miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę za ubiegły miesiąc. W przypadku gdy towar będzie przechowywany w okresie krótszym niż miesiąc, kwota wynagrodzenia zostanie naliczona za rzeczywisty okres przechowywania.

Informacje dotyczące ilości towaru niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa, ponosić będzie pełną odpowiedzialność za: ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego towaru. Towar stanowi rezerwę strategiczną i pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, który zrealizuje dostawę przedmiotowego asortymentu wraz z usługą jego przechowywania, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży 1 kg towaru oraz miesięcznej zryczałtowanej stawki za usługę przechowania w zł/Mg towaru za każdy miesiąc kalendarzowy (bez podatku VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • cenę sprzedaży 1 kg/ 1 l towaru (w złotych bez podatku VAT;
 • wysokość miesięcznej zryczałtowanej stawki za usługę przechowania w zł/Mg netto towaru za miesiąc kalendarzowy (ilość towaru w litrach należy przeliczyć na Mg).

Z wybranym w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcą, zostanie zawarta umowa na zakup towaru wraz z usługą jego przechowania.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
  1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
  2. Przedsiębiorca musi zajmować się produkcją, sprzedażą, magazynowaniem produktów naftowych, w tym m.in. olejów silnikowych i smarów na terenie Polski.
  3. Przedsiębiorca musi przechowywać towar w magazynie własnym, lub do którego posiada inny tytuł prawny, będącym składem podatkowym przy zapewnieniu jego ochrony zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu.
  4. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości kwoty wniesionego wadium przetargowego.
  5. Wymagane jest aby osoby zatrudnione przy realizacji umowy, które wykonywać będą prace magazynowe oraz związane z wytwarzaniem dokumentów niejawnych będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy.
 2. Inne postanowienia
  1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie przesłany Oferentowi wraz z zaproszeniem do złożenia oferty po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt IV.
  2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.
  3. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
  4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail:  kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
   • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 360 92 37;
   • dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;
   • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
    • ograniczenia przetwarzania;
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza zgłoszenia” do postępowania przetargowego.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 10.05.2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, email: g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
  2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
  3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
  4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale Komunikaty lub zakładce Rezerwy strategiczne / Rezerwy techniczne w treści niniejszego ogłoszenia.
  6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.

Plik do pobrania:

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 180 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (19.04.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (19.04.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (19.04.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty