[Archiwum] Wymiana opatrunków poliuretanowych

2018-08-16 08:43:11

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-08-29 15:30:01
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na wymianę opatrunków poliuretanowych.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na wymianę opatrunków poliuretanowych.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące produktów objętych zamówieniem.

Opatrunki poliuretanowe dostarczane w ramach wymiany muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych i spełniać wymagania określone w przepisach tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przechowywania opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 1 w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski wraz z dokonywaniem cyklicznej wymiany przez okres od dnia ich odbioru z magazynu wskazanego przez Agencję zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego do dnia 30.11.2021 r., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji.

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa własna wyrobu medycznego, który aktualnie przechowywany jest w magazynie zlokalizowanym na terenie woj. łódzkiego

Termin ważności

Producent

1.

Opatrunek poliuretanowy - Allevyn non adhesive 10 cm x 20 cm

01.09.2019 r.

Smith&Nephew

2.

Opatrunek poliuretanowy - Allevyn non adhesive 20 cm x 20 cm

01.07.2019 r.

Smith&Nephew

Ww. wyroby medyczne przechowywane są w magazynie zlokalizowanym na terenie woj. łódzkiego zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta.

Odbiór i przemieszczenie wyrobów do magazynu Oferenta odbywać się będzie staraniem i na koszt oraz ryzyko Oferenta.

Wymiana opatrunków poliuretanowych będzie dokonywana przez Oferenta w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski tak, aby w każdym czasie trwania umowy posiadały do upływu terminu ważności nie mniej niż 40% okresu ważności określonego przez ich producenta.

Planowany termin przemieszczenia wyrobów wymienionych w Tabeli nr 1 do magazynu Oferenta: do dnia 30 listopada 2018 r.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opatrunków poliuretanowych na zasadach kupna i sprzedaży, polegająca na dostawie opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 2 do magazynu znajdującego się na terenie woj. łódzkiego z jednoczesnym odkupieniem posiadanych na stanie Agencji opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 3. Ilość opatrunków, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanych opatrunków.

Planowany termin dostawy i odbioru wyrobów: do dnia 30 listopada 2018 r.

Tabela nr 2

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

1.    

Opatrunek poliuretanowy 10 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

2.    

Opatrunek poliuretanowy 20 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

Wyroby medyczne, o których mowa w Tabeli nr 2 powinny posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tych wyrobów.

Tabela nr 3

Lp.

Nazwa własna wyrobu medycznego

Termin ważności

Producent

1.

Opatrunek poliuretanowy - Allevyn non adhesive 10 cm x 20 cm

01.09.2019 r.

Smith&Nephew

2.

Opatrunek poliuretanowy - Allevyn non adhesive 20 cm x 20 cm

01.07.2019 r.

Smith&Nephew

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wymiany opatrunków poliuretanowych w magazynie wskazanym przez Agencję zlokalizowanym na terenie woj. łódzkiego. Wymiana polegać będzie na złożeniu opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 4, a następnie odebraniu opatrunków poliuretanowych opisanych w Tabeli nr 5 będących na stanie magazynowym Agencji, w celu ich zagospodarowania przez Oferenta. Ilość opatrunków, którą Oferent będzie zobowiązany odebrać w ramach wymiany musi być tożsama z ilością dostarczanych opatrunków.

Planowany termin wymiany wyrobów: do dnia 30 listopada 2018 r.

Tabela nr 4

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

1.    

Opatrunek poliuretanowy 10 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

2.  

Opatrunek poliuretanowy 20 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

Wyroby medyczne, o których mowa w Tabeli nr 4 powinny posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tych wyrobów.

Tabela nr 5

Lp.

Nazwa własna wyrobu medycznego

Termin ważności

Producent

1.

Opatrunek poliuretanowy - Allevyn non adhesive 10 cm x 20 cm

01.09.2019 r.

Smith&Nephew

2.

Opatrunek poliuretanowy - Allevyn non adhesive 20 cm x 20 cm

01.07.2019 r.

Smith&Nephew

Dodatkowe informacje dotyczące Zadania nr 1-3:

Informacje dotyczące ilości wyrobów medycznych, o których mowa w Zadaniach nr 1 - 3 oraz miejsce ich przechowywania lub dostawy/wymiany, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyroby medyczne wymienione w Zadaniach nr 1-3 będące przedmiotem niniejszego postępowania kupowane są z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, wyroby te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie ich bieżącej wymiany.

 1. Obowiązki Oferenta związane z realizacją usługi będącej przedmiotem postępowania, o którym mowa w Zadaniach nr 1-3.

W ramach usługi będącej przedmiotem Zadania nr 1 Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Przechowywania wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
 2. Wymiany wyrobów przeprowadzanej bezwynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanu ilościowego przy uwzględnieniu zasady: w pierwszej kolejności złożenie wyrobów zastępujących wymieniane wyroby a następnie wydanie wyrobów podlegających wymianie w celu ich zagospodarowania przez Oferenta. Wymiana będzie dokonywana cyklicznie tak, aby w każdym czasie trwania umowy do upływu terminu ważności wyrobów pozostało nie mniej niż 40% okresu ważności określonego przez producenta. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skrócenia okresu, o którym mowa powyżej. Wymiana wyrobów może być dokonywana sukcesywnie i bez ograniczeń w ilościach określonych przez Oferenta w okresie trwania umowy przy uwzględnieniu ww. zasad, tj. w szczególności nienaruszenia stanu ilościowego rezerw strategicznych.
 3. Informowania o trudnościach z dokonywaniem bieżącej wymiany wyrobów wynikających ze zmniejszenia popytu, podaży lub innych okoliczności mających wpływ na obrót tymi wyrobami, celem wspólnego dokonania ustaleń, co do dalszego postępowania. Powyższe dotyczy również konieczności zamiany wyrobów poprzez zastępowanie asortymentu rezerwy innymi wyrobami w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnymi pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości.
 4. Wydawania rezerwy przez 24 godz./dobę w przypadku wydania przez właściwego ministra decyzji o jej udostępnieniu.
 5. Ochrony magazynu, w którym będą przechowywane rezerwy strategiczne w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia przechowywanych rezerw przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.

W ramach usługi będącej przedmiotem Zadania nr 2 Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Dostarczenia do magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 2, które muszą posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tych wyrobów.
 2. Odkupienia i odebrania od Agencji z magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego, o którym mowa w pkt 1 opatrunków poliuretanowych, o których mowa w Tabeli nr 3.

W ramach usługi będącej przedmiotem Zadania nr 3 Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

Wymiany opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 5 w magazynie zlokalizowanym na terenie woj. łódzkiego przeprowadzanej bezwynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanu ilościowego przy uwzględnieniu zasady: w pierwszej kolejności złożenie wyrobów zastępujących wymieniane wyroby a następnie wydanie wyrobów podlegających wymianie w celu ich zagospodarowania przez Oferenta. Dostarczane w ramach usługi wymiany opatrunki poliuretanowe muszą posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tych wyrobów.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca przechowywania lub dostawy/wymiany rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:

Dotyczące Zadania nr 1-3:

 1. Oferent musi posiadać odpowiednie możliwości wyprodukowania wyrobów (dot. producentów) lub nabywania wyrobów (dot. dystrybutorów) w ilościach, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy wymianę wyrobów medycznych objętych zamówieniem.
 2. Wymagane jest dostarczenie do Agencji wraz ze Zgłoszeniem udziału w postępowaniu przetargowym wzoru (1 sztuki każdego rozmiaru) oferowanych opatrunków poliuretanowych wraz ze szczegółowym opisem wyrobu:
  • z ilu warstw się składa opatrunek (jakiego rodzaju są to warstwy),
  • czy opatrunek jest chłonny,
  • czy blokuje wydobywanie się z rany wydzielin,
  • ile dni opatrunek może pozostawać na ranie (jak często należy go zmieniać) itp.

w terminie wskazanym w pkt VI ppkt 1 niniejszego ogłoszenia. Dostarczony Agencji wzór opatrunków nie podlega zwrotowi.

Dodatkowo w zakresie:

Zadania nr 1:

 1. Oferent musi posiadać odpowiednie pomieszczenia magazynowe do przechowywania wyrobów medycznych w celu spełnienia warunków przechowywania określonych przez producenta tych wyrobów.
 2. Oferent będzie odpowiedzialny za nienaruszalność stanu ilościowego przyjętych na przechowywanie wyrobów.
 3. Oferent musi zapewnić ochronę magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna, w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przechowywanej rezerwy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta. Minimalna ochrona magazynu, jaką musi zapewnić Oferent polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, stanowiących najmniej zaawansowany dopuszczalny sposób ochrony (np. drzwi stalowe, kraty, zamki patentowe, kłódki, itp.).

Pożądanym przez Agencję jest zapewnienie minimalnej ww. ochrony magazynu w połączeniu z:

 • bezpośrednią ochroną fizyczną - polegającą na stałym lub doraźnym dozorze pomieszczeń magazynowych lub na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

lub/i

 • elektronicznymi urządzeniami i systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenie.

Zadania nr 2:

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu będzie odkupienie przez Oferenta opatrunków poliuretanowych wymienionych w Zadaniu nr 2 w Tabeli nr 3 przechowywanych w magazynie wskazanym przez Agencję zlokalizowanym na terenie woj. łódzkiego. Ilość opatrunków, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanych opatrunków.

Zadania nr 3:

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu będzie złożenie opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 4, a następnie odebranie opatrunków poliuretanowych opisanych w Tabeli nr 5 będących na stanie magazynowym Agencji, w celu ich zagospodarowania przez Oferenta. Ilość opatrunków, którą Oferent będzie zobowiązany odebrać w ramach wymiany musi być tożsama z ilością dostarczanych opatrunków.

 1. Inne postanowienia.
 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 3. Ilości wyrobów medycznych, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsce przechowywania lub dostawy/wymiany wyrobów zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz ze wzorem oferowanych wyrobów.
 6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
  • administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Urszula Obrębska, tel. 22 36 09 237, adres e-mail: iod@arm.gov.pl;
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  • w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:
   • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
   • ograniczenia przetwarzania,
   • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji niniejszej umowy;
  • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
 7. Dopuszcza się składanie ofert na jedno, dwa lub trzy Zadania jednocześnie.
 8. Kryterium, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to wartość oferty – 100%:
  • dla Zadania nr 1 - przez wartość oferty należy rozumieć: wartość wynagrodzenia za usługę przechowywania i cyklicznej wymiany wyrobów w magazynie Oferenta (bez podatku VAT);
  • dla Zadania nr 2 – przez wartość oferty należy rozumieć: wartość dostawy wyrobów (bez podatku VAT) minus wartość odkupowanych przez Oferenta wyrobów (bez podatku VAT);
  • dla Zadania nr 3 – przez wartość oferty należy rozumieć: wartość wynagrodzenia za usługę wymiany wyrobów (bez podatku VAT) w magazynie wskazanym przez Agencję.
 9. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 10. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) oraz wzorem oferowanych wyrobów w terminie do dnia 28.08.2018 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.gov.pl oraz www.arm.gov.pl.- w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 380.

Do pobrania

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 96.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (14.08.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (14.08.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (16.08.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty