[Archiwum] Wykonanie renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych: MS-54, DMS-65 i prowizorium mostowego L-18 z podziałem na zadania

2018-02-02 14:45:48

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-02-14 15:30:15
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na wykonanie renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych: MS-54, DMS-65 i prowizorium mostowego L-18

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na wykonanie renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych: MS-54, DMS-65 i prowizorium mostowego L-18 z podziałem na zadania:

 1. Zadanie nr 1
  • Elementy mostu składanego DMS-65 i prowizorium mostowego L-18 o łącznej powierzchni ok. 7 611,19 m2, znajdujące się w magazynach na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Zadanie nr 2
  • Elementy mostów składanych MS-54, DMS-65 i prowizorium mostowego L-18 o łącznej powierzchni ok. 1 905,74 m2, znajdujące się w magazynach na terenie województwa mazowieckiego.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do:

 1. Załadunku i przewozu elementów stalowych z miejsca ich dotychczasowego przechowywania, tj. z magazynów, o których mowa powyżej do miejsca wykonania usługi wraz z rozładunkiem;
 2. Wykonania renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych zgodnie ze „Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych (załącznik nr 1) przy zastosowaniu antykorozyjnego zestawu malarskiego.
 3. Przewozu stalowych elementów po wykonaniu renowacji do ich docelowego miejsca przechowywania, tj. do magazynów, o których mowa powyżej wraz z rozładunkiem.
 4. Udzielenia gwarancji na wykonaną renowację całkowitą zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych mostów na okres wskazany w dokumencie gwarancyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego elementów, o których mowa w Zadaniu nr 1 wystąpi konieczność ich napraw, Przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania tych napraw na warunkach określonych w oddzielnej umowie.

Planowany termin realizacji usługi włącznie z dostawą wszystkich elementów do ich docelowego miejsca przechowywania: do 30 listopada 2018 roku.

Informacje dotyczące: ilości elementów, ich wymiarów, ciężarów, powierzchni w rozwinięciu oraz miejsca przechowywania, niezbędne do przygotowania oferty stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy wykonają renowację całkowitą zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za 1 m2 powierzchni wykonanej renowacji całkowitej zgodnie z pkt I niniejszego ogłoszenia dla danego zadania.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostanie zawarta umowa.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania elementów mostowych po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego mogą złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
 1. Przedsiębiorca musi posiadać Świadectwo Kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami w zakresie: mostów kolejowych, kolejowo – drogowych i drogowych, uprawniające go do wykonania napraw elementów, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe, działającą na podstawie Decyzji nr 247 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1991 r.
 2. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 3. Przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, który to warunek będzie spełniony jeżeli Przedsiębiorca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej dwie roboty polegające na wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów obiektów mostowych (mosty, wiadukty, kładki, estakady) o wartości nie mniejszej niż: 700 000 zł netto każda w przypadku złożenia oferty na Zadanie nr 1 lub oba zadania i 140 000 zł netto każda w przypadku złożenia oferty tylko na Zadanie nr 2. W przypadku robót, których wartość została określona w umowie w innej walucie niż złote polskie, należy dokonać przeliczenia tej waluty na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.
 4. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Przedsiębiorca zobowiązany będzie dołączyć do oferty wykaz robót w zakresie wykonywania robót antykorozyjnych stalowych elementów mostowych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: dla kogo roboty były wykonywane, rodzaju i wartości robót, daty i miejsca ich wykonywania, do którego załącznikami powinny być dokumenty, co najmniej dla 2 robót o wartości nie mniejszej niż: 700 000 zł netto każda w przypadku złożenia oferty na Zadanie nr 1 lub oba zadania i 140 000 zł netto każda w przypadku złożenia oferty tylko na Zadanie nr 2, potwierdzające że roboty wykonane zostały należycie i zgodnie z terminami umownymi.
 5. Możliwości wykonawcze Przedsiębiorcy w zakresie renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych powinny wynosić, co najmniej: 3500 m2 powierzchni na 1 miesiąc w przypadku złożenia oferty na Zadanie nr 1 lub oba zadania i 700 m2 na 1 miesiąc w przypadku złożenia oferty tylko na Zadanie nr 2.
 6. Przedsiębiorca musi potwierdzić warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia poprzez dołączenie do oferty potwierdzenia, iż dysponuje pracownikiem mającym odpowiednie kwalifikacje w zakresie kierowania lub nadzorowania lub wykonywania antykorozyjnych powłok malarskich, potwierdzone odpowiednim certyfikatem i posiadającym, co najmniej 3 letni staż pracy w ww. zakresie.
 7. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną renowację całkowitą zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów na okres 10 lat.
 8. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzania wraz z Agencją corocznych przeglądów gwarancyjnych przez cały okres trwania gwarancji.
 9. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości kwoty wniesionego wadium przetargowego.
 1. Inne postanowienia
 1. Ilość elementów, ich ciężar, powierzchnia w rozwinięciu elementów oraz miejsce przechowywania, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert jest cena za 1 m2 powierzchni wykonanej renowacji całkowitej zgodnie z pkt I niniejszego ogłoszenia dla danego zadania.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub tylko na jedno zadanie.
 5. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 14.02.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 3) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w
  Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45,
  tel. 602 422 052, 22 36 09 150 lub 22 36 09 152

Plik do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (rozmiar: 662,47 kB)

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 2 – Wzór dokumentu gwarancyjnego (rozmiar: 212,1 kB)

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 69 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (02.02.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (02.02.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (02.02.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty