[Archiwum] Wykonanie elementów składanej estakady kolejowej SEK-500 – balkoników montażowych P - 18

2018-06-05 13:32:15

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-06-15 15:30:03
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na wykonanie elementów składanej estakady kolejowej SEK-500 – balkoników montażowych P -18

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na wykonanie elementów składanej estakady kolejowej SEK-500 – balkoników montażowych P - 18.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów składanej estakady kolejowej SEK-500 – balkoników montażowych P - 18. Rysunek nr 08 z Projektu wykonawczego elementów składowych składanej estakady kolejowej SEK – 500 dotyczący balkonika montażowego P – 18 stanowi załącznik nr 1, a przedmiar robót dla jednego balkonika jest załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do:

 1. wykonania balkoników montażowych P -18 na podstawie:
  • Projektu wykonawczego elementów składowych składanej estakady kolejowej SEK – 500,
  • Projektu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów składowych składanej estakady kolejowej SEK – 500,

i zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych elementów składowych składanej estakady kolejowej SEK – 500,

 1. przewozu gotowych balkoników do ich docelowego miejsca przechowywania, tj. do magazynu znajdującego się na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. udzielenia gwarancji na wykonane balkoniki (w tym na ich powłoki malarskie) na okres 10 lat.

Planowany termin realizacji usługi włącznie z dostawą wszystkich elementów do ich docelowego miejsca przechowywania: do 31 października 2018 r.

Informacje dotyczące: ilości balkoników montażowych P - 18 przewidzianych do wykonania oraz miejsca dostarczenia gotowych wyrobów, niezbędne do przygotowania oferty stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów w/w ustawy.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy wykonają elementy składanej estakady kolejowej SEK-500 – balkoniki montażowe P - 18 nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy,
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za wykonanie 1 szt. balkonika montażowego P – 18 (w zł bez podatku VAT).

Z wybranym w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcą, zostanie zawarta umowa.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
 1. Przedsiębiorca musi posiadać:
  • Świadectwo Kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami w zakresie: mostów kolejowych, kolejowo – drogowych i kładek dla pieszych oraz elementów wyposażenia mostów, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe, działającą na podstawie Decyzji nr 247 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lip[ca 1991 r.,
  • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z normą PN-EN 1090-2.

Ponadto Przedsiębiorca wystawi dokument, w którym stwierdzi, że wykonane wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i poda wyniki badań. Dokument musi potwierdzić upoważniony przedstawiciel Przedsiębiorcy.

 1. Personel spawalniczy Przedsiębiorcy musi posiadać odpowiednie certyfikaty zgodnie z normami PN-EN ISO 9606.
 2. Przedsiębiorca musi posiadać personel mający kwalifikacje w zakresie wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych lub kierowania/nadzorowania nad ich realizacją, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
 3. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzania wraz z Agencją corocznych przeglądów gwarancyjnych przez cały okres trwania gwarancji.
 5. Wymagane jest aby osoby zatrudnione przy realizacji umowy, które wykonywać będą prace montażowe oraz związane z wytwarzaniem dokumentów niejawnych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), przez cały okres realizacji umowy.
 6. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości kwoty wniesionego wadium przetargowego.
 1. Inne postanowienia
 1. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert jest cena za wykonanie 1 szt. balkonika montażowego (w zł bez podatku VAT).
 2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt III.
 3. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
  • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Urszula Obrębska, tel. 22 36 09 237 e-mail: obrebska@arm.gov.pl;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;
  • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn.zm.);
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  • osobom, których dane dotyczą nie przysługuje prawo do żądania od Agencji usunięcia danych osobowych;
  • osobom, których dane dotyczą nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ani prawo do przenoszenia danych;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
  • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza zgłoszenia” do postępowania przetargowego.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 15.06.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 3) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 602 422 052, 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.

Do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 – Rysunek nr 08 Projekt wykonawczy balkonika montażowego P -18 (rozmiar: 593.22 kB)

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 2 – Przedmiar robót balkonika montażowego P - 18 (rozmiar: 133.51 kB)

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszenia udziału w postepowaniu przetargowym (rozmiar: 70 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (05.06.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.06.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.06.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty