[Archiwum] Usługa przechowywania płynu hamulcowego do pojazdów silnikowych klasy DOT-4

2018-05-15 10:23:00

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-05-25 15:30:53
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup usługi przechowywania płynu hamulcowego do pojazdów silnikowych klasy DOT-4

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na zakup usługi przechowywania płynu hamulcowego do pojazdów silnikowych klasy DOT-4.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem usługi jest zakup usługi przechowywania płynu hamulcowego do pojazdów silnikowych klasy DOT-4, zwanego dalej „towarem”.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa przechowywania na okres 48 miesięcy, zobowiązany będzie do:

 • przejęcia do przechowania towaru z miejsca jego dotychczasowego przechowywania znajdującego się na terenie woj. łódzkiego (termin obowiązywania obecnej umowy przechowania – 04.08.2018 r.). Towar znajduje się w zbiornikach – nie jest konfekcjonowany;
 • przechowywania towaru zgodnie z: kartą charakterystyki towaru sporządzoną przez producenta, postanowieniami normy PN-C-40005:2002 - „Płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych” oraz FMVSS Nr 116;
 • prowadzenia cyklicznej wymiany towaru w celu zapewnienia jego odpowiedniej jakości, i co najmniej 12 miesięcznym terminem przydatności do użycia;
 • utrzymanie nienaruszalnego stanu ilościowego towaru.

Przedsiębiorca, z którym zostanie podpisana umowa przechowywania musi posiadać technologię i infrastrukturę magazynową niezbędną do przechowywania towaru i prowadzenia jego cyklicznej wymiany zgodnie z postanowieniami pkt 2 i 3.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowywania, przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie wg stawki zł/Mg towaru za miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę za ubiegły miesiąc. W przypadku gdy towar będzie przechowywany w okresie krótszym niż miesiąc, kwota wynagrodzenia zostanie naliczona za rzeczywisty okres przechowywania.

Informacje dotyczące ilości towaru oraz miejsca jego przechowywania niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania, ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego towaru. Towar stanowi rezerwę strategiczną i pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa przechowywania, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w warunkach przetargu jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert. Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za wykonanie usługi przechowania w zł/Mg towaru za każdy miesiąc kalendarzowy, obejmującej również koszt przejęcia towaru na przechowanie z magazynu dotychczasowego Przechowawcy (bez podatku VAT).

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 2. Przedsiębiorca musi dokonać przejęcia towaru z magazynu dotychczasowego Przechowawcy w terminie określonym w warunkach przetargu.
 3. Przedsiębiorca musi przechowywać towar w magazynie własnym, lub do którego posiada inny tytuł prawny przy zapewnieniu jego ochrony zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu.
 4. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 5. Wymagane jest aby osoby zatrudnione przy realizacji umowy, które wykonywać będą prace magazynowe oraz związane z wytwarzaniem dokumentów niejawnych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), przez cały okres realizacji umowy.
 1. Inne postanowienia
 1. Ilość towaru oraz miejsce jego przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 25.05.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać  na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w
  Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45,
  tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 152

Plik do pobrania:

Załącznik 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 65.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (15.05.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (15.05.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (15.05.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty