Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Sprzedaż towarów w trybie przetargu pisemnego

2018-10-01 07:30:14

Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż  towarów według wykazu stanowiącego załącznik do warunków przetargu.

Organizującym przetarg jest:

Składnica Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach
21-025 Niemce
tel. 81 756 14 05,  fax. 81 756 22 05

Warunki przetargu oraz wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży dostępne są na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl oraz www.bip.arm.gov.pl w zakładce „Rezerwy strategiczne/Rezerwy medyczne/Sprzedaż rezerw medycznych” oraz w zakładce „Komunikaty/Komunikaty dotyczące rezerw medycznych”, można je również odebrać bezpłatnie w Biurze Rezerw Medycznych Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45 lub w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach codziennie od dnia 01.10.2018 r. do 08.10.2018 r. w godz. 8.00-13.00.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • złożenie pisemnej oferty w terminie, miejscu i formie określonej w warunkach przetargu,
  • zaoferowanie cen jednostkowych nie niższych niż ceny minimalne,
  • wpłacenie wadium w terminie do dnia 08.10.2018 r. do godz. 17.00 na rachunek Agencji Rezerw Materiałowych, BGK Oddział w Warszawie na konto 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002, w wysokości 10% łącznej wartości deklarowanych do zakupu towarów bez podatku VAT, ustalonej wg cen minimalnych. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Zainteresowani zakupem mogą zapoznać się z jakością oraz stanem technicznym towarów przeznaczonych do sprzedaży, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do warunków przetargu, w dniach od 01.10.2018 r. do 08.10.2018 r., w godz. 08.00-13.00 w Składnicy ARM w Niemcach

Ofertę należy dostarczyć do Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, 21-025 Niemce, do dnia 09.10.2018 r. do godz. 10.00 (osobiście albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora). Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

Otwarcia ofert w dniu 09.10.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Agencji zgodnie z poniższymi kryteriami:

  • kryterium wyboru oferty będzie cena jednostkowa towaru bez podatku VAT;
  • w przypadku ofert z taką samą ceną jednostkową dodatkowym kryterium wyboru oferty będzie ilość towaru wskazana w ofercie. Wybrana zostanie oferta obejmująca większą ilość towaru;
  • w przypadku ofert zawierających taką samą cenę jednostkową oraz taką samą ilość towaru, kolejnym kryterium wyboru oferty będzie moment jej złożenia (dzień i godzina). Wygrywa oferta złożona wcześniej.

Ocena i wybór oferty wg powyższych kryteriów będzie dokonywana przez Komisję Przetargową oddzielnie dla każdego towaru ujętego w ofercie.

W przypadku, kiedy złożona oferta nie obejmuje całej ilości towaru zaoferowanego do sprzedaży, Agencja dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednej oferty zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej. Agencja dopuszcza możliwość realizacji wybranej oferty w ilości mniejszej niż w przedłożonej ofercie z powodów, o których mowa powyżej, za zgodą Oferenta. W przypadku braku takiej zgody Oferenta, jego oferta zostaje odrzucona.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia określonego jako ostateczny termin do składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Towary wystawione do sprzedaży zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przed 1990 r., nie posiadają znaku CE oraz deklaracji zgodności EC/CE/WE, w związku z powyższym nie spełniają wymogów zasadniczych Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych wdrożonej do prawa polskiego ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedurą oceny zgodności wyrobów medycznych.

Numery telefonów do osób uprawnionych do kontaktów z oferentami:

tel. 81 756 14 05,  81 756 15 05, 668 398 630.

Agencja Rezerw Materiałowych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Warunki przetargu pisemnego na sprzedaż towarów (rozmiar: 142 kB)

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 do warunków przetargu – wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego (rozmiar: 399.98 kB)

Załącznik nr 2 do warunków przetargu – formularz ofertowy (rozmiar: 59 kB)

Załącznik nr 3 do warunków przetargu – oświadczenie nr 1 (rozmiar: 33 kB)

Załącznik nr 4 do warunków przetargu – oświadczenie nr 2 (rozmiar: 33 kB)

Załącznik nr 5 do warunków przetargu – oświadczenie nr 3 (rozmiar: 44 kB)

Załącznik nr 6 do warunków przetargu – projekt umowy sprzedaży (rozmiar: 64 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agnieszka Gutowska (27.09.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (01.10.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (01.10.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty