Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Sprzedaż balkoników montażowych

2018-11-14 11:00:19

Warunki przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż towarów.

 1. Opis przedmiotu przetargu
  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż elementów składanej estakady kolejowej SEK-500, tj.: balkoników montażowych P-18, w ilości 74 szt.
  2. Miejsce przechowywania: Składnica ARM w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, woj. wielkopolskie.
  3. Cena minimalna (bez podatku VAT): 25,00 zł za 1 szt., stawka VAT 23%.
  4. Stan techniczny balkoników i brak deklaracji zgodności, atestów oraz innych dokumentów, w świetle obowiązującego prawa uniemożliwiają ich zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
  5. Dokumentacja fotograficzna balkoników stanowi Załącznik nr 3 do warunków przetargu.
 2. Tryb postępowania
  1. Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
  2. Agencja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
  3. Jeżeli nie wpłynie żadna oferta zgodna z niniejszymi warunkami, przetarg zostanie unieważniony.
 3. Warunki udziału w przetargu
  1. Złożenie oferty w terminie i formie określonej w niniejszych warunkach przetargu.
  2. Zaoferowanie ceny jednostkowej nie niższej niż cena minimalna, o której mowa w pkt  I, ppkt.3.
  3. Złożona oferta musi obejmować całą ilość towaru przeznaczonego na sprzedaż.
  4. Agencja wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200,00 zł.
  5. Wadium powinno być wniesione wyłącznie w pieniądzu, na rachunek Agencji Rezerw Materiałowych, Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002, z dopiskiem: BILrt WADIUM na balkoniki.
  6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert, tj. do 21.11.2018 r. Jako termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Agencji.
 4. Informacje dotyczące składania ofert
  1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, odpowiednio na formularzu (lub zgodnie z ich treścią) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków przetargu i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
  2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo, jeżeli działa przez pełnomocnika.
   Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego umocowanego do reprezentowania Oferenta i poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
  3. Agencja wezwie oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentu, o których mowa w pkt 2 do jego złożenia w wyznaczonym terminie.
  4. Oferty złożone przez osoby fizyczne nie będą rozpatrywane.
  5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią Oferenta (lub nazwą i adresem Oferenta) i oznaczona:

   „Oferta na zakup towaru BALKONIKÓW MONTAŻOWY
   NIE otwierać przed 22.11.2018 r. GODZ. 12.30”

   Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!
  6. Ofertę należy złożyć do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godz. 12.00 (osobiście – recepcja XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
  7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom bez ich otwierania.
  8. W przypadku braku wpływu wadium w wyznaczonym terminie i w wymaganej wysokości, bądź jego wpływu po terminie, oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.
 5. Termin związania ofertą
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert z zastrzeżeniem ust. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. Oferta złożona przez oferenta przestaje wiązać w momencie poinformowania wszystkich oferentów, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arm.gov.pl zakładka „Rezerwy strategiczne / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż rezerw technicznych”, informacji o zawarciu umowy z wybranym oferentem.
 6. Otwarcie i wybór oferty
  1. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 22.11.2018 r. o godz. 12.30.
  2. Organizujący przetarg wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę oferowaną cenę jednostkową bez podatku VAT za 1szt. balkonika montażowego.
  3. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną jednostkową bez podatku VAT dla towaru w danej pozycji asortymentowej, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona wcześniej (dzień i godzina).
  4. Organizujący przetarg dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 26.11.2018 r. i poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
  5. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Agencję, organizujący przetarg może zaproponować zawarcie umowy Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności.
  6. Organizujący przetarg poprawi w ofercie:
   • oczywiste omyłki pisarskie,
   • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
    – niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, którego oferta została poprawiona.
  7. Odrzuca się ofertę i wyklucza z przetargu Oferenta, który:
   • nie spełnia wymogów określonych w warunkach przetargu,
   • złożył ofertę, w której minimalna cena jednostkowa towaru jest niższa niż określona w warunkach przetargu,
   • nie złożył wadium w wymaganej wysokości i wskazanym terminie.
 7. Inne postanowienia
  1. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa” opublikowana ma stronie internetowej Agencji, znajdującej się pod adresem www.arm.gov.pl.
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO” Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
   • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez tel.: 22 36 09 237 lub e-mail: iod@arm.gov.pl;
   • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz ewentualnego przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1846);
   • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
    • ograniczenia przetwarzania;
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza oferty” do postępowania przetargowego.
  3. Oferentom, których oferty nie zostały wskazane jako najkorzystniejsze, zwrot wadium (bez odsetek) nastąpi przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
  4. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi zawarcia umowy.
  5. W przypadku unieważnienia przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
  6. Warunkiem zawarcia umowy jest zapłata przez Kupującego zadatku.
  7. Oferent zobowiązany jest zapłacić zadatek w wysokości odpowiadającej kwocie wadium najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
  8. W przypadku niewykonania umowy przez Oferenta, Agencja może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek – stosownie do art. 394 k.c.
  9. Oferent zobowiązany jest dokonać zapłaty za zakupiony towar w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
  10. Odbiór zakupionego towaru nastąpi ze Składnicy ARM w Strzałkowie, własnym staraniem i na własny koszt Oferenta w terminie do 31.12.2018 r. Warunkiem odbioru jest zapłata za towar.
  11. Niniejsze warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arm.gov.pl zakładka „Rezerwy strategiczne / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż rezerw technicznych”.
  12. Informacja o wynikach postępowania przetargowego oraz informacja o zawarciu umowy z wybranym oferentem zostanie opublikowana na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arm.gov.pl zakładka „Rezerwy strategiczne / Rezerwy Techniczne / Sprzedaż rezerw technicznych”.
  13. Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 150, 22 36 09 120.
  14. Oferenci zainteresowani zakupem mogą dokonać oględzin towaru przeznaczonego do sprzedaży oraz miejsc jego przechowywania po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną do kontaktu, tj.: Kierownikiem Składnicy ARM w Strzałkowie, tel.: 63 275 03 15 w. 12, 668 115 195.
 8. Załączniki

Nr 1 - wzór oferty przetargowej na zakup towarów (rozmiar: 49 kB)

Dokument Adobe Acrobat Nr 2 - wzór umowy sprzedaży (rozmiar: 375.9 kB)

Nr 3 - dokumentacja fotograficzna:

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (14.11.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (14.11.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.11.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty