[Archiwum] Opracowanie projektów wykonawczych elementów składowych składanego mostu drogowego DMS-65

2019-03-06 13:34:04

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na opracowanie projektów wykonawczych elementów składowych składanego mostu drogowego DMS-65

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na opracowanie przez Wykonawcę projektów wykonawczych elementów składowych składanego mostu drogowego DMS-65.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę projektów wykonawczych elementów składowych składanego mostu drogowego DMS-65, zwanych dalej „projektami”.

Projekty będą służyć do wykonania na zlecenie ARM poszczególnych elementów składowych składanego mostu drogowego DMS-65, w przypadku gdy takie elementy mostu, znajdujące się obecnie w dyspozycji ARM, ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Wykonawca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany będzie do:

 1. nalizy materiałów archiwalnych oraz opracowań dotyczących przedmiotowej konstrukcji DMS-65, m.in.:
  • „Drogowy Most Składany DMS-65. Budowa i eksploatacja, Warszawa 1981,
  • „Instrukcja wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych składanych drogowych konstrukcji mostowych przechowywanych w ramach rezerw państwowych mobilizacyjnych”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2010.
 2. Przeprowadzenia wizji lokalnych w magazynach ARM, w których przechowywane są elementy DMS-65.
 3. Wykonania inwentaryzacji budowlanej elementów składowych mostu DMS-65.
 4. Przeprowadzenia badań materiałowych poszczególnych elementów składowych mostu DMS-65.
 5. Zaprojektowania poszczególnych elementów składowych mostu DMS-65, w tym:
  • dobrania odpowiedniej stali dla nowych elementów;
  • wykonania obliczeń statyczno-wytrzymałościowe dla poszczególnych elementów składowych mostu, sporządzonych przy założeniu wyjściowym, że nośność projektowanych elementów składowych musi być taka sama, jak nośność elementów składowych odwzorowywanych;
  • wykonania rysunków wykonawczych dla każdego elementu składowego mostu DMS-65;
  • wykonania opisu technicznego dla każdego elementu składowego mostu DMS-65.
 6. Wykonania szczegółowych specyfikacji technicznych w przedmiotowym zakresie.
 7. Wykonania przedmiarów robót dla każdego elementu składowego mostu DMS-65.
 8. Wykonania projektu zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych elementów składowych mostu o długim okresie trwałości (H): powyżej 15 lat.
 9. Zamieszczenia w projektach wszystkich innych informacji niezbędnych do:
  • sporządzenia projektów warsztatowych poszczególnych elementów składowych mostu DMS-65,
  • wykonania wszystkich elementów składowych mostu DMS-65.

Planowany termin realizacji usługi: 31.10.2019 r.

Wszystkie projekty wykonawcze muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nośność elementów składowych musi być taka sama, jak nośność elementów składowych, odwzorowywanych.

Wykaz poszczególnych elementów składowych zawierający ich ciężar ewidencyjny zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wykonawca powinien dysponować pracownikiem posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń obiektu budowlanego oraz odpowiednią wiedzę w zakresie stalowych konstrukcji mostowych.

Informacje dotyczące miejsca przechowywania elementów konstrukcji stanowią informację niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie złożenie oferty w terminie i formie określonej w zaproszeniu do złożenia oferty.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie łącznej ceny za wykonanie projektów wszystkich elementów DMS-65, o których mowa w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
  1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
  2. Wykonawca udzieli ARM gwarancji na projekty, których wykonanie stanowi przedmiot postępowania na okres 60 miesięcy.
 2. Inne postanowienia
  1. Miejsca przechowywania elementów zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  2. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert to cena za wykonanie wszystkich projektów elementów składowych DMS-65 (w zł bez podatku VAT).
  3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
  4. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
  5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail:  kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
   • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 360 92 37;
   • dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;
   • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
    • ograniczenia przetwarzania;
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza zgłoszenia” do postępowania przetargowego.
 3. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
  1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 22.03.2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1), kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
  2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
  3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych (w tym osoby umocowane do reprezentowania Oferenta).
  4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
  6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.

Do pobrania

Załącznik 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 63.5 kB)

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 2 – Wykaz elementów (rozmiar: 361.29 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (06.03.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.03.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (06.03.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty