Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowywanie masła

2018-11-13 08:29:01

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów masła, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej masła, obejmującej jego wymianę, w chłodni będącej w dyspozycji przechowawcy.

Przedmiotem przechowywania będzie masło niesolone, wyprodukowane ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego, o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniej niż 82%, przeznaczone do długookresowego przechowywania w chłodniach, spełniające minimalne wymagania określone przez Agencję, zwane dalej „masłem” i świadczenie usługi jego przechowania obejmującej wymianę, w temperaturze poniżej -22,1°.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • świadczyć będzie usługę przechowywania masła obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana masła polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania, określonej ilości rezerwy strategicznej masła tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania (licząc od daty produkcji) określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania powinno pozostać nie mniej niż 12 miesięcy.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania masła otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (plus VAT).

Jakość masła zgodna z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który świadczyć będzie na rzecz Agencji usługę przechowywania masła, powinien zapewnić w szczególności:

 • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;
 • przechowywanie masła w chłodni własnej lub w chłodni do której Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanej na terenie Polski, przy zapewnieniu jej ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.;
 • przechowywanie masła zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii masła, jego identyfikację i kontrolę;
 • wymiany masła prowadzone w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianami przechowywanej rezerwy;
 • wymaganą jakość masła przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 • oznakowanie rezerw strategicznych masła w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016);
 • posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanej rezerwy. Masło stanowiące rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania masła.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania masła w złotych za tonodobę (bez VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania masła w złotych za tonodobę (bez VAT).

Z wybranymi w wyniku postępowań przetargowych Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym, istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 23 listopada 2018 r. do godź. 15:00 złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 lub na adres e-mail:sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 369 lub 22 36 09 363
lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 - Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 361.21 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (09.11.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.11.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.11.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty