[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowanie pszenicy konsumpcyjnej

2019-07-10 14:21:11

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców (prowadzących działalność w skupie i przechowywaniu zbóż), dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia usługi przechowywania pszenicy konsumpcyjnej.

Przedmiotem przechowywania będzie pszenica konsumpcyjna o jakości zgodnej z wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu, zwana dalej „pszenicą”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania pszenicę z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję (woj. pomorskie), w terminie określonym w warunkach przetargu (nie później niż do końca października 2019 r.).
 • świadczyć będzie usługę przechowania pszenicy obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie w magazynie będącym w dyspozycji przechowawcy.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu, nie rzadziej niż co 3 lata, w miejscu przechowywania pszenicy, pszenicą pochodzącą z ostatniej kampanii żniwnej, w tej samej ilości, posiadającą wymagane cechy, tak aby stany ilościowe i jakościowe pszenicy pozostały nienaruszone. Wymiana powinna być prowadzona w taki sposób, aby na 2 miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy pszenica była nie starsza niż ze zbiorów z 2022 roku.

Za wykonaną usługę przechowywania pszenicy, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej również koszt przejęcia pszenicy ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowywania pszenicy obejmującej jej magazynowanie oraz wymianę.
 2. Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania pszenicy powinien zapewnić w szczególności:
  1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;
  2. przechowywanie pszenicy w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jej jakości, przy zapewnieniu wymaganego przez Agencję poziomu ilościowego i jakościowego;
  3. posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do przyjęcia, wydania i przechowywania pszenicy;
  4. wymaganą jakość pszenicy przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania, a także możliwość konserwacji ziarna;
  5. wymianę pszenicy prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
  6. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
  7. ochronę magazynu, w którym przechowywana będzie pszenica, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
  8. oznakowanie pomieszczeń przechowalniczych w których będzie przechowywana rezerwa strategiczna pszenicy w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
  9. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Urz. UE L 119 z 4.5.2016);
  10. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.
 3. Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej pszenicy. Pszenica stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.
 2. Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowywania pszenicy, obejmującą wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
  1. I etap postępowania przetargowego
  2. Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
   • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
   • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie przechowywania pszenicy będącej przedmiotem postępowania.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.
  4. Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.
  5. II etap postępowania przetargowego
  6. Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.
  7. Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.
  8. Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania pszenicy.
  9. Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania pszenicy w złotych za tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej wymianę tego towaru, a także koszty przejęcia pszenicy ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.
  10. Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił nie dłużej niż 4 lata.
  11. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego ich wykonania, w tym w formie określonej w warunkach przetargu.
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 31 lipca 2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364, 22 36 09 363 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

Plik do pobrania

Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (10.07.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.07.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.07.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty