[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu - przechowanie oraz sprzedaż dań gotowych

2020-03-03 12:56:01

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców – producentów dań gotowych, dotyczące chęci współpracy z Agencją:

I przedmiot zamówienia:

 • przejęcie do przechowania dań gotowych z magazynów dotychczasowych przechowawców wskazanych przez Agencję (województwa: śląskie, podkarpackie, lubelskie i pomorskie), w terminie określonym w „Warunkach przetargu” oraz świadczenie usługi ich przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

II przedmiot zamówienia:

 • sprzedaż 250,00 kg dań gotowych (klopsiki/pulpety) oraz świadczenie usługi ich przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Dania gotowe są to produkty sporządzone z mięsa z ewentualnym dodatkiem warzyw i produktów mącznych, w zalewie z przyprawami aromatyczno-smakowymi lub bez zalewy, utrwalone przez sterylizację, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych, których termin minimalnej trwałości jest nie krótszy niż 12 miesięcy, o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

 • Klopsiki/pulpety – o zawartości masy mięsnej nie mniej niż 35% w stosunku do deklarowanej masy netto konserwy;
 • Mięso/mięsa w sosie – o zawartości mięsa nie mniej niż 40% w stosunku do deklarowanej masy netto konserwy;
 • Gołąbki – o zawartości farszu nie mniej niż 24% w stosunku do deklarowanej masy netto konserwy;
 • Flaki – o zawartości flaków nie mniej niż 40% w stosunku do deklarowanej masy netto konserwy;
 • Fasola w sosie z dodatkiem mięsnym - o zawartości fasoli nie mniej niż 45% oraz składników mięsnych, w zależności od rodzaju produktu, nie mniej niż: mięsa 13%, kiełbasy 7%, boczku 8% – w stosunku do deklarowanej masy netto konserwy.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy dań gotowych, daniami gotowymi wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy czas przechowywania dań gotowych był nie dłuższy niż 50% okresu minimalnej trwałości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed terminem wygaśnięcia umowy, do upływu terminu minimalnej trwałości dań powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu przechowywania.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania dań gotowych, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy, w tym również koszt przejęcia dań gotowych na przechowanie z magazynu dotychczasowego Przechowawcy.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców
 2. Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa powinien zapewnić w szczególności:
  1. wniesienie zabezpieczeń należytego wykonania umowy przechowania;
  2. dokonanie przejęcia, w terminie określonym w „Warunkach przetargu”, dań gotowych na przechowanie z magazynu dotychczasowego Przechowawcy (I przedmiot zamówienia);
  3. sprzedaż dań gotowych zgodnych z wymaganiami, w terminie określonym przez Agencję (II przedmiot zamówienia);
  4. przechowywanie rezerw w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w „Warunkach przetargu”;
  5. przechowywanie rezerw zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii dań gotowych, ich identyfikację i kontrolę;
  6. wymaganą jakość dań gotowych przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
  7. wymianę przechowywanych dań gotowych, prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
  8. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
  9. oznakowanie rezerw strategicznych dań gotowych w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
  10. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Urz. L 119 z 4.5.2016);
  11. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.
 3. Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa, ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych dań gotowych. Dania gotowe stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.
 2. Wybór Przedsiębiorców, z którymi Agencja zawrze umowy w przedmiocie zamówienia, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
  1. I etap postępowania przetargowego
  2. Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z „Warunkami przetargu” do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
   • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
   • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania dań gotowych będących przedmiotem postępowania.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.
  4. Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w „Warunkach przetargu” i nie podlegają odrzuceniu.
  1. II etap postępowania przetargowego
  2. Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w „Warunkach przetargu” oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.
  3. Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.
  4. Negocjacje prowadzone będą w zakresie:
  5. I przedmiot zamówienia:

   • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania dań gotowych w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującej magazynowanie i wymianę oraz koszty przejęcia dań gotowych ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

   II przedmiot zamówienia:

   • ceny sprzedaży dań gotowych z zł/kg (bez VAT),

   oraz

   • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania dań gotowych w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującej wymianę tego towaru.

   Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w „Warunkach przetargu”. Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Okres świadczenia usługi przechowania dań gotowych będzie wynosił 4 lata. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w „Warunkach przetargu”.

 1. Postępowanie prowadzone będą z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 18 marca 2020 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

Plik do pobrania

Załącznik – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 390.29 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (03.03.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (03.03.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (03.03.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty