Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu – usługa wymiany i/lub przechowania wody

2019-11-08 12:22:35

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów wody mineralnej, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 • świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej wody mineralnej, obejmującej jej wymianę

i / lub

 • świadczenia usługi wymiany rezerwy strategicznej wody mineralnej przechowywanej w Składnicach Agencji.
 1. Przedmiotem świadczenia usługi przechowania i / lub świadczenia usługi wymiany będzie woda pitna naturalna mineralna niegazowana w opakowaniach jednostkowych do 6 litrów PET o jakości zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwana dalej „wodą”. Woda powinna być uznana Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego jako naturalna woda mineralna.

Woda aktualnie zlokalizowana jest w magazynach na terenie woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.

Pierwszy przedmiot zamówieniausługa przechowania rezerwy strategicznej wody, obejmująca jej wymianę:

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

  1. przejmie do przechowania wodę z dotychczasowego magazynu wskazanego przez Agencję, w terminie określonym w warunkach przetargu;
  2. świadczyć będzie usługę przechowania wody obejmującą jej magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana wody polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowywania, określonej ilości rezerwy strategicznej wody przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, określonego przez Przedsiębiorcę, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i jakości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu terminu minimalnej trwałości wody, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

W przypadku, gdy okres minimalnej trwałości wody jest dłuższy niż 12 miesięcy, Przedsiębiorca dokonywać będzie wymianę, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 6 miesięcy licząc od daty produkcji z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy, rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 5 miesięcy licząc od daty produkcji.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania wody, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł / 100 litrów / miesiąc (bez VAT) obejmującej również koszt przejęcia wody na przechowanie z dotychczasowego magazynu oraz przeładunków (czynności przyjęcia, wydania, przemieszczenia), utrzymania odpowiedniej jakości i warunków przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, badań jakościowych, czynności związanych z wymianą oraz wszelkich czynności ciążących na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy przechowania wody.

Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania wody:

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji kompleksową usługę przechowania wody powinien zapewnić w szczególności:

  1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przechowanie;
  2. dokonanie przejęcia, w terminie określonym w warunkach przetargu, wody na przechowanie z dotychczasowego magazynu;
  3. przechowywanie rezerw wody w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny (magazyn wynajęty, wydzierżawiony lub w leasingu), zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
  4. przechowywanie wody zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wody, jej identyfikację i kontrolę;
  5. wymaganą jakość wody przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
  6. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
  7. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
  8. oznakowanie rezerw strategicznych wody w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
  9. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016);
  10. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej wody.

Woda stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Drugi przedmiot zamówienia – usługa wymiany rezerwy strategicznej wody przechowywanej w Składnicach Agencji

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

  1. dostarczy do Składnicy Agencji wyprodukowaną przez siebie wodę, w terminie i ilości określonych w warunkach przetargu;
  2. przejmie na własność i zagospodaruje we własnym zakresie wodę z dotychczasowego magazynu;
  3. świadczyć będzie usługę wymiany zgodnie z częstotliwością określoną w umowie (według harmonogramu określonego w umowie).

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu określonej ilości wody w Składnicy Agencji, przed upływem 50% okresu minimalnej trwałości, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę. W przypadku, gdy okres minimalnej trwałości wody jest dłuższy niż 12 miesięcy, Przedsiębiorca dokonywać będzie wymianę, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 6 miesięcy licząc od daty produkcji.

Za wykonaną usługę wymiany wody, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji każdorazowo wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł / 100 litrów / wymianę (bez VAT) obejmujące m.in. koszty dostarczenia świeżej wody do Składnicy Agencji, analizy laboratoryjne, koszty odbioru i zagospodarowania wymienianej wody ze Składnicy Agencji oraz wszelkie czynności ciążące na Przedsiębiorcy z tytułu zawartej umowy wymiany wody.

Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi wymiany wody:

  1. Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę wymiany wody w Składnicy Agencji powinien zapewnić w szczególności:
  2. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymiany;
  3. dostarczenie wyprodukowanej przez Przedsiębiorcę wody do Składnicy Agencji i zagospodarowanie we własnym zakresie wody ze wskazanej przez Agencję lokalizacji;
  4. wymianę wody przechowywanej w Składnicy Agencji z częstotliwością określoną w umowie, świeżą wodą wyprodukowaną przez Przedsiębiorcę, w tej samej ilości i wymaganej jakości, posiadającą wymagane cechy i właściwości;
  5. wymaganą jakość dostarczanej wody przy wymianie oraz w całym okresie przechowywania;
  6. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016);
  7. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy wymiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, z którymi Agencja zawrze umowy w przedmiocie zamówienia, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

  1. I etap postępowania przetargowego
   Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
   • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
   • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie wymiany albo przechowywania wody będącej przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

  1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

   1. zryczałtowanej stawki za usługę przechowania wody;
   2. zryczałtowanej stawki za usługę wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert z obydwu przedmiotów zamówienia, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

   1. w przypadku świadczenia usługi przechowania wody:
    • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania wody obejmującą jej magazynowanie i wymianę;
   2. w przypadku świadczenia usługi wymiany wody w Składnicy Agencji:
    • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji,
    • liczbę wymian.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy dotyczącej usługi przechowywania oraz umowy w zakresie świadczenia usługi wymiany wody przechowywanej w Składnicy Agencji będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy powinni w terminie do 22.11.2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 lub na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 369, 22 36 09 363 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

Załącznik 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 600.5 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Barbara Bomberska (08.11.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (08.11.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (08.11.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty