[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu – sprzedaż i przechowanie ćwierćtusz wołowych i/lub mięsa wołowego w elementach

2019-08-08 14:54:20

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie dotyczące możliwości współpracy z Agencją w zakresie:

 1. sprzedaży w bieżącym roku:
  • asortymentu ćwierci wołowych (przednich, tylnych, kompensowanych) pochodzących z buhajków do 2 lat i w wieku 24-30 miesięcy oraz z krów rzeźnych, zwanych dalej „ćwierćtuszami” lub „mięsem”, przez Przedsiębiorców prowadzących ubój żywca wołowego,
  • asortymentu mięsa z rozbioru byków kategorii A (byki 12-24 miesiące) i kategorii B (byki ˃ 24 miesięcy) zwanego dalej „mięsem wołowym w elementach” lub „mięsem”, przez Przedsiębiorców prowadzących rozbiór mięsa wołowego;

oraz

 1. świadczenia odpłatnej usługi ich przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Wymiana polega na zastępowaniu w miejscu przechowywania mięsa, mięsem w tym samym asortymencie i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania pozostało nie mniej niż 50% tego okresu, z zastrzeżeniem, że na 1 miesiąc przed terminem wygaśnięcia umowy, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu przechowywania.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania mięsa, Przedsiębiorca otrzymuje od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy.

Jakość mięsa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców, z którymi zawierane są umowy na sprzedaż mięsa i świadczenie usługi jego przechowywania obejmującej cykliczną wymianę:
  1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania wykonania umowy sprzedaży i przechowania;
  2. sprzedaż mięsa spełniającego wszystkie wymagania Agencji, w terminie określonym przez Agencję;
  3. przechowywanie mięsa w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w „Warunkach przetargu”;
  4. przechowywanie mięsa zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 Produkty żywnościowe - Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w temperaturze poniżej -22,1°C, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii mięsa, jego identyfikację i kontrolę;
  5. zapewnienie wymaganej jakości mięsa przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
  6. przechowywanie mięsa w partiach oraz oznakowanie poszczególnych partii w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
  7. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
  8. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanego mięsa;
  9. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) o ochronie informacji niejawnych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. L 119 z 4.5.2016).
 2. Przedsiębiorca, z którym zawarta zostaje umowa ponosi odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego mięsa. Mięso stanowiące rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.
 2. Wybór Przedsiębiorców, następuje w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
  1. I etap postępowania przetargowego
  2. Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z „Warunkami przetargu” do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
   • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy,
   • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania odpowiednio ćwierćtusz i/lub mięsa wołowego w elementach będących przedmiotem postępowania.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.
  4. Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokonuje oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w „Warunkach przetargu” i nie podlegają odrzuceniu.
  1. II etap postępowania przetargowego
  2. Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w „Warunkach przetargu” oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.
  3. Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.
  4. Przedmiot negocjacji:
   • cena sprzedaży mięsa w zł/kg (bez VAT),
   • zryczałtowana stawka za usługę przechowania mięsa w złotych za tonodobę (bez VAT) obejmująca magazynowanie oraz cykliczną wymianę.
  5. Komisja Przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryteriów określonych w warunkach przetargu.
  6. Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zawierane są umowy. Okres świadczenia usługi przechowania wynosi nie dłużej niż 4 lata.
  7. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w „Warunkach przetargu”.
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 14 sierpnia 2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)
Dodatkowe informacje można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 360 lub 22 36 09 369 lub 22 36 09 363 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

Plik do pobrania

Zgłoszenie – ćwierćtusze wołowe  (rozmiar: 370,99 kB)

Zgłoszenie – mięso wołowe w elementach   (rozmiar: 371,9 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Barbara Bomberska (08.08.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (08.08.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (08.08.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty