[Archiwum] Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów przywożących

2020-01-30 14:13:01

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów przywożących

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne:

  • przedsiębiorstwa energetyczne i podmioty przywożące są zobowiązane do składania: Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Ministrowi właściwemu do spraw energii, miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie;
  • przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do składania: Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, miesięcznych sprawozdań o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, zgodnie z art. 4ba ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

W związku z powyższym, proszę o składanie ww. sprawozdań według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. z 2019 r. poz. 971) (rozmiar: 651.55 kB)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 973) (rozmiar: 613.9 kB)

Powyższe sprawozdania stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań przekazywanych za miesiąc maj 2019 r.

Wzory sprawozdań poprzednio obowiązujące, stosowane do sprawozdań przekazywanych do miesiąca kwietnia 2019 r.:

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 945) (rozmiar: 430.86 kB)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1011) (rozmiar: 449.52 kB)

Wypełnione, podpisane i opieczętowane druki sprawozdań należy przesyłać Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych – pocztą, na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub poprzez Platformę ePUAP (w tym przypadku informacja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym”, o który można wnioskować po założeniu konta w ePUAP).

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (30.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (30.01.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty