Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców

2019-02-28 09:12:59

Zgodnie z art. 48 ust. 10 - 11 i art. 59 ust. 9 - 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.), podmioty prowadzące skład podatkowy i zarejestrowani odbiorcy są zobowiązani do informowania Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonały nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych.

W związku z powyższym proszę o składanie ww. informacji na załączonym druku: Arkusz kalkulacyjny Informacja dla Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych – w miesiącu ... 20… roku (rozmiar: 13.92 kB)

Wypełniony, podpisany i opieczętowany druk informacji należy przesłać Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych – w terminie 3 dni po upływie miesiąca, w którym dokonano nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa – pocztą, na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub poprzez Platformę e-PUAP (w tym przypadku informacja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym”, o który można wnioskować po założeniu konta w e-PUAP).

Dodatkowo, wypełniony druk informacji w wersji elektronicznej – w formacie Excel, proszę przesłać na następujący adres mailowy: l.gumula@arm.gov.pl

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (28.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (28.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (28.02.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty