[Archiwum] Dostawa Środka do dezynfekcji powierzchni gotowego do bezpośredniego użycia

2018-04-20 08:59:31

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-05-01 15:33:05
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę środka do dezynfekcji powierzchni gotowego do bezpośredniego użycia.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę środka do dezynfekcji powierzchni gotowego do bezpośredniego użycia.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Środek do dezynfekcji powierzchni, o którym mowa w Zadaniach nr 1 - 3, który powinien spełniać następujące wymagania:
 • gotowy do bezpośredniego użycia,
 • w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5.000 ml,
 • przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń, w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi,
 • nie zwiera związków fenolowych oraz chloru,
 • posiada szerokie spektrum działania: B, F, S, Tbc, V (w tym HIV, HCV, HBV, wirus grypy),
 • krótki czas działania: max. do 1 godziny,
 • nie uszkadza dezynfekowanych powierzchni, nie pozostawia plam i osadów,
 • posiada certyfikaty (dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie spektrum działania),
 • łatwy w użyciu.

Planowany termin dostawy produktu wymienionego w Zadaniach nr 1–3 do dnia 17.08.2018 r.

 1. Zakres zamówienia – do wyboru jedno z poniższych Zadań:

Zadanie nr 1

Dostawa Środka do dezynfekcji powierzchni do magazynu wskazanego przez Agencję zlokalizowanego na terenie woj. wielkopolskiego z jednoczesnym odkupieniem posiadanego na stanie Agencji produktu (Tabela nr 1).

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

Nazwa środka do dezynfekcji

Jm.

Termin ważności, który będzie podlegał odkupieniu

Wytwórca/Podmiot odpowiedzialny

Województwo na terenie, którego przechowywany jest produkt

1

Środek do dezynfekcji powierzchni, gotowy do bezpośredniego użycia

VIRUSOLVE + GDU,

5L

op.

16.05.2019 r.

Amity Ltd.

woj. wielkopolskie

Zadanie nr 2

Zakup usługi wymiany Środka do dezynfekcji powierzchni wymienionego w Tabeli nr 2 przechowywanego w magazynie wskazanym przez Agencję zlokalizowanym na terenie woj. wielkopolskiego z zapewnieniem transportu staraniem własnym i na koszt oraz ryzyko Oferenta, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji.

Tabela nr 2

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

Nazwa środka do dezynfekcji

Jm.

Termin ważności, który będzie podlegał odkupieniu

Wytwórca/Podmiot odpowiedzialny

Województwo na terenie, którego przechowywany jest produkt

1

Środek do dezynfekcji powierzchni, gotowy do bezpośredniego użycia

VIRUSOLVE + GDU,

5L

op.

16.05.2019 r.

Amity Ltd.

woj. wielkopolskie

Zadanie nr 3

Zakup usługi wymiany Środka do dezynfekcji powierzchni wymienionego w Tabeli nr 3 przechowywanego w magazynie wskazanym przez Agencję zlokalizowanym na terenie woj. wielkopolskiego z zapewnieniem transportu staraniem własnym i na koszt oraz ryzyko Agencji, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji.

Tabela nr 3

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

Nazwa środka do dezynfekcji

Jm.

Termin ważności, który będzie podlegał odkupieniu

Wytwórca/Podmiot odpowiedzialny

Województwo na terenie, którego przechowywany jest produkt

1

Środek do dezynfekcji powierzchni, gotowy do bezpośredniego użycia

VIRUSOLVE + GDU,

5L

op.

16.05.2019 r.

Amity Ltd.

woj. wielkopolskie

Oferent może złożyć Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym na dowolną ilość Zadań.

Zaproponowany przez Oferenta produkt (dot. Zadania nr 1–3) powinien posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80 % okresu ważności określonego przez producenta tego produktu oraz spełniać wymogi określone w:

 • ustawie z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) – dot. produktów leczniczych,

lub

 • ustawie z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 122) – dot. produktów biobójczych,

lub

 • ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211) – dot. wyrobów medycznych.

Informacje dotyczące ilości produktu oraz miejsce jego dostawy/odbioru/wymiany, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Produkt będący przedmiotem niniejszego postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, produkt ten musi być utrzymywany w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie jego cyklicznej wymiany.

II. Obowiązki Oferenta wynikające z usługi będącej przedmiotem postępowania, o której mowa w Zadaniu nr 2 i Zadanie nr 3.

W ramach Zadania nr 1–3 Oferent zobowiązany jest realizując dostawę zapewnić warunki transportu określone przez producenta tego produktu.

W ramach Zadania nr 2 i Zadania nr 3 Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Wymiany produktu wykonywanej w magazynie wskazanym przez Agencję zlokalizowanym na terenie woj. wielkopolskiego, gdzie jest przechowywany produkt podlegający wymianie. Wymiana, o której mowa powyżej będzie przeprowadzana bezwynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanu ilościowego przy uwzględnieniu zasady: w pierwszej kolejności złożenie produktu zastępującego wymieniany produkt, a następnie wydanie produktu podlegającego wymianie w celu jego zagospodarowania przez Oferenta. Wymiana będzie dokonywana w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami.
 2. Informowania o trudnościach z dokonywaniem wymiany produktu wynikających ze zmniejszenia popytu, podaży lub innych okoliczności mających wpływ na obrót tym produktem, celem wspólnego dokonania ustaleń, co do dalszego postępowania. Powyższe dotyczy również konieczności zamiany produktu poprzez zastępowanie asortymentu rezerwy innym produktem w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnym pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412).

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące asortymentu, ilości oraz miejsce dostawy/odbioru/wymiany produktu, który wprowadzony będzie do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w Zadaniu nr 1, nr 2 i nr 3, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ww. ustawy.

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub ważnego zaświadczenia ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w ciągu 14 dni od daty złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne w podzakładce Informacje dla przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje w sprawie wydania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej Agencji www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi posiadać odpowiednie rozwiązania logistyczne oraz możliwość nabywania produktu w ilości, która umożliwi przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy wymiany produktu, o którym mowa w Zadaniu nr 2–3.
 2. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w pkt V ppkt 6 niniejszego ogłoszenia.
 4. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na postawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy ( ustawa z dnia 26.06. 1974 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
 5. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 6. Agencja nie wyraża zgody na skorzystanie z instytucji pośrednika w obrocie produktami leczniczymi jeśli zaproponowany produkt jest produktem leczniczym w rozumieniu Prawa farmaceutycznego.

V. Inne postanowienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412). Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencje warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 3. Ilość produktu, którą Agencja zakupi oraz miejsce jego dostawy/odbioru/wymiany, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 5. Oferent składa Zgłoszenie udziału na jedno, dwa lub trzy Zadania jednocześnie w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
 • administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w planowanym postępowaniu przetargowym oraz przygotowania postepowania przetargowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetargowego przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
 • osoby wskazane w Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Agencji danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym.
 1. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert jest cena - 100%
 • Zadanie nr 1 - przez cenę należy rozumieć: cenę jednostkową dostarczanego produktu (bez podatku VAT) w przeliczeniu na 1 sztukę produktu – cena jednostkowa produktu odkupowanego przez Oferenta (bez podatku VAT) w przeliczeniu na 1 sztukę produktu,
 • Zadanie nr 2 – przez cenę należy rozumieć wartość usługi wymiany produktu (bez podatku VAT) w przeliczeniu na 1 sztukę produktu,
 • Zadanie nr 3 – przez cenę należy rozumieć wartość usługi wymiany produktu (bez podatku VAT) w przeliczeniu na 1 sztukę produktu.

8. Agencja informuje, że do udziału w postepowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 30.04.2018 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta ARM nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl. oraz - w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 368.

Załącznik nr 1 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 97.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Alicja Milewska (19.04.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (20.04.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.04.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty