[Archiwum] Dostawa opatrunków poliuretanowych

2018-09-10 11:30:53

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-09-14 15:30:26
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę opatrunków poliuretanowych.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę opatrunków poliuretanowych.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące produktów objętych zamówieniem.

Dostarczane opatrunki poliuretanowe muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych i spełniać wymagania określone w przepisach tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest wymiana opatrunków poliuretanowych na zasadach kupna i sprzedaży, polegająca na dostawie opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 1 do magazynu znajdującego się na terenie woj. łódzkiego z jednoczesnym odkupieniem posiadanych na stanie Agencji opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 2. Ilość opatrunków, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanych opatrunków.

Planowany termin dostawy i odbioru wyrobów: do dnia 30 listopada 2018 r.

Tabela nr 1

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

1.  

Opatrunek poliuretanowy 10 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

2.  

Opatrunek poliuretanowy 20 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

Wyroby medyczne, o których mowa w Tabeli nr 1 powinny posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tych wyrobów.

Tabela nr 2

Lp.

Nazwa własna wyrobu medycznego

Termin ważności

Producent

1.

Opatrunek poliuretanowy - Allevyn non adhesive 10 cm x 20 cm

01.09.2019 r.

Smith&Nephew

2.

Opatrunek poliuretanowy - Allevyn non adhesive 20 cm x 20 cm

01.07.2019 r.

Smith&Nephew

Obowiązki Oferenta związane z realizacją usługi będącej przedmiotem postępowania w ramach Zadania nr 1.

Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Dostarczenia do magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 1, które muszą posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tych wyrobów.
 2. Odkupienia i odebrania od Agencji z magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunków poliuretanowych, o których mowa w Tabeli nr 2. Ilość opatrunków, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić musi być tożsama z ilością dostarczanych opatrunków.
 3. Realizując dostawę opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 1, Oferent zobowiązany jest zapewnić w trakcie załadunku i transportu spełnienie wymagań określonych przez ich producenta.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu wskazanego przez Agencję zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 3:

Planowany termin dostawy wyrobów medycznych: do dnia 30.11.2018 r.

Tabela nr 3

Lp.

Nazwa wyrobu medycznego

1.  

Opatrunek poliuretanowy 10 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

2.  

Opatrunek poliuretanowy 20 cm (+/- 5 cm) x 20 cm (+/- 5 cm)

Wyroby medyczne opisane w Tabeli nr 3 powinny posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tych wyrobów.

Obowiązki Oferenta związane z realizacją dostawy będącej przedmiotem postępowania w ramach Zadania nr 2.

Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Dostarczenia do magazynu zlokalizowanego na terenie woj. łódzkiego opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 3, które muszą posiadać w dniu dostawy do upływu terminu ważności nie mniej niż 80% okresu ważności określonego przez producenta tych wyrobów.
 2. Realizując dostawę opatrunków poliuretanowych wymienionych w Tabeli nr 3, Oferent zobowiązany jest zapewnić w trakcie załadunku i transportu spełnienie wymagań określonych przez ich producenta.

Informacje dotyczące ilości wyrobów medycznych, o których mowa w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2 oraz miejsce ich dostawy (przechowywania), stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszego postępowania kupowane są z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, wyroby te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia, co może zostać zapewnione poprzez dokonywanie ich bieżącej wymiany.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Wymagane jest złożenie wzoru oferowanych opatrunków poliuretanowych wraz ze szczegółowym opisem wyrobu:
   • z ilu warstw się składa opatrunek (jakiego rodzaju są to warstwy),
   • czy opatrunek jest chłonny,
   • czy blokuje wydobywanie się z rany wydzielin,
   • ile dni opatrunek może pozostawać na ranie (jak często należy go zmieniać) itp.,

w terminie wskazanym w pkt V ppkt 1 niniejszego ogłoszenia. Agencja dokonując odbioru wyrobów medycznych porówna wzór opatrunków z dostarczonymi opatrunkami w zakresie zgodności co do parametrów i jakości. Stwierdzone podczas odbioru rozbieżności będą podstawą do odmowy odbioru wyrobów medycznych. Dostarczony Agencji wzór opatrunków nie podlega zwrotowi.

  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia.
 1. Inne postanowienia.
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  2. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  3. Ilości wyrobów medycznych, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsce dostawy (przechowywania) wyrobów zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  4. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
  6. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • Inspektorem Ochrony Danych jest Urszula Obrębska, tel. 22 36 09 237, adres e-mail: iod@arm.gov.pl;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania,
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji niniejszej umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  7. Kryterium, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to wartość oferty – 100%:
   • dla Zadania nr 1 – przez wartość oferty należy rozumieć: wartość dostawy wyrobów (bez podatku VAT) minus wartość odkupowanych przez Oferenta wyrobów (bez podatku VAT);
   • dla Zadania nr 2 – przez wartość oferty należy rozumieć: wartość dostawy wyrobów (bez podatku VAT).
  8. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 14.09.2018 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl.
  2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.gov.pl oraz www.arm.gov.pl - w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne – Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 380.

Do pobrania

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 95 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (10.09.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.09.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.09.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty