[Archiwum] Dostawa mobilnych rozdrabniaczy o dużej wydajności i rębaków bębnowych

2018-06-13 11:01:33

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-06-27 15:31:26
Jego treść może być już nieaktualna

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na dostawę mobilnych rozdrabniaczy o dużej wydajności stosowanych do rozdrabniania różnego rodzaju materiałów i mobilnych rozdrabniaczy (rębaków) bębnowych o maksymalnej średnicy rozdrabnianego drewna, co najmniej 25 cm w podziale na zadania.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu dla Agencji Rezerw Materiałowych w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 – mobilne rozdrabniacze o dużej wydajności stosowane do rozdrabniania różnego rodzaju materiałów wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce dostawy – magazyny na terenie woj. mazowieckiego i małopolskiego

Zadanie nr 2 – mobilne rozdrabniacze (rębaki) bębnowe o maksymalnej średnicy rozdrabnianego drewna, co najmniej 25 cm wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce dostawy – magazyny na terenie woj. mazowieckiego i małopolskiego

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub tylko na jedno zadanie.

Informacje dotyczące ilości asortymentu i miejsca jego przechowywania niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów w/w ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy dostarczą asortyment określony w pkt I, nastąpi w drodze zamkniętego, dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej  w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu  oraz przedstawili najkorzystniejsze warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za dostawę:

 1. Jednego kompletnego mobilnego rozdrabniacza o dużej wydajności, zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT) – w przypadku zadania nr 1.
 2. Jednego kompletnego mobilnego rozdrabniacza (rębaka) bębnowego, zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT) – w przypadku zadania nr 2.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce Informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

IV. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić Agencji gwarancji:
 • na dostarczone mobilne rozdrabniacze o dużej wydajności na okres minimum 5 lat,
 • na dostarczone mobilne rozdrabniacze (rębaki) bębnowe na okres minimum 5 lat.
 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić usługę serwisu w okresie obowiązywania gwarancji na dostarczony asortyment polegającą na: dokonywaniu przeglądów, wykonywaniu prac konserwacyjnych i wymianie materiałów eksploatacyjnych oraz części, własnym staraniem i na swój koszt.
 2. Przedsiębiorca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy dostosuje treść dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi, dokumentu gwarancyjnego, książki obsługi urządzenia (dziennika konserwacji) do zapisów zawartych w umowie i przekaże w/w dokumenty Agencji do uzgodnienia i akceptacji.
 3. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości kwoty wniesionego wadium przetargowego.

V. Inne postanowienia

 1. Ilość asortymentu przewidzianego do zakupu oraz miejsce dostawy zostanie podana po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert to:
 • cena jednego kompletnego mobilnego rozdrabniacza o dużej wydajności, zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT) – w przypadku zadania nr 1,
 • cena jednego kompletnego mobilnego rozdrabniacza (rębaka) bębnowego, zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT) – w przypadku zadania nr 2.
 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
 2. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
 • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”;
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Urszula Obrębska, tel. 22 36 09 237 e-mail: iod@arm.gov.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.
 • dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
 • w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:

a) żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);

b) ograniczenia przetwarzania;

c) przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
 • podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „formularza zgłoszenia” do postępowania przetargowego.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 27.06.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załączniki nr 1 i 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia  o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: 
  Agencji Rezerw Materiałowych
  00-844 Warszawa
  ul. Grzybowska 45
  tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 152

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym – Zadanie nr 1 (rozmiar: 179.5 kB)

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym – Zadanie nr 2 (rozmiar: 159.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (13.06.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (13.06.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (13.06.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty