[Archiwum] Dostawa misek nerkowatych (nerek).

2018-02-21 07:30:14

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-03-05 15:31:56
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę misek nerkowatych (nerek).

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę misek nerkowatych o rozmiarach 220 mm (+/- 20 mm) i 280 mm (+/- 20 mm).

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa misek nerkowatych o rozmiarach 220 mm (+/- 20 mm) i 280 mm (+/- 20 mm) opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, do magazynów zlokalizowanych na terenie województw łódzkiego i małopolskiego.

Planowany termin dostawy towaru: do dnia 30.11.2018 r.

Miski nerkowate, które zostaną dostarczone muszą być:

 • wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) i spełniać wymagania określone w przepisach tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 • wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynów rezerw,

Informacje dotyczące ilości towaru oraz miejsc ich dostawy, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Towar, który jest przedmiotem postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
 2. Oferent jest zobowiązany udzielić Agencji na towar będący przedmiotem zamówienia rozszerzonej rękojmi:
 • na okres, w którym towar będzie przechowywany, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia odbioru towaru przez Agencję do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne w czasie jego przechowywania oraz możliwości jego użycia zgodnie z przeznaczeniem w każdym momencie tego okresu;
 • na okres, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, przez który należy
  rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia wydania towaru do użycia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz możliwość jego używania zgodnie z przeznaczeniem.

Wydanie towaru do użytkowania przerywa bieg okresu rękojmi, w którym towar był przechowywany i jednocześnie rozpoczyna bieg okresu rękojmi, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku niewydania towaru do użytkowania w okresie obowiązywania rękojmi na towar w czasie przechowywania, rękojmia ta ulega wydłużeniu o okres rękojmi, w której towar byłby używany.

 1. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie bezpośrednie i zbiorcze (jeżeli dotyczy) towaru. Rękojmia ta nie może być krótsza niż okres rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielony przez Oferenta.
 2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wzory misek nerkowatych tj.: rozmiar 220 mm
  (+/- 20 mm) i 280 mm  (+/- 20 mm), które będą przedmiotem dostawy, w przypadku wyboru oferty
  (zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z opisem technicznym i jakościowym oraz instrukcją użycia, w tym konserwacji/ sterylizacji w terminie wskazanym w pkt V ppkt 1. Wzór towaru zostanie zwrócony po zrealizowaniu w całości i bez zastrzeżeń dostawy towaru. Agencja dokonując odbioru towaru porówna wzór towaru z dostarczonym towarem w zakresie zgodności co do parametrów i jakości. Stwierdzone podczas odbioru rozbieżności będą podstawą do odmowy odbioru towaru.
 3. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości dostawy (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

III. Inne postanowienia.

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1167 z późn. zm.).
  Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 1. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 2. Ilości towaru, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsce dostarczenia towaru zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją oraz uzyskaniu przez Agencje potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2).
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
 • administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w planowanym postępowaniu przetargowym oraz przygotowania postępowania przetargowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetargowego przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.);
 • osoby wskazane w Zgłoszeniu udziału w postepowaniu przetargowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • podanie Agencji danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym.
 1. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
 • cena misek nerkowatych opisanych w załączniku nr 1 (łączna wartość dostawy do magazynów zlokalizowanych na terenie województw łódzkiego i małopolskiego),
 • okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (opisany w pkt II ppkt 2).
 1. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1167 z późn. zm.)

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) towarów, które wprowadzane są do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie dostawy towaru, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub ważnego zaświadczenia ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w ciągu 14 dni od daty złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne w podzakładce informacje dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej Agencji www.arm.gov.pl w informacje niejawne. 

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 05.03.2018 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl. Jednocześnie prosimy o przesłanie w ww. terminie wzoru oferowanego towaru wraz z opisem technicznym i jakościowym oraz instrukcją użycia. Wzory towarów zostaną zwrócone przez Agencję.   
 2. Do Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym należy dołączyć:
 • deklarację zgodności EC/CE/WE,
 • dokument wystawiony przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzający spełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia (dot. wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela) wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument potwierdzający spełnienie obowiązku powiadomienia (dot. dystrybutora i importera) o wyrobie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a w przypadku jego braku, jeśli postępowanie w sprawie zgłoszenia lub powiadomienia jest w toku kopię formularzy potwierdzających dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym
  w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 313.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (rozmiar: 43,5 kB)

Załącznik nr 2 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 95,5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (20.02.2018)
Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski (21.02.2018)
Ostatnia publikacja: Piotr Klimowski (21.02.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty