[Archiwum] Dostawa fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku

2018-02-22 12:34:51

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-03-08 15:32:34
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na dostawę fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów będących przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, do magazynów zlokalizowanych na terenie województw: pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Planowany termin dostawy towaru: do dnia 19.12.2018 r.

Należy założyć, że zawarcie umowy nastąpi w II kwartale 2018 r.

Fartuchy operacyjne wielorazowego użytku, które zostaną dostarczone muszą:

 • być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) i spełniać wymagania określone w przepisach tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 • być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynów rezerw.

Informacje dotyczące ilości towaru oraz miejsc ich dostawy, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Towar, który jest przedmiotem postępowania kupowany jest z przeznaczeniem wprowadzenia go do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta:

 1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
 2. Oferent jest zobowiązany udzielić Agencji na towar będący przedmiotem zamówienia rozszerzonej rękojmi:
 • na okres, w którym towar będzie przechowywany, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia odbioru towaru przez Agencję do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne w czasie jego przechowywania oraz możliwość jego użycia zgodnie z przeznaczeniem w każdym momencie tego okresu;
 • na okres, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia wydania towaru do użycia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz możliwość jego używania zgodnie z przeznaczeniem.

Wydanie towaru do użytkowania przerywa bieg okresu rękojmi, w którym towar był przechowywany i jednocześnie rozpoczyna bieg okresu rękojmi, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku niewydania towaru do użytkowania w okresie obowiązywania rękojmi na towar w czasie przechowywania, rękojmia ta ulega wydłużeniu o okres rękojmi, w której towar byłby używany.

 1. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie bezpośrednie towaru. Rękojmia ta nie może być krótsza niż okres rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielony przez Oferenta.
 2. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie zbiorcze towaru. Rękojmia ta nie może być krótsza niż 120 miesięcy.
 3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć towar na certyfikowanych europaletach.
 4. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wzory fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku w rozmiarze L i XXL, które będą przedmiotem dostawy w przypadku wyboru oferty (zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wraz z opisem w zakresie: składu surowcowego, parametrów jakościowych i użytkowych, sposobu używania,  konserwacji i czyszczenia (prania) towaru ze wskazaniem modelu towaru (o ile dotyczy) w terminie wskazanym w pkt V ppkt 1.

  Agencja dokonując odbioru towaru porówna wzór towaru z dostarczonym towarem w zakresie ich zgodności. Stwierdzone podczas odbioru rozbieżności będą podstawą do odmowy odbioru towaru.

  Jednocześnie Agencja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania składu surowcowego wzoru towaru. W przypadku przeprowadzenia przez Agencję badania składu surowcowego wzoru towaru, wzór towaru zostanie zwrócony w stanie uszkodzonym lub nie zostanie zwrócony z uwagi na jego zniszczenie.
 1. W przypadku wyboru oferty Oferenta i zawarciu umowy dostawy, wymagane będzie dostarczenie 1 szt. towaru więcej niż ilość towaru zawarta w umowie dostawy, celem przeprowadzenia przez Agencję badania składu surowcowego towaru.

  W przypadku podjęcia decyzji przez Agencję o przeprowadzeniu badania składu surowcowego dostarczonej partii towaru, Kierownik Składnicy Agencji, do której będzie dostarczona partia towaru, sporządzi „Protokół przekazania towaru do depozytu”. Odbiór towaru nastąpi po uzyskaniu przez Agencję wyników badań potwierdzających zgodność składu surowcowego z wymogami Agencji zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.    
 1. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości dostawy (z podatkiem VAT). Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
  lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).

III. Inne postanowienia.

 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1167 z późn. zm.).

  Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postępowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
 1. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 2. Ilości towaru, które będą przedmiotem postępowania oraz miejsce dostarczenia towaru zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2).
 5. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
 • administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w planowanym postępowaniu przetargowym oraz przygotowania postępowania przetargowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetargowego przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.);
 • osoby wskazane w Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 •  podanie Agencji danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym.
 1. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
 • cena fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku opisanych w załączniku nr 1 (łączna wartość dostawy do magazynów zlokalizowanych na terenie województw: pomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego),
 • okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (opisany w pkt II ppkt 2).
 1. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.

IV. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1167 z późn. zm.).

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) towarów, które wprowadzane są do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie dostawy towaru, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub ważnego zaświadczenia ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w ciągu 14 dni od daty złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne w podzakładce informacje dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne. 

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 08.03.2018 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl. Jednocześnie prosimy o przesłanie w ww. terminie wzorów oferowanych towarów wraz z opisem w zakresie: składu surowcowego, parametrów jakościowych i użytkowych, sposobu używania, konserwacji i czyszczenia (prania) towaru ze wskazaniem modelu towaru (o ile dotyczy).
 2. Do Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym należy dołączyć:
 • kartę techniczną tkaniny potwierdzającą gramaturę i skład surowcowy,
 • deklarację zgodności CE,
 • instrukcję używania.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl – w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 310.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (rozmiar: 44,5 kB)

Załącznik nr 2 – zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 138,5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (22.02.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (22.02.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (22.02.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty