[Archiwum] Dostawa chłodni kontenerowych do przechowywania tusz zwierząt

2018-02-14 13:53:19

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-02-23 15:31:43
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na dostawę chłodni kontenerowych do przechowywania tusz zwierząt

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na dostawę chłodni kontenerowych do przechowywania tusz zwierząt.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodni kontenerowych do przechowywania tusz zwierząt dla Agencji Rezerw Materiałowych. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do dostawy ww. asortymentu w zakresie określonym w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, tj.:

 1. Część I: chłodni kontenerowych o wymiarach zewnętrznych (przybliżone): 4,00 (długość ) x 2,00 m (szerokość) x 2,80 m (wysokość).
 2. Część II: chłodni kontenerowych o wymiarach zewnętrznych (przybliżone): 6,00 (długość) x 2,00 m (szerokość) x 2,80 m (wysokość).

Miejsce dostawy: Magazyny ARM na terenie województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i łódzkiego.

Informacje dotyczące ilości asortymentu i miejsca jego dostawy niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, który dostarczy chłodnie kontenerowe do przechowywania tusz zwierząt, nastąpi w drodze zamkniętego, dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za dostawę całości asortymentu, zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT).

Z wybranym w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcą, zostanie zawarta umowa.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości asortymentu przewidzianego do zakupu oraz miejsca dostawy, po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego mogą złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.

 1. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o czym mowa w pkt III.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić Agencji gwarancji na dostarczone chłodnie kontenerowe na okres 3 lat.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania przeglądu gwarancyjnego swoim staraniem i na swój koszt, w terminie od 1 do 30 dni przed upływem terminu gwarancji.
 4. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości kwoty wniesionego wadium przetargowego.
 1. Inne postanowienia
 1. Ilość asortymentu przewidzianego do zakupu oraz miejsce dostawy zostanie podana po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert to cena za dostawę całości asortymentu, zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT).
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
 4. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu
 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 23.02.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta , dla których zostanie złożony wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl w dziale „Komunikaty dot. rezerw technicznych” w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w
  Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45
  tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.

Plik do pobrania:

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 128 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (13.02.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (14.02.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.02.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty