Zapasy paliw

2020-01-24 15:20

  • zdjęcie przedstawia kroplę paliwa lub oleju Zapasy paliw

    Paliwa to produkty naftowe określone w ustawie o zapasach w art. 2 pkt 2 lit. f-m, w tym również zawierające dodatki bez względu na ilość.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (20.07.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.01.2020)

Zapłata opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

2020-03-16 14:16

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, przypomina, iż stosownie do treści art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (…) następuje w formie polecenia przelewu

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (31.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (16.03.2020)

Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców

2019-09-13 08:58

Komunikat dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub dla zarejestrowanego odbiorcy

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (28.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (28.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.09.2019)

Agencja Rezerw Materiałowych informuje...

2019-10-04 11:10

Informuję, że w dniu 24 maja 2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 982) (rozmiar: 477,63 kB)

W związku z powyższym, począwszy od okresu rozliczeniowego od stycznia 2017 r. deklaracje określone art. 22 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym należy składać do Prezesa ARM wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Dotychczasowy wzór informacji o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (zał. nr 1) może być używany jedynie do składania korekt uprzednio przesłanych danych za okres 2015-2016.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.03.2016)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (04.10.2019)

Komunikat

2020-03-20 12:48

Komunikat

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujmy, że od dnia 20 marca 2020 r. rozszerzono sprawozdawczość kryzysową wprowadzoną na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) zgodnie z niżej opisanymi wytycznymi:

  1. Rozszerzono wzór formularza „Sprawozdanie – prognoza (kryzysowe) o ilości i lokalizacji zapasów obowiązkowych i handlowych paliw utworzonych …” o informacje dot. wpływu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na działalność prowadzoną przez producenta/handlowca.
  2. Rozszerzono wzór formularza „Informacja o ilości i lokalizacji zapasów utrzymywanych na podstawie umów biletowych i magazynowych” o informacje dot. wpływu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego na działalność prowadzoną przez podmioty magazynujące.
  3. Wprowadzono dodatkowy wzór formularza „Informacja o wstrzymaniu działalności bazy magazynowej w zakresie dystrybucji ropy naftowej lub paliw w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2”, którą podmiot magazynujący zobowiązany jest przekazać niezwłocznie oraz wyłącznie w sytuacji wystąpienia wstrzymania funkcjonowania bazy magazynowej.

Sposób prowadzenia sprawozdawczości (z wyjątkiem informacji zawartych w pkt 3) pozostaje bez zmian, tj. jeden raz w tygodniu, każdy wtorek do godziny 8:00.

Druki Sprawozdanie – prognoza (kryzysowe) (rozmiar: 45 kB) oraz Sprawozdanie przedsiębiorcy świadczącego usługi magazynowania/biletowe (rozmiar: 34 kB), Informacja o wstrzymaniu działalności bazy magazynowejs (rozmiar: 36 kB) należy wypełniać i odsyłać (w wersji edytowalnej) na adresy e-mail: sprawozdawczosc@arm.gov.pl, kancelaria@arm.gov.pl .

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (17.09.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.03.2020)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 3

Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty