[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – zakup i przechowanie konserw mięsnych i/lub konserw typu pasztet

2016-10-13 12:26:57

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów konserw mięsnych, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie sprzedaży sterylizowanych konserw wieprzowych mięsnych i/lub sterylizowanych konserw typu pasztet oraz świadczenia usługi ich przechowania obejmującej wymianę.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • dokona sprzedaży sterylizowanych konserw wieprzowych mięsnych i/lub sterylizowanych konserw typu pasztet w 2016 r., w terminie określonym w warunkach przetargu, zwanych dalej „konserwami”
 • świadczyć będzie usługę przechowania konserw obejmującą ich magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Konserwy będące przedmiotem sprzedaży na rzez ARM oraz wprowadzane każdorazowo na stan rezerw w ramach wymiany muszą spełniać następujące wymagania:

 • w zakresie jakości zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.09.2016 r. w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów mięsnych;
 • wynikające z obowiązujących przepisów określających wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia;
 • zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.09.2016 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie, z uwzględnieniem jego ewentualnych późniejszych zmian;
 • zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń zakupionych po cenach netto nie niższych niż:
  • ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub
  • średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte

opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na podstawie przepisów o badaniach rynkowych;

 • zostały wyprodukowane z mięsa świń, których nabycie nastąpiło nie wcześniej niż 1 września 2016 r.;
 • posiadają termin minimalnej trwałości nie krótszy niż 18 miesięcy.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy konserw, konserwami wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy okres przechowywania konserw był nie krótszy niż 50% okresu minimalnej trwałości. W przypadku, gdy termin minimalnej trwałości jest dłuższy niż 36 miesięcy, Przedsiębiorca dokonywać będzie wymianę, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 18 miesięcy licząc od daty produkcji.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania konserw obejmującą wymianę, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT).

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania konserw obejmującej ich wymianę

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowania konserw powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupu i przechowania;
 2. sprzedaż konserw spełniających wszystkie wymagania Agencji;
 3. przechowywanie rezerw konserw w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.;
 4. przechowywanie konserw zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-82022 „Mięso i przetwory mięsne. Konserwy mięsne” wraz ze zmianą Az1 oraz Ap1, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do konserw, ich identyfikację i kontrolę;
 5. zapewnienie wymaganej jakości konserw przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 6. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 7. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszelkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 8. oznakowanie rezerw strategicznych konserw w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 10. udokumentowanie, że konserwy każdorazowo wprowadzane na stan rezerw strategicznych zostały wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze świń z obszarów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.09.2016 r., z uwzględnieniem późniejszych zmian;
 11. udokumentowanie terminu zakupu i zapłaty ceny za świnie, z których mięsa zostały wyprodukowane konserwy.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych konserw. Konserwy stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone niezwłocznie po zebraniu przez Agencję deklaracji Przedsiębiorców dot. chęci współpracy.

Wybór Przedsiębiorców, którzy dokonają sprzedaży i będą świadczyć usługę przechowywania konserw, obejmującą wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania konserw będących przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży oraz zryczałtowanej stawki za usługę przechowania konserw.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • ceny sprzedaży w zł/kg (bez VAT)
 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania konserw
  w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującej magazynowanie i wymianę

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 3 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 17.10.2016 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru. (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 437,77 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.10.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.10.2016)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty