[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowywanie półtusz wieprzowych

2016-08-02 14:50:17

Agencja Rezerw Materiałowych, zwana dalej „Agencją”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców – prowadzących działalność w zakresie uboju żywca wieprzowego, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia odpłatnej usługi przechowania rezerwy strategicznej półtusz wieprzowych obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Przedmiotem przechowania będą półtusze wieprzowe mrożone kl. E, U, nieskórowane, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, opakowane w worki foliowe z polietylenu oraz w siatkę typu „bandaż” lub w siatkę z polietylenu w formie worka lub rękawa, zwane dalej „półtuszami”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania półtusze z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję, w terminie określonym w warunkach przetargu
 • świadczyć będzie usługę przechowania półtusz obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania określonej ilości (według klas jakościowych) rezerwy półtusz tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania rezerwy określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy, pozostało nie mniej niż 50% okresu przechowania, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu okresu przechowywania półtusz, określonego w wyżej wymienionej normie, powinno pozostać nie mniej niż 10 miesięcy.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania półtusz, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy, w tym również koszt przejęcia półtusz na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania półtusz obejmującej magazynowanie i wymianę.

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania półtusz powinien zapewnić w szczególności:

 • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przechowanie;
 • dokonanie przejęcia, w terminie określonym w warunkach przetargu, półtusz na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy, wskazanego przez Agencję;
 • przechowywanie rezerw w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 • przechowywanie rezerw zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii półtusz, ich identyfikację i kontrolę;
 • zapewnienie wymaganej jakości półtusz przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 • przechowywanie półtusz w partiach oddzielnie dla klas oraz oznakowanie poszczególnych partii w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 • wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 • prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania, ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych półtusz. Półtusze stanowiące rezerwy strategiczne  pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowania półtusz wieprzowych obejmującą magazynowanie i wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

1) I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania półtusz będących przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2) II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz wieprzowych.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert wg kryterium określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz wieprzowych w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującą magazynowanie i wymianę oraz koszty przejęcia półtusz ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Okres świadczenia usługi przechowania półtusz wynosić będzie 4 lata. 

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM, www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 18.08.2016 r., złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358, wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 350  lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych znajdują się na stronie internetowej ARM, www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 66 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (02.08.2016)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.08.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.08.2016)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty