[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – zakup i przechowywanie półtusz wieprzowych

2016-05-20 13:09:26

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców – prowadzących działalność w zakresie uboju żywca wieprzowego, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie sprzedaży półtusz wieprzowych i świadczenia usługi ich przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • dokona sprzedaży półtusz wieprzowych nieskórowanych, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, opakowanych w worki foliowe z polietylenu oraz w siatkę typu „bandaż” lub w siatkę z polietylenu w formie worka lub rękawa, zwanych dalej „półtuszami”, w terminie określonym w warunkach przetargu
 • świadczyć będzie usługę przechowania półtusz obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Półtusze będące przedmiotem sprzedaży oraz wprowadzane w ramach wymiany dokonywanej w trakcie realizacji umowy przechowania muszą być wyprodukowane z trzody chlewnej pochodzącej z obszarów wyznaczonych w części II pkt. 4 załącznika do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/464 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Polski.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie sprzedaży półtusz i świadczenia usługi ich przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę

Przedsiębiorca powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przechowanie;
 2. sprzedaż półtusz wyprodukowanych z trzody chlewnej pochodzącej z obszarów wyznaczonych w części II pkt. 4 załącznika do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/464 z dnia 29 marca 2016 r. i dostarczenie ich do przechowania do chłodni w stanie chłodzonym (temperatura wewnętrzna półtusz nie powinna być wyższa niż +4°C), pogrupowane klasami;
 3. przechowywanie rezerw półtusz w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r;
 4. przechowywanie rezerw półtusz zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii półtusz, ich identyfikację i kontrolę;
 5. zapewnienie wymaganej jakości półtusz przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 6. przechowywanie półtusz w partiach oddzielnie dla klas oraz oznakowanie poszczególnych partii w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 7. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
  Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania określonej ilości (według klas jakościowych) rezerwy półtusz półtuszami wyprodukowanymi z trzody chlewnej pochodzącej z obszarów wyznaczonych w części II pkt. 4 załącznika do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/464 z dnia 29 marca 2016 r., tak aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania rezerwy określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy, pozostało nie mniej niż 50% okresu przechowania. Zastrzega się, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania półtusz powinno pozostać nie mniej niż 10 miesięcy.
 8. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 10. udokumentowanie, że półtusze każdorazowo wprowadzone na stan rezerw strategicznych zostały wyprodukowane z trzody chlewnej pochodzącej z obszarów wyznaczonych w części II pkt. 4 Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/464 z dnia 29 marca 2016 r.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych półtusz. Półtusze stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania półtusz, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone niezwłocznie po zebraniu przez Agencję deklaracji Przedsiębiorców dot. chęci współpracy.

Wybór Przedsiębiorców, którzy dokonają dostawy półtusz i będą świadczyć usługę przechowania półtusz obejmującą magazynowanie i wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 • I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania półtusz będących przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 • II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży oraz zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • ceny sprzedaży w zł/kg (bez VAT) oddzielnie dla klas,
 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz
  wieprzowych w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującą magazynowanie i wymianę.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Okres wykonywania usługi przechowania będzie nie dłuższy niż 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228) o ochronie informacji niejawnych

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 30.05.2016 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru. (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożyli zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 435,27 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (20.05.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.05.2016)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty