[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku - przechowywanie półtusz wieprzowych

2016-01-04 15:02:58

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych, zwana dalej „Agencją”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców – prowadzących działalność w zakresie uboju żywca wieprzowego, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia odpłatnej usługi przechowania rezerwy strategicznej półtusz wieprzowych obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Przedmiotem przechowania będą półtusze wieprzowe mrożone kl. E, U, nieskórowane, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, opakowane w worki foliowe z polietylenu oraz w siatkę typu „bandaż” lub w siatkę z polietylenu w formie worka lub rękawa, zwane dalej „półtuszami”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

  • przejmie do przechowania półtusze z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję, w terminie określonym w warunkach przetargu
  • świadczyć będzie usługę przechowania półtusz obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania określonej ilości (według klas jakościowych) rezerwy półtusz tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania rezerwy określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy, pozostało nie mniej niż 50% okresu przechowania, z zastrzeżeniem, że na 1 miesiąc przed terminem wygaśnięcia umowy, powinno pozostać nie mniej niż 60 % okresu przechowywania.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania półtusz, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy, w tym również koszt przejęcia półtusz na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania półtusz obejmującej magazynowanie i wymianę:

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania półtusz powinien zapewnić w szczególności:

1) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przechowanie;

2) dokonanie przejęcia, w terminie określonym w warunkach przetargu, półtusz na przechowanie
    z magazynu dotychczasowego przechowawcy, wskazanego przez Agencję;

3) przechowywanie rezerw w magazynie własnym lub magazynie, do którego Przedsiębiorca
    posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony,
    zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;

4) przechowywanie rezerw zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania
    weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty
    żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą
    Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość
    pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w
    sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii półtusz, ich identyfikację i kontrolę;

5) zapewnienie wymaganej jakości półtusz przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie
    przechowywania;

6) przechowywanie półtusz w partiach oddzielnie dla klas oraz oznakowanie poszczególnych
    partii w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi;

7) wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;

8) prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem,
    wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;

9) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania, ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych półtusz. Półtusze stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego:

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowania półtusz wieprzowych obejmującą magazynowanie i wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

1) I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

  • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec, których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
  • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji, albo przechowywania półtusz będących przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2) II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz wieprzowych.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert według kryterium określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

  • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz wieprzowych w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującą magazynowanie i wymianę oraz koszty przejęcia półtusz ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami zostaną zawarte umowy. Okres świadczenia usługi przechowania półtusz wynosić będzie 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia, z dostatecznym wyprzedzeniem, działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy powinni, w terminie do 18.01.2016 r., złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) według załączonego wzoru.

(nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożyli zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 354 lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 424.34 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (04.01.2016)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (04.01.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (04.01.2016)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty