[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowywanie mleka pełnego w proszku

2015-12-18 12:40:45

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów mleka pełnego w proszku, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej mleka pełnego w proszku obejmującej jego wymianę.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania mleko pełne w proszku z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję, w terminie określonym w warunkach przetargu;
 • świadczyć będzie usługę przechowania mleka pełnego w proszku obejmującą jego magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Przedmiotem przejęcia i przechowywania będzie mleko pełne w proszku o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwane dalej „mlekiem”.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy mleka, mlekiem wyprodukowanym przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy okres przechowywania mleka był nie dłuższy niż 50% okresu minimalnej trwałości, z zastrzeżeniem, że na 1 miesiąc przed terminem wygaśnięcia umowy, do upływu terminu minimalnej trwałości mleka powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania mleka, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej również koszt przejęcia mleka na przechowanie z magazynu dotychczasowego Przechowawcy.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania mleka obejmującej jego wymianę

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowania mleka powinien zapewnić w szczególności:

 • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przechowanie;
 • dokonanie przejęcia, w terminie określonym w warunkach przetargu, mleka na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy;
 • przechowywanie rezerw mleka w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu;
 • przechowywanie mleka zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do mleka, jego identyfikację i kontrolę;
 • wymaganą jakość mleka przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 • wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 • prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszelkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 • oznakowanie rezerw strategicznych mleka w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego mleka. Mleko stanowiące rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowywania mleka, obejmującą wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania mleka będącego przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania mleka.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania mleka w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującej wymianę tego towaru, a także koszty przejęcia mleka ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228) o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 13.01.2016 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru. (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 422.58 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (18.12.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (18.12.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty