[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku - przechowywanie konserw

2015-08-27 15:32:10

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych, zwana dalej „Agencją”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów konserw mięsnych, dotyczące chęci współpracy
z Agencją w zakresie świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej konserw mięsnych obejmującej
ich wymianę.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania konserwy z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję, w terminie określonym w warunkach przetargu,
 • świadczyć będzie usługę przechowania konserw mięsnych obejmującą ich magazynowanie
  oraz wymianę,
  na warunkach określonych w umowie.

Przedmiotem przejęcia i przechowywania będą konserwy mięsne sterylizowane o jakości zgodnej
z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz normą PN-A-82022 „Mięso i przetwory mięsne. Konserwy mięsne”
wraz ze zmianą Az1 i Ap1, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, których termin minimalnej trwałości jest nie krótszy niż 18 miesięcy, zwane dalej „konserwami”.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy konserw, konserwami wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy okres przechowywania konserw był nie krótszy niż 50% okresu minimalnej trwałości. W przypadku, gdy termin minimalnej trwałości jest dłuższy niż 36 miesięcy, Przedsiębiorca dokonywać będzie wymianę, tak aby rezerwa była przechowywana nie dłużej niż 18 miesięcy licząc
od daty produkcji.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania konserw, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej również koszt przejęcia konserw
na przechowanie z magazynu dotychczasowego Przechowawcy.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania konserw obejmującej
    ich wymianę.

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowania konserw powinien zapewnić
w szczególności:

 1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przechowanie.
 2. Dokonanie przejęcia, w terminie określonym w warunkach przetargu, konserw na przechowanie
  z magazynu dotychczasowego przechowawcy.
 3. Przechowywanie rezerw konserw w magazynie własnym lub w magazynie, do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu.
 4. Przechowywanie konserw zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-82022
  „Mięso i przetwory mięsne. Konserwy mięsne” wraz ze zmianą Az1 oraz Ap1, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym
  lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do konserw, ich identyfikację i kontrolę.
 5. Wymaganą jakość konserw przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania.
 6. Wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy.
 7. Prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszelkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy.
 8. Oznakowanie rezerw strategicznych konserw w sposób widoczny i czytelny,
  zgodnie z wymaganiami umownymi.
 9. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania, ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych konserw. Konserwy stanowiące rezerwy strategiczne pozostają
do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowywania konserw, obejmującą wymianę, nastąpi
w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 • I etap postępowania przetargowego:

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne
  w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy,
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania konserw będących przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej
w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 •  II etap postępowania przetargowego:

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania konserw.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego
w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania konserw w złotych za tonodobę
  (bez VAT), obejmującej wymianę tego towaru, a także koszty przejęcia konserw ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia
       2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228) o ochronie informacji niejawnych
.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu
do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział
w postępowaniu, uczestniczące
w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym
z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne lub poprzez kontakt telefoniczny
z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji tel. 22 36 09 381
lub 608 513 021.

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 11.09.2015 r. złożyć w Agencji
      Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358
      wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy
      Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:
Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne dot. rezerw żywnościowych.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym
   (rozmiar: 422.89 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Barbara Bomberska (17.08.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (17.08.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty