[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku - utrzymywanie mąki pszennej

2015-08-27 15:34:12

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – utrzymywnie mąki pszennej 

Agencja Rezerw Materiałowych, zwana dalej „Agencją”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - prowadzących działalność
w zakresie produkcji mąki pszennej
, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia odpłatnej usługi utrzymywania rezerw strategicznych mąki.

Przedmiotem utrzymywania będzie mąka pszenna typu 550, o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi
w warunkach przetargu, zwana dalej „mąką”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa, utrzymywać będzie mąkę stanowiącą jego własność, zapewniając stałą gotowość jej sprzedaży, warunki magazynowania zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantujące odpowiednią jakość utrzymywanej mąki, a także wymagany przez Agencję poziom ilościowy. Za wykonaną kompleksową usługę utrzymywania mąki, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według ustalonej w trakcie postępowania zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc.

Dopuszcza się możliwość utrzymywania mąki w workach (np. 25 kg, 50 kg) lub luzem
w silosie
, pod warunkiem wydania mąki na żądanie Agencji w opakowaniach jednostkowych o masie netto 1000 g.

Na wezwanie Agencji Przedsiębiorca zobowiązany będzie sprzedać na rzecz Agencji utrzymywaną mąkę,
w ilości oraz w terminie wskazanym przez Agencję, w ustalonej w wyniku przetargu cenie.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie świadczenia usługi utrzymywania mąki.

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę utrzymywania mąki powinien zapewnić
w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy utrzymywania,
 2. wyodrębnienie ze stanów magazynowych mąki z przeznaczeniem na rezerwy strategiczne
  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy,
 3. stałą gotowość do sprzedaży na rzecz Agencji mąki stanowiącej rezerwy strategiczne, utrzymywanej
  na podstawie zawartej umowy, z terminem nie krótszym niż 50% okresu minimalnej trwałości,
 4. magazynowania rezerw mąki w magazynie własnym lub magazynie, do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jej ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu,
 5. utrzymywanie mąki zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach przechowywania wykluczających możliwość pogorszenia jakości,
  w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego,
  w sposób umożliwiający swobodny do niej dostęp, jej identyfikację i kontrolę,
 6. zapewnienie wymaganej jakości mąki w całym okresie utrzymywania,
 7. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę utrzymywania mąki, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

1) I etap postępowania przetargowego:

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia
  lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym
  w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub, wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy,
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego
w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej
w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2) II etap postępowania przetargowego:

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty.
Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach,
jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów
lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • zryczałtowanej stawki za usługę utrzymywania, w zł za tonomiesiąc (bez VAT),
 • ceny po jakiej Przedsiębiorca zobowiązany będzie sprzedać mąkę, w przypadku wystąpienia konieczności wydania rezerw, w zł/kg (bez VAT).

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy dot. świadczenia usługi utrzymywania mąki będzie wynosił 3 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania umowy
w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy
       z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) o ochronie informacji
       niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia, z dostatecznym wyprzedzeniem, działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące
w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu, w zakresie związanym
z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne lub poprzez kontakt telefoniczny
z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381
lub 608 513 021.            

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy powinni, w terminie do 03.09.2015 r., złożyć
      w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,
      Nr fax 22 36 09 358, wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru
      (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych
      ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać
w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45,
tel. 22 36 09 363 lub 22 36 09 360

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne dot. rezerw żywnościowych.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym
(rozmiar: 501.34 kB) 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (07.08.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (07.08.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty