[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowywanie grochu

2015-07-15 15:18:30

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przechowywanie grochu 

Agencja Rezerw Materiałowych, zwana dalej „Agencją”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców – prowadzących działalność w zakresie skupu i przechowania grochu, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia odpłatnej usługi przechowania rezerwy strategicznej grochu obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania groch z magazynu dotychczasowego przechowawcy, wskazanego przez Agencję, w terminie określonym w warunkach przetargu,
 • świadczyć będzie usługę przechowania grochu obejmującą magazynowanie
  oraz wymianę,
  na warunkach określonych w umowie.

Przedmiotem przejęcia będzie groch konsumpcyjny o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz normą PN-81/R-65032 „Ziarno roślin strączkowych jadalnych. Groch.” dla kl. I, z zastrzeżeniem,
że dopuszcza się:

                   - połówki ziaren grochu nie więcej niż 10 % wagowych,
                   - ziarna mniejsze niż 5 mm nie więcej niż 20% wagowych.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu rezerwy grochu w miejscu przechowywania, grochem pochodzącym z ostatniego roku zbioru, z zastrzeżeniem bezwzględnego zachowania jakości oraz nienaruszalności stanów i lokalizacji. Wymiana prowadzona będzie nie rzadziej niż raz
na 2 lata (licząc od końca roku zbiorów), w taki sposób, aby na dwa miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy rezerwa grochu była nie starsza niż ze zbioru z poprzedniego roku.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania grochu Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy, w tym również koszt przejęcia grochu
na przechowanie z magazynu dotychczasowego Przechowawcy.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowania grochu obejmującej
    magazynowanie i wymianę.

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania grochu powinien zapewnić
w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przechowanie,
 2. dokonanie przejęcia, w terminie określonym w warunkach przetargu, grochu na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy,
 3. przechowywanie rezerw w magazynie własnym lub magazynie, do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu,
 4. przechowywanie rezerw zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w sposób umożliwiający swobodny dostęp
  do grochu, jego identyfikację i kontrolę,
 5. wymaganą jakość grochu przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania,
 6. oznakowanie grochu w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi,
 7. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy,
 8. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy,
 9. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego grochu. Groch stanowiący rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowania grochu obejmującą magazynowanie i wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

1) I etap postępowania przetargowego:

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy,
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty
w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2) II etap postępowania przetargowego:

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania grochu.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, wg kryterium, określonego
w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania grochu
  w złotych za tonomiesiąc (bez VAT), obejmującą magazynowanie i wymianę oraz koszty przejęcia grochu ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowywania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy
       z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) o ochronie informacji
       niejawnych
.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia (z dostatecznym wyprzedzeniem) działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne lub poprzez kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji,
tel. 22 36 09 381 lub 608 513 021.            

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 10.08.2015 r. złożyć
      w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,
      nr fax. 22 36 09 358 wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru.

(nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożyli zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM)

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45,
tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 360

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne dot.rezerw żywnościowych.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania:

Dokument Adobe Acrobat Załącznik nr 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym
   (rozmiar: 423.96 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (15.07.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (15.07.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (15.07.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty