Deklaracja dostępności

2020-09-25 10:48:00

Agencja Rezerw Materiałowych zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych arm.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Agencji Rezerw Materiałowych https://arm.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Maria Grabińska, redakcjaserwisu@arm.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 36 09 382. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Grzybowskiej oznaczone literą A. Wejście jest na poziomie chodnika i umożliwia wjazd wózków do holu budynku. Jest to jedyne wejście do siedziby ARM zarówno dla pracowników jak i gości.

Przy budynku (od strony ul. Żelaznej) znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez jedną z nich może przejechać osoba na wózku. Na końcu holu, po lewej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na końcu holu, po stronie prawej znajduje się korytarz prowadzący do holu z windami o numerach 4, 5, 6, którymi można dojechać do oznakowanej recepcji ARM znajdującej się na XI piętrze.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się – klienci Agencji Rezerw Materiałowych, w celu załatwienia sprawy w ARM, mogą skorzystać, po wcześniejszym zgłoszeniu, z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika.

W siedzibie ARM znajdującej się na piętrach 7 oraz od 11 do 17, dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia biurowe.

Na piętrach 11 oraz 16 znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (22.09.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (25.09.2020)