[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – sprzedaż na rzecz ARM warzyw suszonych oraz świadczenie usługi ich przechowywania

2019-07-10 10:49:29

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów warzyw suszonych dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 • sprzedaży na rzecz Agencji warzyw suszonych,

oraz

 • świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej warzyw suszonych, obejmującej ich wymianę.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa na rzecz ARM warzyw suszonych wchodzących w skład włoszczyzny (cebula, marchew, por, pietruszka, pasternak, seler) lub ich mieszanki zwanych dalej „warzywami suszonymi” i świadczenie usługi ich przechowania obejmującej wymianę.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania określonej ilości rezerwy strategicznej warzyw suszonych, warzywami suszonymi wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę o wymaganej jakości i ilości tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy czas przechowywania (licząc od daty produkcji) warzyw suszonych, nie był dłuższy niż 50% okresu minimalnej trwałości deklarowanego przez producenta, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed terminem wygaśnięcia umowy, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania warzyw suszonych otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc.

Jakość warzyw suszonych będzie zgodna z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców.
 2. Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży warzyw suszonych i świadczyć będzie usługę ich przechowania, powinien zapewnić w szczególności:
  1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży i przechowania;
  2. sprzedaż warzyw suszonych wyprodukowanych zgodnie z ustalonymi wymaganiami, w terminie określonym przez Agencję;
  3. przechowywanie warzyw suszonych w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającym wymagania zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004);
  4. przechowywanie warzyw suszonych zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub wydzielonej części pomieszczenie magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii warzyw suszonych, ich identyfikację i kontrolę;
  5. wymianę warzyw suszonych prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianami przechowywanej rezerwy;
  6. wymaganą jakość warzyw suszonych przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
  7. oznakowanie rezerw strategicznych warzyw suszonych w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
  8. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016);
  9. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej;
 3. Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży i przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanej rezerwy. Warzywa suszone stanowiące rezerwę strategiczną pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.
 • Wybór Przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
 1. I etap postępowania przetargowego
 • Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
  • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
  • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania warzyw suszonych.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.
 • Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.
 1. II etap postępowania przetargowego
 • Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.
 • Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.
 • Negocjacje prowadzone będą w zakresie:
  • ceny sprzedaży warzyw suszonych w zł/kg (bez VAT),
  • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania warzyw suszonych w złotych za tonomiesiąc (bez VAT).
 • Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów określonych w warunkach przetargu.

  Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

 • Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.
 • Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

W związku z powyższym, istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 31 lipca 2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 lub na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru. (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 350, 22 36 09 363 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

Plik do pobrania

Załącznik 1 - Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (09.07.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.07.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.07.2019)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty