[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – sprzedaż na rzecz ARM półtusz wieprzowych i świadczenia usługi ich przechowywania

2018-09-04 09:29:09

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców – prowadzących działalność w zakresie uboju żywca wieprzowego, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie sprzedaży półtusz wieprzowych i świadczenia usługi ich przechowania, obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Przedmiot zamówienia:

 • sprzedaż półtusz wieprzowych nieskórowanych, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, opakowanych w worki foliowe z polietylenu oraz w siatkę typu „bandaż” lub w siatkę z polietylenu w formie worka lub rękawa, zwanych dalej „półtuszami”, w terminie określonym w warunkach przetargu (w 2018 r.),
 • świadczenie usługi przechowania półtusz obejmującej magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

Półtusze będące przedmiotem sprzedaży oraz wprowadzane w ramach wymiany dokonywanej w trakcie realizacji umowy przechowania muszą spełniać następujące wymagania:

 • wynikające z obowiązujących przepisów określających wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia; oznakowane odpowiednio owalnym lub okrągłym znakiem weterynaryjnym;
 • zostały wyprodukowane z trzody chlewnej, pochodzącej z obszarów wyznaczonych w odniesieniu do Polski w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63 z późn. zm.), przy uwzględnieniu późniejszych zmian tego załącznika;
 • zostały wyprodukowane ze świń utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.);
 • zostały wyprodukowane ze świń zakupionych po cenach netto nie niższych niż:
  • ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub
  • średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte

opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na podstawie przepisów o badaniach rynkowych.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie sprzedaży półtusz i świadczenia usługi ich przechowania, obejmującej magazynowanie oraz wymianę.

Przedsiębiorca powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie sprzedaży i świadczenia usługi przechowania;
 2. sprzedaż półtusz wyprodukowanych z trzody chlewnej pochodzącej z obszarów wyznaczonych w odniesieniu do Polski w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, przy uwzględnieniu późniejszych zmian tego załącznika i dostarczenie ich do przechowania do chłodni w stanie chłodzonym (temperatura wewnętrzna półtusz nie powinna być wyższa niż +4°C), pogrupowane klasami;
 3. przechowywanie rezerw półtusz w magazynie własnym lub magazynie, do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r;
 4. przechowywanie rezerw półtusz zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonej komorze lub wydzielonej części komory chłodniczej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii półtusz, ich identyfikację i kontrolę;
 5. zapewnienie wymaganej jakości półtusz przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 6. przechowywanie półtusz w partiach oddzielnie dla klas oraz oznakowanie poszczególnych partii w sposób czytelny i widoczny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 7. wymianę prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
  Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania określonej ilości (według klas jakościowych) rezerwy półtusz, półtuszami wyprodukowanymi z trzody chlewnej pochodzącej z obszarów wyznaczonych w Decyzji Wykonawczej (UE) 2014/709/UE, przy uwzględnieniu późniejszych zmian, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania rezerwy określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy, pozostało nie mniej niż 50% okresu przechowania. Zastrzega się, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania półtusz powinno pozostać nie mniej niż 10 miesięcy.
 8. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016);
 10. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej;
 11. udokumentowanie, że półtusze każdorazowo wprowadzone na stan rezerw strategicznych zostały wyprodukowane z trzody chlewnej pochodzącej z obszarów wyznaczonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2014/709/UE, przy uwzględnieniu późniejszych zmian;
 12. udokumentowanie zapłaty ceny za świnie, z których zostały wyprodukowane półtusze, według wymagań Agencji.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych półtusz. Półtusze stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Za wykonaną kompleksową usługę przechowania półtusz, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania półtusz będących przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny sprzedaży półtusz oraz zryczałtowanej stawki za usługę ich przechowania.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów określonych w warunkach przetargu, uwzględniając:

 • ceny sprzedaży w zł/kg (bez VAT),
 • wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania półtusz wieprzowych w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującą magazynowanie i wymianę.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Okres wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym, istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 20 września 2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 lub na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:

Agencji Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
22 36 09 364 lub 22 36 09 363
lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 - Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 390.67 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (03.09.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (04.09.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.09.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty