[Archiwum] Zakup usługi przeglądów respiratorów Newport HT 50

2018-08-08 07:32:03

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-08-20 15:30:29
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów respiratorów Newport HT 50

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przeglądów respiratorów Newport HT 50.

 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące wyrobów medycznych objętych usługą.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi przeglądów respiratorów Newport HT 50, których producentem jest firma Newport Medical Instruments Inc, w miejscu ich przechowywania, w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania ww. urządzeń, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji.

Terminy wykonania usługi przeglądów:

 • I przegląd – styczeń 2019 r.,
 • II przegląd – lipiec 2019 r.,
 • III przegląd – styczeń 2020 r.,
 • IV przegląd – lipiec 2020 r.,
 • V przegląd – styczeń 2021 r.,
 • VI przegląd – lipiec 2021 r.,
 • VII przegląd – styczeń 2022 r.,
 • VIII przegląd – lipiec 2022 r.

Miejsce wykonania usługi przeglądów:

magazyny Agencji zlokalizowane na terenie centralnej i północnej Polski (dokładne adresy zostaną podane na dalszym etapie postępowania).

Producentem przedmiotowych respiratorów jest firma Newport Medical Instruments Inc. Respiratory zostały zakupione przez ARM w 2009 r. i podlegały corocznym przeglądom. W styczniu 2018 r. zostały wymienione akumulatory (baterie). Ostatni przegląd został przeprowadzony przez autoryzowany serwis w lipcu 2018 r., w ramach którego dokonano oceny stanu technicznego respiratorów oraz wymiany elementów składowych wchodzących w skład respiratorów, tj. rurki ustno – gardłowe nr 1,2,3,4,5,6, przewody pacjenta wielorazowego użytku z zastawką, przewody pacjenta jednorazowego użytku (2 szt.) oraz filtry. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że przy zachowaniu procedur przeglądowych proponowanych przez producenta tych urządzeń można je nadal przechowywać w rezerwach strategicznych.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Wykonania czynności, których terminy oraz zakres określa Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym), w tym wymiany elementów składowych respiratora.
  W dniu wymiany elementy wymieniane wchodzące w skład respiratora Newport HT 50 (tj.: zestaw AMBU wraz z rurkami ustno – gardłowymi nr 1,2,3,4,5,6, filtrami, maskami twarzowymi nr 3 i 5 oraz filtr powietrza, przewód pacjenta wielorazowego użytku z zastawką, przewód pacjenta jednorazowego użytku 2 szt.) powinny posiadać nie mniej niż 90% terminu ważności określonego przez ich producenta. Natomiast akumulatory (baterie), akumulatory (baterie) backup i reduktory do butli tlenowych powinny pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 8 miesięcy przed dniem ich wymiany.
  Produkty, które zostaną zastąpione nowymi produktami Oferent zobowiązany będzie odebrać i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
 1. Wymiany opakowań bezpośrednich (kartonów).
  Wymiana opakowań bezpośrednich (kartonów) polegać będzie na przepakowaniu respiratorów z wyposażeniem, w nowe opakowania (kartony), które są przystosowane do zapakowania respiratora z wyposażeniem.
 2. Dokonania legalizacji butli tlenowych.
  Legalizacja butli tlenowych będzie polegać na przetransportowaniu z magazynu ARM butli tlenowych do firmy specjalizującej się w legalizacji przedmiotowych butli, a następnie bez zbędnej zwłoki dostarczeniu ich do magazynu ARM. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania usługi braku możliwości legalizacji butli tlenowych, Oferent zobowiązany jest zgłosić ten fakt Agencji, która w trybie natychmiastowym podejmie decyzję co do dalszego sposobu postępowania.
 3. Dokonania, w terminie określonym w Załączniku nr 1, oceny respiratorów w celu ustalenia możliwości dalszego ich przechowywania w rezerwach strategicznych z zapewnieniem co do ich sprawności działania i bezpieczeństwa używania w kolejnych latach w przypadku konieczności nagłego ich użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz przedłożenia w formie pisemnej wyników tej oceny. Ocena może być podstawą do dalszego przechowywania urządzeń w rezerwach strategicznych przez Agencję w okresie wskazanym przez Oferenta lub wycofania urządzeń z rezerw strategicznych.

Informacje dotyczące ilości urządzeń objętych usługą przeglądów oraz miejsc, w których są przechowywane urządzenia, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyroby medyczne, które zostaną objęte usługą będącą przedmiotem postępowania, stanowią rezerwy strategiczne w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, urządzenia te muszą być utrzymane w stałej gotowości do użycia.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
  1. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych, w zakresie o którym mowa w pkt. IV.
  2. Przeglądy respiratorów Newport HT 50 mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowanych dystrybutorów sprzętu firmy Newport Medical Instruments Inc oraz podmioty świadczące usługi serwisowe posiadające kwalifikacje do dokonywania przeglądów respiratora Newport HT 50.
  3. Przeglądy respiratorów Newport HT 50 mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych w tym zakresie serwisantów, którzy posiadają uprawnienia pomiarowe w zakresie wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i przeciwporażeniowych do 1 kW potwierdzone ważnym Świadectwem kwalifikacyjnym E-1 i D-1 uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.
  4. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., z późn. zm.).
  5. Oferent musi stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta respiratorów Newport HT 50, tj. firmę Newport Medical Instruments Inc. części zamienne i materiały eksploatacyjne.
  6. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa z zakresu BHP, Ochrony Ppoż i ochrony środowiska oraz wykonania czynności w sposób, który nie będzie miał negatywnego oddziaływania na środowisko.
  7. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi przeglądów respiratorów Newport HT 50 bez zastrzeżeń.
  8. Oferent zobowiązany jest do udzielenia rozszerzonej rękojmi na akumulatory (baterie) na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
  9. Oferent zobowiązany jest do udzielenia rozszerzonej rękojmi na akumulatory (baterie) backup na okres nie krótszy niż 120 miesięcy.
  10. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia za usługę (z podatkiem VAT), o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 2. Inne postanowienia.
  1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
  2. Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postepowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.
  3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
  4. Ilości towarów, które będą objęte usługą przeglądów oraz miejsce ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  5. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
  7. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) Agencja informuje, iż:
   • administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowaniem, zawarciem i realizacją umowy jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;
   • Inspektorem Ochrony Danych jest Urszula Obrębska, tel. 22 36 09 237, adres e-mail: iod@arm.gov.pl;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r.;
   • dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
   • w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:
    • żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
    • ograniczenia przetwarzania,
    • przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
   • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
  8. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
   • cena oferty (wynagrodzenie za świadczenie usługi przeglądów respiratorów Newport HT 50),
   • udzielony przez Oferenta okres gwarancji jakości na wykonaną usługę.
  9. Agencja informuje, że do udziału w postepowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 3. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania urządzeń, stanowiących rezerwy strategiczne, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej ARM: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzuli „zastrzeżone” oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 22 36 09 381.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć:
   • formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia),
   • dokument potwierdzający, że Oferent jest autoryzowanym serwisem firmy Newport Medical Instruments Inc oraz posiada wykwalifikowanych i przeszkolonych w tym zakresie serwisantów,

  w terminie do dnia 20.08.2018 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa przesłać faksem 22 36 09 319 lub przesłać skan mailem na adres: kancelaria@arm.gov.pl, a następnie pocztą.

  1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl - w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw – Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub Biuletynie w dziale Komunikaty – Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 314.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 100.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Alicja Milewska (07.08.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (08.08.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (08.08.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty