[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – zakup i przechowywanie warzyw konserwowych

2018-05-10 12:28:57

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów warzyw konserwowych dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 • sprzedaży na rzecz Agencji warzyw konserwowych sterylizowanych lub pasteryzowanych

oraz

 • świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej warzyw konserwowych, obejmującej ich wymianę.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa na rzecz ARM warzyw konserwowych (marchew konserwowa, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa, ogórki konserwowe, pomidory konserwowe, mieszanki warzywnej konserwowej - marchew z groszkiem lub kukurydzą) zwanych dalej „warzywnymi konserwowymi” lub „konserwami” i świadczenie usługi ich przechowania obejmującej wymianę.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania określonej ilości rezerwy strategicznej warzyw konserwowych, konserwami wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę o wymaganej jakości i ilości tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy czas przechowywania (licząc od daty produkcji) warzyw konserwowych, nie był dłuższy niż 50% okresu minimalnej trwałości deklarowanego przez producenta, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed terminem wygaśnięcia umowy, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania warzyw konserwowych otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę.

Jakość warzyw konserwowych zgodna z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży warzyw konserwowych i świadczyć będzie usługę ich przechowania, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży i przechowania;
 2. sprzedaż warzyw konserwowych wyprodukowanych zgodnie z ustalonymi wymaganiami, w terminie określonym przez Agencję;
 3. przechowywanie warzyw konserwowych w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającym wymagania zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004);
 4. przechowywanie warzyw konserwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub wydzielonej części pomieszczenie magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii konserw, ich identyfikację i kontrolę;
 5. wymiany warzyw konserwowych prowadzone w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianami przechowywanej rezerwy;
 6. wymaganą jakość warzyw konserwowych przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 7. oznakowanie rezerw strategicznych warzyw konserwowych w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 8. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016);
 9. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej;

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży i przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanej rezerwy. Warzywa konserwowe stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania warzyw konserwowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • ceny sprzedaży warzyw konserwowych w zł/kg (bez VAT),
 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania warzyw konserwowych w złotych za tonodobę (bez VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów określonych w warunkach przetargu.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym, istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 30 maja 2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 lub na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:

Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363
lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 - Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 460.53 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (10.05.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.05.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.05.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty