Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – sprzedaż na rzecz ARM konserw rybnych oraz świadczenie usługi ich przechowywania

2018-05-08 13:55:39

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów konserw rybnych dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie:

 • sprzedaży na rzecz Agencji sterylizowanych konserw rybnych
 • świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej konserw rybnych obejmującej ich wymianę.

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa na rzecz ARM konserw rybnych w opakowaniach hermetycznie zamkniętych (zawartość puszki po otwarciu stanowią tusze, dzwonka, filety, kawałki mięsa ryb: makreli, szprota, śledzia, z dodatkami albo bez dodatków, w zalewie olejowej lub w sosie pomidorowym), zwanych dalej „konserwą rybną” i świadczenie usługi ich przechowania obejmującej wymianę.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania rezerwy konserw rybnych, konserwami rybnymi wyprodukowanymi przez Przedsiębiorcę o wymaganej jakości i ilości tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy czas przechowywania konserw rybnych był nie dłuższy niż 50% okresu minimalnej trwałości, określonego przez producenta, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed terminem wygaśnięcia umowy, powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania konserw rybnych otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę.

Jakość konserw rybnych zgodna z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który dokona na rzecz Agencji sprzedaży konserw rybnych i świadczyć będzie usługę ich przechowania, powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy sprzedaży i przechowania;
 2. sprzedaż konserw rybnych zgodnych z wymaganiami, w terminie określonym przez Agencję;
 3. przechowywanie rezerw konserw rybnych w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającym wymagania zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.;
 4. przechowywanie rezerw konserw rybnych zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej partii konserw rybnych, ich identyfikację i kontrolę;
 5. wymianę konserw rybnych prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy oraz prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianami przechowywanej rezerwy;
 6. wymaganą jakość konserw rybnych przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 7. oznakowanie rezerw strategicznych konserw rybnych w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 8. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016);
 9. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży i przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość oraz nienaruszalność stanów przechowywanej rezerwy. Konserwy rybne stanowiące rezerwy strategiczne pozostają do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania konserw rybnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

 • ceny sprzedaży konserw rybnych w zł/kg (bez VAT),
 • zryczałtowanej stawki za usługę przechowania konserw rybnych w złotych za tonodobę (bez VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów określonych w warunkach przetargu.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy.

Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń należytego wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do dnia 24.05.2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 lub na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:

Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 354 lub 22 36 09 363
lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 - Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 1.55 MB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (08.05.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (08.05.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (08.05.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty