[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku - przechowywanie ziarna zbóż

2018-04-23 13:48:17

Ogłoszenie

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” lub „ARM” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) dotyczące chęci współpracy z Agencją wśród Przedsiębiorców (prowadzących działalność w skupie i przechowywaniu zbóż), w zakresie świadczenia usługi przechowywania:

 • pszenicy konsumpcyjnej;
 • żyta konsumpcyjnego;
 • jęczmienia konsumpcyjnego

zwanych dalej ziarnem zbóż lub zbożem, o jakości zgodnej z wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania zboże z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję (magazyny są rozlokowane na terenie całego kraju), w terminie określonym w warunkach przetargu (termin obowiązywania dotychczasowych umów upływa na początku października 2018 r.)
 • świadczyć będzie usługę przechowania zboża obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie, w magazynie będącym w dyspozycji przechowawcy.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu, nie rzadziej niż co 3 lata, w miejscu przechowywania zboża, ziarnem zboża tego samego rodzaju pochodzącym z ostatniej kampanii żniwnej, w tej samej ilości, posiadającym wymagane cechy, tak aby stany ilościowe i jakościowe zboża pozostały nienaruszone. Wymiana powinna być prowadzona w taki sposób, aby na 2 miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy zboże było nie starsze niż ze zbiorów z 2020 roku.

Za wykonaną usługę przechowywania zboża, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej również koszt przejęcia zboża ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie usługi przechowywania zboża obejmującej jego magazynowanie oraz wymianę.

Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania zbóż powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;
 2. przechowywanie ziarna zbóż w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jego jakości, przy zapewnieniu wymaganego przez Agencję poziomu ilościowego i jakościowego,
 3. posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do przyjęcia, wydania i przechowywania ziarna zbóż,
 4. wymaganą jakość ziarna zbóż przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania, a także możliwość konserwacji ziarna,
 5. wymianę ziarna prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy,
 6. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy,
 7. ochronę magazynu, w którym przechowywane będzie zboże, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu,
 8. oznakowanie pomieszczeń przechowalniczych w których będzie przechowywana rezerwa strategiczna zboża w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi,
 9. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych,
 10. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych zbóż. Ziarno zbóż stanowiące rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego.

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę przechowywania zboża, obejmującą wymianę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

 1. I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których, Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie przechowywania ziarna zbóż będącego przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

 1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania zboża.

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryterium, określonego w warunkach przetargu, uwzględniając wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania zboża w złotych za tonomiesiąc (bez VAT), obejmującej wymianę tego towaru, a także koszty przejęcia zboża ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił nie więcej niż 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”, w kierunku uzyskania przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umów oraz w ich wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, pisemnych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Osoby, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek o wydanie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 8 maja 2018 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, nr fax. 22 36 09 358 lub na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (nie dotyczy Przedsiębiorców, którzy złożą zgłoszenie do Oddziałów Terenowych ARM).

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:

Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 364 lub 22 36 09 363
lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne/Rezerwy żywnościowe/Zakup towarów i usług do rezerw/Zasady udzielania zamówień.

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy taktować jako oferty.

Do pobrania

Dokument Adobe Acrobat Załącznik 1 – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 460.33 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (23.04.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (23.04.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (23.04.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty