[Archiwum] Wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz latarek Adalit L2000-LB / dostawy latarek ledowych / dostawy latarek ledowych z jednoczesnym odkupieniem od ARM posiadanych na stanie latarek halogenowych Adalit L 2000-LB

2018-04-16 14:07:12

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-04-23 15:31:35
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz latarek halogenowych Adalit L 2000 – LB/zakup usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz dostawę latarek ledowych/zakup usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz dostawę latarek ledowych z jednoczesnym odkupieniem od Agencji posiadanych na stanie latarek halogenowych

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na:

 • WARIANT I: wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz latarek halogenowych Adalit L 2000 – LB,
 • WARIANT II: wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz dostawę latarek ledowych,
 • WARIANT III: wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 oraz dostawę latarek ledowych z jednoczesnym odkupieniem od ARM posiadanych na stanie latarek halogenowych Adalit L 2000 – LB.
 1. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów objętych usługą lub dostawą.

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie:

 1. WARIANT I:
  • usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 (producent: MOTOROLA) z ładowarką wyposażonych w baterie (akumulatory) niklowo–metalowo-wodorkowe (NiMH) wielokrotnego ładowania,
  • usługi przeglądu latarek halogenowych Adalit L 2000 – LB (producent: ADARO) z ładowarką wyposażonych w źródło światła typu żarówka halogenowa (LB) oraz korpusy zawierające baterie (akumulatory) litowo-jonowe (Li-Ion) wielokrotnego ładowania przeznaczonych do latarek Adalit L 2000 - LB,
  w miejscach ich przechowywania, tj. w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i pomorskiego, w tym wymiany baterii (akumulatorów) w radiotelefonach oraz korpusów zawierających baterie (akumulatory) w latarkach w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania ww. sprzętu za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.
 1. WARIANT II: 
  • usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 (producent: MOTOROLA) z ładowarką wyposażonych w baterie (akumulatory) niklowo–metalowo-wodorkowe (NiMH) wielokrotnego ładowania w miejscach ich przechowywania, tj. w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i pomorskiego, w tym wymiany baterii (akumulatorów) w radiotelefonach w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania ww. sprzętu za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.
  • dostawy latarek ledowych do magazynów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i pomorskiego opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. WARIANT III:
  • usługi przeglądu radiotelefonów Motorola GP 340 (producent: MOTOROLA) z ładowarką wyposażonych w baterie (akumulatory) niklowo–metalowo-wodorkowe (NiMH) wielokrotnego ładowania w miejscach ich przechowywania, tj. w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i pomorskiego, w tym wymiany baterii (akumulatorów) w radiotelefonach w celu zapewnienia sprawności działania i bezpieczeństwa użytkowania ww. sprzętu za wynagrodzeniem ustalonym przez strony w drodze negocjacji.
  • dostawy latarek ledowych do magazynów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i pomorskiego opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z jednoczesnym odkupieniem przez Oferenta latarek halogenowych Adalit L 200 - LB opisanych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia przechowywanych w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i pomorskiego. Ilość latarek halogenowych, którą Oferent będzie zobowiązany odkupić, musi być tożsama z ilością dostarczanych latarek ledowych.

Termin wykonania usługi przeglądu towarów (WARIANT I) / usługi przeglądu i dostawy towarów (WARIANT II) / usługi przeglądu i dostawy oraz odbioru towarów (WARIANT III): październik 2018 r.

Informacje dotyczące towarów:

Towary będące przedmiotem usługi przeglądu (radiotelefony i latarki halogenowe) w ramach WARIANTU I, WARIANTU II i WARIANTU III zostały zakupione przez ARM w czerwcu 2005 r., nie były dotychczas używane i podlegały cyklicznym przeglądom. Ostatni przegląd został przeprowadzony w czerwcu 2016 r., w ramach którego dokonano m.in.:

 • oględzin zewnętrznych radiotelefonów oraz latarek, w tym weryfikacji stanu ich części oraz kompletności wyposażenia,
 • wymiany w radiotelefonach baterii (akumulatorów) niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) wielkokrotnego ładowania o wysokiej pojemności o numerze katalogowym PMNN 4151AR (wcześniejszy symbol katalogowy: HNN9008) na nowe i nieużywane (data produkcji: październik 2016 r.),
 • wymiany korpusów w latarkach zawierających baterie (akumulatory) litowo-jonowe (Li-Ion) wielkokrotnego ładowania przeznaczone do latarek Adalit L-2000 – LB na nowe i nieużywane (data produkcji: wrzesień 2016 r.),
 • próby działania, w tym sprawdzenia prawidłowości i sprawności działania radiotelefonów oraz latarek, w celu potwierdzenia gotowości do ich nagłego użycia zgodnie z przeznaczeniem,
 • oceny jakościowej sprzętu.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że sprzęt jest sprawny i w pełni gotowy do użycia. Ponadto radiotelefony oraz latarki podlegają bieżącemu i sukcesywnemu doładowywaniu przez pracowników Agencji zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w instrukcjach użytkowania tych towarów.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania w zakresie WARIANTU I, WARANTU II i WARIANTU III Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 • przeglądu sprzętu oraz wykonania czynności, których termin oraz zakres określa załącznik nr 3 – WARIANT I do niniejszego Ogłoszenia (Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym),
 • wymiany baterii (akumulatorów) w radiotelefonach, która polegać będzie na wyjęciu baterii (akumulatorów) o wysokiej pojemności o numerze katalogowym PMNN 4151AR wyprodukowanych w październiku 2016 r., a następnie włożeniu nowych i nieużywanych baterii (akumulatorów) niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) wielokrotnego ładowania o wysokiej pojemności (numer katalogowy: PMNN4151AR) lub bardzo wysokiej pojemności (numer katalogowy: PMNN4154) lub bardzo wysokiej pojemności zatwierdzonej przez Factory Mutual (numer katalogowy: PMNN4157) dedykowanych przez producenta towaru pochodzących z bieżącej produkcji wykonanej nie wcześniej niż 60 dni przed datą ich wymiany. Baterie (akumulatory), które zostaną zastąpione nowymi bateriami (akumulatorami), Oferent zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
 • wymiany korpusów w latarkach zawierających baterie (akumulatory), która polegać będzie na zdemontowaniu korpusów ADARO L 2000 – LB zawierających baterie (akumulatory) wyprodukowane we wrześniu 2016 r., a następnie zamontowaniu nowych i nieużywanych korpusów zawierających nowe i nie używane baterie (akumulatory) litowo-jonowe (Li-Ion) wielokrotnego ładowania przeznaczonych do latarek Adalit L 2000 – LB pochodzących z bieżącej produkcji wykonanej nie wcześniej niż 60 dni przed datą ich wymiany. Korpusy zawierające baterie (akumulatory), które zostaną zastąpione nowymi, Oferent zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Towary, które zostaną dostarczone w ramach WARIANTU II i III (latarki ledowe) muszą:

 • spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 • być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynów ARM.

Opis przedmiotu zamówienia towarów podlegających odkupieniu przez Oferenta w ramach WARIANTU III (latarki halogenowe) został określony w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące ilości towarów objętych usługą przeglądu/dostawy oraz miejsc, w których są przechowywane towary, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Towary, które są przedmiotem postępowania kupowane są z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wymogi w stosunku do Oferenta:
 • WARIANT I:
  1. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne oraz techniczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy przeglądu towarów w miejscach ich przechowywania.
  2. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia, jak również znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
  4. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na usługę przeglądu radiotelefonów i latarek halogenowych na okres min. 24 miesięcy. Przez okres gwarancji na usługę przeglądu należy rozumieć okres czasu liczony od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi, w którym Oferent gwarantuje prawidłowość i jakość wykonania usługi.
  5. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy na wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów i latarek halogenowych, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.), z zastrzeżeniem przypadku, w którym usługa będzie samodzielnie wykonywana przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG (dotyczy usługi przeglądu radiotelefonów i latarek halogenowych),
  6. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za usługę (z podatkiem VAT), o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 • WARIANT II:
  1. Oferent musi posiadać rozwiązania logistyczne oraz techniczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy i terminowy przeglądu towarów w miejscach ich przechowywania.
  2. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia, jak również znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  3. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt IV.
  4. Oferent zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na usługę przeglądu radiotelefonów na okres min. 24 miesięcy. Przez okres gwarancji na usługę przeglądu należy rozumieć okres czasu liczony od dnia podpisania protokołu stwierdzającego przeprowadzenie usługi, w którym Oferent gwarantuje prawidłowość i jakość wykonania usługi (dotyczy wyłącznie usługi przeglądu radiotelefonów).
  5. Pracownicy Oferenta, którzy będą uczestniczyli w realizacji przyszłej umowy na wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów, muszą być zatrudnieni przez Oferenta na podstawie umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., z późn. zm.), z zastrzeżeniem przypadku, w którym usługa będzie samodzielnie wykonywana przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG (dotyczy wyłącznie usługi przeglądu radiotelefonów).
  6. Oferent jest zobowiązany udzielić Agencji na towar będący przedmiotem dostawy (latarki ledowe) rozszerzonej rękojmi:
   • na okres, w którym towar będzie przechowywany, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia odbioru towaru przez Agencję do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne w czasie jego przechowywania oraz możliwości jego użycia zgodnie z przeznaczeniem w każdym momencie tego okresu;
   • na okres, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, przez który należy rozumieć okres czasu liczony począwszy od dnia wydania towaru do użycia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okres ten upływa, w którym Oferent odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz możliwość jego używania zgodnie z przeznaczeniem.

  Wydanie towaru do użytkowania przerywa bieg okresu rękojmi, w którym towar był przechowywany i jednocześnie rozpoczyna bieg okresu rękojmi, w którym towar będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku niewydania towaru do użytkowania w okresie obowiązywania rękojmi na towar w czasie przechowywania, rękojmia ta ulega wydłużeniu o okres rękojmi, w której towar byłby używany.

  1. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie bezpośrednie towaru będącego przedmiotem dostawy (latarki ledowe). Rękojmia ta nie może być krótsza niż okres rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielony przez Oferenta.
  2. Oferent jest zobowiązany do udzielenia Agencji rękojmi na opakowanie zbiorcze towaru będącego przedmiotem dostawy (latarki ledowe). Rękojmia ta nie może być krótsza niż okres rękojmi na towar w czasie przechowywania udzielony przez Oferenta.
  3. W przypadku wyboru oferty Oferenta wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) za usługę przeglądu, o której mowa w niniejszym Ogłoszeniu na czas trwania umowy (radiotelefony) oraz 5% wartości dostawy (z podatkiem VAT) na czas dostawy towaru (latarki ledowe). Zabezpieczenia mogą zostać złożone w formie depozytu gotówkowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c.).
 • WARIANT III:
  1. Wszystkie wymogi wymienione w WARIANCIE II pkt 1-9.
  2. Oferent jest zobowiązany do odkupienia od Agencji latarek halogenowych ADALIT L 2000 - LB, których opis został wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, przechowywanych w magazynach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego i pomorskiego.
 1. Inne postanowienia.
 1. Postępowanie prowadzone będzie w drodze dwustopniowego, zamkniętego przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412).

Agencja zaprasza do udziału w postępowaniu Oferentów, którzy przesłali Zgłoszenie udziału w postępowaniu oraz spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferenci, którzy zgłoszą swój udział w postępowaniu i spełnią określone przez Agencję warunki, otrzymają od Agencji zaproszenie do złożenia oferty (I etap postepowania). W drugim etapie postępowania prowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia, w szczególności negocjacje cenowe i negocjacje ostatecznej treści umowy z Oferentami, których oferty zostaną przyjęte. Negocjacje mogą być prowadzone w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie korespondencyjnej.

 1. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl oraz bip.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Zasady udzielania zamówień.
 2. Ilości towaru, które będą objęte usługą przeglądu oraz miejsca ich przechowywania zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 4. Oferent składa Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 5. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
  • administratorem danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w planowanym postępowaniu przetargowym oraz przygotowania postępowania przetargowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetargowego przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217);
  • osoby wskazane w Zgłoszeniu udziału w postepowaniu przetargowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  • podanie Agencji danych osobowych przez Oferenta jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym.
 6. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert to w szczególności:
  • WARIANT I: cena oferty (łączne wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów i latarek halogenowych),
  • WARIANT II: cena oferty (łączne wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów oraz cena latarek ledowych opisanych w załączniku nr 1 (wartość dostawy do magazynów Agencji),
  • WARIANT III: cena oferty (łączne wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu radiotelefonów, cena latarek ledowych opisanych w załączniku nr 1 (wartość dostawy do magazynów Agencji) oraz cena odkupu przez Oferenta latarek halogenowych opisanych w załączniku nr 2.
 7. Agencja informuje, że do udziału w postępowaniu przetargowym może nie zaprosić Oferenta, który w wyniku dokonanej przez Agencję oceny jest niewiarygodny.
 1. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.412).
 2. W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) towarów, które wprowadzane są do rezerw strategicznych, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie dostawy towaru, po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412).

  Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy, nie rzadziej niż raz na pięć lat.

  Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub ważnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych, mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w ciągu 14 dni od daty złożenia Zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne w podzakładce informacje dla przedsiębiorcy.

  Szczegółowe informacje w sprawie wydania uprawnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu.
  1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 3) na dowolną ilość WARIANTÓW, tj. WARIANT I i/lub WARIANT II i/lub WARIANT III wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@arm.gov.pl. Jednocześnie prosimy o przesłanie w ww. terminie:
   • dla WARIANTU I: ulotki informacyjnej / instrukcji używania / opisu technicznego:
    • baterii (akumulatorów) niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) wielokrotnego ładowania do radiotelefonów oraz
    • korpusów zawierających baterie (akumulatory) litowo-jonowe (Li-Ion) wielokrotnego ładowania do latarek Adalit L 2000 – LB.
   • dla WARIANTU II i III: ulotki informacyjnej / instrukcji używania / opisu technicznego:
    • baterii (akumulatorów) niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) wielokrotnego ładowania do radiotelefonów oraz
    • latarek ledowych będących przedmiotem dostawy.
  2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.arm.gov.pl oraz www.arm.gov.pl - w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw - Ogłoszenia na zakup do rezerw medycznych lub w dziale Komunikaty - Komunikaty dot. rezerw medycznych.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr tel.: 22 36 09 312.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia latarek ledowych będących przedmiotem dostawy (rozmiar: 35.5 kB)

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia latarek halogenowych ADALIT l 2000 – LB będących przedmiotem odkupienia (rozmiar: 32.5 kB)

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym dla WARIANTU I, WARIANTU II i WARIANTU III (rozmiar: 157 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Alicja Milewska (16.04.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (16.04.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (16.04.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty